Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Alkylfenoler och deras derivat

Generellt är alkylfenoler kemiska föreningar som består av en eller flera alkylkedjor bundna till en fenol. Fenol består av en aromatisk ring och en hydroxylgrupp.

Alkylkedjan kan vara olika lång, till exempel butyl, nonyl eller dodecyl som har fyra, nio respektive tolv stycken kolatomer. Kemikalieinspektionen har tagit fram ämnesinformation och gjort flödesanalyser för ett flertal alkylfenoler och deras derivat, bland annat nonylfenol, dodecylfenol och nonylfenoletoxilater. Här kan du söka efter flödesanalyser.

Alkylfenoler används för att framställa derivat, till exempel alkylfenoletoxilat. Alkylfenoletoxilat framställs genom en kemisk reaktion mellan alkylfenol och oxiran. Alkylfenoletoxilater är ytaktiva ämnen som används som tensider i bland annat rengöringsmedel.

Huvudparten av all producerad nonylfenol används för tillverkning av nonylfenoletoxilat. Användningen av nonylfenoletoxilat har dock minskat i Sverige under 90-talet. Nonylfenol används också som katalysator vid härdning av epoxihartser. Dodecylfenol används för tillverkning av smörjoljetillsatser och för framställning av dodecyletoxilat.

Nonylfenoletoxilat bryts förhållandevis lätt ned i miljön och då bildas nonylfenol som nedbrytningsprodukt. Nonylfenol är svårnedbrytbart och bioackumuleras i miljön. Många alkylfenoler är giftiga för vattenlevande organismer och mest giftiga är de med en stor alkylkedja, det vill säga oktyl-, nonyl- och dodecylfenol. Nonylfenol är klassificerat som mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön. Här kan du söka i CLP/GHS-databasen.

Nonylfenol har också visat sig ha östrogena effekter, bland annat har feminisering av hanfiskar observerats. Inom EU (programmet för existerande ämnen) gjordes en riskbedömning av oktylfenol. Data i riskbedömningen pekar på att även oktylfenol har samma egenskaper som nonylfenol både vad gäller miljöfarlighet och östrogena effekter.

Nonylfenol och nonylfenoletoxilat är förbjudet i vissa användningsområden inom EU genom begränsningsregler i bilaga XVII till Reach.

Mer information:
Risk assessment of Alkylphenol and Alkylphenol Ethoxylate Exposure, with Focus on Octylphenol and Butylphenol. Rapport 1/00, Kemikalieinspektionen 2000.

European Union Risk Assessment Report 4-nonylphenol (branched) and nonylphenol Risk Assessment. European Communities, 2002.