Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Banker / försäkringsbolag

Tunnelbygget genom Hallandsåsen, sanering av PCB i byggnader och asbestskandaler i USA är alla exempel på att oaktsam hantering och otillräcklig kunskap om kemiska ämnens egenskaper och medföljande risker kan bli kostsamma. 

Person som räcker fram en bunt sedlar

Som riskanalytiker ingår att bedöma om företaget som granskas har rutiner för att bedöma och hantera risker. PRIO kan utgöra en information och kunskapskälla i detta arbete men är inte specifikt utarbetat för ändamålet. 

I arbetet med att bedöma risker med användning och hantering av kemikalier är det viktigt att förstå skillnaden mellan fara och risk. Vid användning av kemikalier är det risken som bör vara avgörande för den bedömning man gör. Risken består av två faktorer, dels faran, det vill säga de inneboende egenskaper som kemikalien har  och dels exponeringen, det vill säga det sätt som kemikalien används eller hanteras på.

Detta verktyg kan användas för att identifiera kemiska ämnens farliga egenskaper. Olika egenskaper ger upphov till olika riskbilder i olika situationer. Den som gör bedömningen måste alltså själv komplettera med uppgifter om hur ämnet används eller hanteras för att beslutsunderlaget ska bli fullständigt. Det är viktigt att vara medveten om den risk som ämnena kan ge upphov till och att den berörda parten själv avgör hur man ska hantera den eventuella risken.

PRIO delar in ämnen i två prioriteringsnivåer, utfasning och prioriterad riskminskning. För utfasningsämnen anses faran vara så stor att all användning anses olämplig. För prioriterade riskminskningsämnen kan företaget fortsätta använda ämnet om tillräckliga riskminskningsåtgärder vidtagits. Att fortsätta att använda ett prioriterat riskminskningsämne kan vara en lösning om den funktion som ämnet har ger den totalt lägsta hälso- och miljöbelastningen från en produkt.

Genom att använda PRIO kan du

  • Bättre förstå miljö- och hälsorisker kopplade till kemikalier
  • Ställa rätt frågor vid riskvärdering.
  • Kontrollera att det finns rutiner för att hantera risker. Under Se över risken finns en kort översikt över vilka frågeställningar som beaktas för att se över miljö- och hälsorisker som kan uppkomma vid kemikaliehantering.
  • Ta reda på om de kemikalier som används på företaget har särskilt farliga miljö- och hälsofarliga egenskaper. Cancerframkallande, allergiframkallande eller ozonstörande är exempel på ämnens egenskaper.
  • Ta reda på vilka egenskaper som är särskilt farliga på lång sikt och få exempel på sådana ämnen.
  • Få reda på mer om vilka miljö- och hälsoegenskaper ämnen inom en ett visst användningsområde har. Om företaget som ska värderas till exempel tillverkar en viss typ av kemiska produkter kan du få hjälp att finna ämnen som kan ingå i sådana produkter. Du kan se om produkterna innehåller ämnen med egenskaper som gör att det finns särskild anledning att se hur ämnet hanteras och vilka risker som kan uppstå.
  • Lära dig mer om olika ämnesgrupper och vad de används till. Exempel på ämnesgrupp är tennorganiska föreningar, azofärgämnen, ftalater och isocyanater.