Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Ansvar och utbildning

Ansvar och befogenheter

En viktig del i ett bra kemikaliearbete är att klarlägga ansvar och befogenheter. Vad det gäller ansvaret för kemikaliehanteringen så har produktionschefen, miljösamordnaren och inköpschefen viktiga roller. Flera företag har också etablerat en Kemikaliekommittén vilken också har stor betydelse i kemikaliearbetet. Det finns också ett antal andra medarbetare som har stor betydelse för miljöarbetet i helhet. Det är vanligt att miljösamordnaren på uppdrag av VD får beskriva hur miljöarbetet är organiserat samt ta fram underlag för skriftliga delegeringar avseende miljö och hälsofrågor avseende kemikalier. Framtagandet av detta dokument resulterar ofta i att behovet av kompetenshöjande insatser identifieras.

Kemikalieutbildning

För ett bra kemikaliearbete krävs att anställda som på olika sätt hanterar kemikalier eller fattar beslut som påverkar kemikaliehanteringen har en tillräcklig kompetens för sin uppgift.

Det gäller ju att känna till företagets miljöpåverkan och ambitioner på kemikalieområdet, samt förstå sin egen roll i för att bidra till en säkrare kemikaliehantering. Många företag väljer att ge grundläggande utbildning för hela personalen och specialutbilda de som behöver djupare kunskaper. En kemikalieutbildning kan innehålla följande komponenter:

 • Grundläggande kunskap om kemikaliefrågor i företagets verksamhet.
 • Kemikaliekontroll och kemiska risker i företaget.
 • Uppgifter och ansvar inom företaget.
 • Överblick av regelsystem och myndigheter i Sverige och EU.
 • Hur man söker information och hjälp via Internet.
 • Hantering av kemikalier på arbetsplatsen.
 • Varuproducentens ansvar, val av kemiska produkter och. kemikalier i konstruktion och design
 • Utfasning av farliga ämnen och förebyggande arbete.
 • Kemikalier vid upphandling , inköp och leverantörsbedömningar.
 • Klassificering, märkning och säkerhetsdatablad.
 • Riskbedömningar.
 • Företaget och Reach

Nyanställda

Nyanställda måste informeras om regler och rutiner på miljöområdet. Många företag har därför tagit fram checklistor för att hålla reda på vad som skall gås igenom. Typiska moment för en nyanställd är:

 • Första hjälpen (exempelvis nödduschar, ögonduschar, förbandsmaterial, saneringsutrustning, larm).
 • Brand (exempelvis larm, utrymning, släckningsmaterial, brandskydd).
 • Rutiner, risker och skydd (exempelvis personlig hygien, arbetskläder, risker med kemikalier, personlig skyddsutrustning, instruktioner, avvikelser, förvaring och hantering av kemikalier, saneringsmetoder, säkerhetsdatablad, märkning, farligt avfall).