Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Certifieringsorgan / miljörevisorer

PRIO kan vara ett hjälpmedel för att hantera kemikaliefrågorna i ett miljöledningssystem. Som miljörevisor kan du använda PRIO för att få information och kunskap. PRIO kan vara en del i det förberedande arbetet inför en revision.

PRIO ger dig information om

 • Farliga miljö- och hälsoegenskaper hos de ämnen som finns i databasen.
 • De hälso- och miljöegenskaper som prioriteras i kommande EU-lagstiftning på kemikalieområdet och nationella politiska mål.
 • Exempel på farliga ämnen som kan ingå i olika produkttyper och som omfattas av verktygets kriterier.
 • Exempel på farliga ämnen i olika ämnesgrupper. Ämnesgrupper är t.ex. azofärgämnen, isocyanater och ftalater.
 • Hur olika yrkesgrupper kan påverka användning och hantering av ämnen med särskilt farliga egenskaper.

Ha gärna följande punkter i åtanke vid revisioner och certifiering

 • Företag som hanterar kemiska produkter eller varor bör känna till om dessa innehåller ämnen som omfattas av utfasningskriterierna. Användning av sådana ämnen bör endast ske efter det att en värdering och bedömning uteslutit att det inte, sett ur ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv, går att byta till ett mindre farligt alternativ/arbetssätt.
 • Användning av utfasningsämnen bör återspeglas i arbetet med att identifiera betydande miljöaspekter och miljömål. Detta bör gälla för såväl kemiska produkter som för varor. Detta kan gälla även för andra kemiska ämnen om de används på ett sådant sätt att de ger oacceptabla risker.
 • Företag som hanterar kemiska produkter eller varor innehållande ämnen som omfattas av nivån prioriterad riskminskning enligt PRIO bör ha en dokumenterad riskbedömning av all aktuell användning av sådana ämnen samt vidtagit lämpliga åtgärder.
 • Företag som hanterar ämnen som omfattas av någon av PRIO:s prioriteringsnivåer och som bedömt risken som oacceptabel eller förhöjd med avseende på hanteringen av dessa bör ha relevant kompetens inom området. Funktioner inom ett företag som kan behöva viss kompetens inom kemikalieområdet är exempelvis strategisk ledning, inköp, produktutveckling och produktionsansvarig.
 • Externa intressenter såsom kunder, ägare etc.. bör då det anses relevant informeras om att produkten innehåller ämnen som omfattas av utfasningskriterierna. Produkter som innehåller ämnen som omfattas av de prioriterade riskminskningskriterierna bör förses med information om vilka kemiska miljö- och hälsorisker som kan uppkomma under användning och skrotning av produkten, eller om möjligt under hela livscykeln.
 • För ett framgångsrikt riskminskningsarbete krävs god kommunikation mellan produktutveckling, inköp, produktion och eventuell miljöansvarig. Det bör därför finnas rutiner för att internt och externt kommunicera vilka kemiska miljö- och hälsorisker som kan uppstå till följd av hantering av kemikalier eller av företagets egna produkter.

Tänk på att de flesta företag hanterar kemiska produkter eller varor som innehåller kemikalier. Som miljörevisor måste du granska att företagen följer lagstiftningen. Se regler och föreskrifter på Kemikalieinspektionens webbplats.

Kom ihåg att också varor såsom textiler, byggvaror m.m. kan ha behandlats med farliga kemiska ämnen som kan frigöras vid användning och medföra risk för skador på hälsa och miljö. Se Miljöbalken, 2 kap 4§ och kemikalieförordningen Reach (EG) Nr 1907/2006, artikel 33.