Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Återvinningsföretag

Du som arbetar inom återvinningsbranschen har en viktig roll i att uppmärksamma och arbeta för att hindra att farliga kemiska ämnen och material återförs in i kretsloppet. PRIO kan vara ett stöd i ditt arbete.

PRIO ger dig information om

  • Farliga miljö- och hälsoegenskaper hos de exempelämnen som finns i databasen.
  • Exempel på ämnen som kan användas i olika produkttyper, och som omfattas av verktygets kriterier.
  • När du har ett material och känner till vissa ämnesgrupper som ingår i materialet, kan du söka på dessa ämnesgrupper, t. ex mjukgörare i plast och få mer information om ämnens egenskaper.
  • De hälso- och miljöegenskaper som prioriteras i kommande EU-lagstiftning på kemikalieområdet samt nationella politiska mål.

För att återvinningen ska fungera väl och kunna utökas måste det finnas kunskap om komponenter och material som ska återvinnas och var farliga ämnen kan finnas. Tyvärr finns det få informationssystem som följer varornas livscykel och därmed är användbara för återvinningsbranschen. Sådana informationssystem är en förutsättning för att avfallsströmmar ska tas om hand om på rätt sätt och att det ska gå att få kvalitetssäkrade återvinningssystem. Denna information efterfrågas allt mer från flera håll och blir därmed allt vanligare. Eftersom ekonomi är den viktigaste drivkraften måste det finnas drivfjädrar till att skapa ökade kvantiteter av hög kvalitet. Producentansvar kan vara en anledning till att beakta återvinning redan vid utveckling och design av nya produkter (resursbevarande konstruktion - Design for Recycling). Återvinningsföretagen kan driva på genom att peka på problem när olika material och produkter ska tas om hand. På så vis kan återvinningsföretagen ge återkoppling till produktutvecklingen.

I PRIO-verktyget finns information om vilka farliga ämnen som kan användas inom vissa områden. Informationen är hämtad ur Kemikalieinspektionens produktregister och är inte heltäckande, men kan ge en fingervisning om vad man ska se upp med inom vissa ämnesgrupper och produkttyper.

Farliga ämnen, som bör få speciell uppmärksamhet, är de som enligt PRIO-verktyget är utfasningsämnen respektive prioriterade riskminskningsämnen. Utfasningsämnen har så farliga egenskaper att de inte bör förekomma i samhällets kretslopp. Återvinningsföretagens roll blir här att uppmärksamma problematiska avfallsströmmar som innehåller sådana ämnen.

Det kan finnas kemiska risker i arbetsmiljön och den omgivande miljön i ett återvinningsföretag. PRIO-verktyget kan ge information om ämnens egenskaper och vara en hjälp när det gäller att utforma en säker arbetsmiljö för dem som arbetar i återvinningsföretagen och för att förebygga att farliga ämnen sprids i miljön.