Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Anpassning till Reach

EU:s kemikalielagstiftning Reach, som står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, trädde i kraft den 1 juni 2007.

Reach ersatte den svenska lagstiftningen på stora delar av kemikalieområdet. De olika delarna i Reach börjar gälla stegvis och det är viktigt att alla som hanterar kemikalier skaffar sig kunskap om vad reglerna innehåller och när de olika delarna i Reach börjar gälla.

Hur kan man anpassa sig

  • Till att börja med är det en god idé att inventera och lista alla ämnen som används och produceras i företaget. Förslag på hur en kemikalieförteckning ser ut finner du här.
  • Se till att alla säkerhetsdatablad finns samlade och att de är aktuella.
  • Om företaget använder produkter som innehåller särskilt farliga kemiska ämnen, det vill säga cancerframkallande, mutagena och reprotoxiska (CMR), persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB) – överväg mindre farliga alternativ redan nu. Ämnen med dessa egenskaper är föremål för tillståndsgivning och det finns risk för att användningen inte blir tillåten i framtiden. Det finns också krav på att kunden ska informeras om att en vara innehåller mer än 0,1% av vissa ämnen med dessa egenskaper. Se mer information om det här.
  • Uppdatera befintliga utredningsunderlag / bedömnings-underlag. Komplettera med nya uppgifter om det finns.
  • Kontakta din branschorganisation, kanske har de anpassad information att ta del av.

Genom att göra en sökning i PRIO på utfasningsämnen kan du också få en uppfattning om vilka ämnen som kan komma att listas på kandidatförteckningen och bli föremål för tillståndsgivning. PRIOs steg-för-steg-guide ger vägledning till hur man kan arbeta med att minska riskerna med kemiska ämnen. Ett systematiskt arbete är ett bra sätt att anpassa sig och förbereda sig inför olika delar i kemikalielagstiftningen.
Läs mer om Reach.