Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Inköp

Som inköpare har du stor möjlighet att påverka och driva utvecklingen i en positiv riktning genom att efterfråga kemikalier och varor som medför mindre risk för människa och miljö. 

Fyra händer som sträcks ut mot varandra för att hälsa

Större medvetenhet vid inköp och upphandling är en av de viktigaste drivkrafterna för att minska riskerna med kemikalier och kemikalieanvändning.

Så här kan du använda PRIO

Vid inköp av kemiska produkter ska ett säkerhetsdatablad finnas till produkten (*1). Under punkt 3 i säkerhetsdatablad hittar du information om en del av de ämnen som kan ingå i produkten. Du kan söka på dessa i databasen och få information om ämnets egenskaper samt om ämnet är ett utfasningsämne eller prioriterat riskminskningsämne. Om produkten innehåller ett utfasningsämne så bör den, om det är möjligt, undvikas. Om produkten innehåller ett prioriterat riskminskningsämne tänk på följande:

  • Produktens farliga egenskaper är inte alltid desamma som de ingående ämnenas. Den kemiska produktens klassificering finns under punkt 2 i säkerhetsdatabladet.
  • Bedöm risken i varje enskilt fall. Risken beror bland annat på mängd, och hur produkten används och hanteras.
  • Konsultera miljöansvarig eller vid behov annan hjälp för att göra en mer omfattande riskvärdering av detta slag.

För att ta reda på mer om vilka ämnen som har en viss egenskap:

  • Sök på de miljö- och hälsoegenskaper som du är intresserad av. Innan du använder resultatet, läs om träffsidans begränsningar.
  • Lär dig mer om olika ämnesgruppers användningsområden och miljö- och hälsoegenskaper.
  • Ta reda på vilka ämnesgrupper som kan ingå i de varor och kemiska produkter som köps in. Sök på ämnesgrupp för att få exempel på ämnen och dess egenskaper.
  • Lär dig mer om vilka ämnen som kan ingå i en viss produkttyp

I utveckling av kriterier för leverantörsbedömning kan PRIO-verktygets miljö- och hälsokriterier användas. Ta reda på vilka ämnesgrupper som är relevanta för ditt företag. Sök på produkttyper eller ämnesgrupper som är relevanta för ditt företag. För varje ämne får du information om miljö- och hälsoegenskaper.

För de egenskaper som omfattas av prioriteringsnivån för prioriterade riskminskningsämnen måste du själv bedöma vad som är relevant från fall till fall. Vilken risk som egenskaperna ger upphov till beror på exponering av människa och miljö. Beroende av om och hur risken hanteras kan ett ämne som tillhör prioriteringsnivå "prioriterat riskminskningsämne" fortsätta att användas. PRIO ger en kort översikt hur du kan se över risken.

Det är viktigt att inte bara ställa krav utan också att ha ett bra informationsutbyte om vilka möjligheter det finns t.ex. att finna andra ämnen med mindre farliga egenskaper som kan uppfylla samma funktion som det oönskade ämnet. Tänk på att tala om för leverantören varför du vill ha information om en viss vara och dess innehåll och vad informationen ska användas till. Glöm heller inte att ge återkoppling till leverantören vad det gäller information och kommunikation om produkten eller varans miljö- och hälsopåverkan. Informera gärna dina leverantörer de gånger du väljer en produkt framför en annan just på grund av miljö- eller hälsoskäl.

Förebygg risker redan vid inköp

Det behöver inte vara svårt och komplicerat att ställa krav vid inköp eller upphandling. Bara genom att ställa frågor kan man komma långt. Vänd dig till andra som har kunskap på området och använd de hjälpmedel som redan finns på marknaden. Ta reda på vad företagets miljöpolicy innehåller eller hur miljömålen ser ut. Om ditt företag är miljöcertifierat så kan det vara bra att titta på vilka betydande miljöaspekter som har identifierats. Om riskminskning eller användning av kemikalier finns prioriterat i miljöpolicyn eller miljömålen kan du kanske tillsammans med miljöansvarige, inom offentlig sektor förslagsvis också en jurist, utforma en inköpspolicy som stämmer överens med ditt företags miljömål. Du kan också se över vilka kemiska produkter ni köper in och söka på dessa i PRIO-databasen.

Den som tillverkar, för in till Sverige eller släpper ut en kemisk produkt med farliga egenskaper på marknaden, är enligt lag skyldig att ta fram och bifoga produktinformation, s.k. säkerhetsdatablad, som beskriver hur produkten påverkar miljö och hälsa. Som professionell inköpare har du därför alltid rätt att få sådan produktinformation om de kemiska produkter du köper in. Begär därför alltid att få säkerhetsdatablad! Säkerhetsdatabladen ska finnas tillgängliga på svenska för den svenska marknaden.

Tala också med produktionsavdelningen om deras erfarenheter av hur olika produkter påverkar arbetsmiljön eller den yttre miljön. Kanske kan en produkt levereras i en annan form eller förpackning? Det kan minska spill som i sin tur minskar risker och sparar resurser. Kemikalieavfall är i många fall en dubbel kostnad eftersom både inköp och avfallshantering måste betalas. Köper ditt företag in ämnen som omfattas av verktygets prioriteringsnivå för utfasning så bör företagets miljöansvarige och ledningsgrupp göras uppmärksammade på detta.

Fråga om innehåll i varor

Även vid inköp av varor kan det vara intressant att få reda på mer om vad produkten innehåller. Leverantören kan ofta hjälpa till med mer information om varans innehåll. För varor som behandlats med kemikalier som kan ge upphov till skador på miljö och hälsa gäller också en skyldighet att lämna information som kunden behöver. Leverantören är enligt lag skyldig att informera om varans innehåll. Vanliga varugrupper som kan medföra risker för hälsa och miljö är t.ex. leksaker och övriga varor som attraherar barn, kläder, övrig textil, möbler, skor, bildäck, byggvaror, elektronik och smycken.

Hur kan jag få mer information:

  • Kontakta din branschförening eller ditt industriforskningsinstitut för att få mer information om risker vid användningen av olika ämnen eller ämnen som kan förekomma i de produkter som ska köpas in.
  • Korta och enkla förklaringar om olika ämnen finns i Nationalencyklopedin
  • Vänd dig till leverantören för att få mer information om vilka ämnen varan kan innehålla.

I broschyren "Att ställa kemikalierelaterade produktkrav vid inköp" får du mer hjälp om hur du arbeta med krav vid inköp.

Mer information om offentlig upphandling hittar du hos Upphandlingsmyndigheten.

Observera att databasen endast innehåller exempel på ämnen som uppfyller PRIOs kriterier. För alla kemiska ämnen måste du alltid bedöma risken vid aktuell användning. Även ämnen som inte ingår i databasen eller uppfyller kriterierna kan ha farliga egenskaper och/eller ge upphov till stora risker. PRIO hjälper dig att prioritera i ditt riskhanteringsarbete men är inte ett heltäckande verktyg!

________________________________________

*1   Detta gäller kemiska produkter som är klassificerade som hälso- miljö- eller brandfarliga eller innehåller farliga ämnen. Reach (1907/2006), artikel 31