Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

PRIO och Reach

Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Reach är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reglerna finns i en EG-förordning och ska därför tillämpas direkt av företagen, utan att översättas i svenska regler. Förordningen trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007 och bestämmelserna i Reach börjar gälla stegvis.

Reach grundas på principen att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter. Reach gäller i huvudsak för kemiska produkter, det vill säga ämnen och beredningar/preparat. Registreringskraven gäller till exempel den som tillverkar kemiska ämnen eller den som importerar kemiska ämnen och beredningar.

Reach innehåller krav på användare av kemikalier som inte har någon motsvarighet i tidigare lagstiftning. En del nya krav ställs också på dem som hanterar varor som innehåller kemikalier.

Nya krav ställs på att de som hanterar kemikalier ska ta fram data om kemikaliernas egenskaper och bedöma riskerna. En ny tillståndsprövning införs för kemikalier som har allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper. Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa har upprättat en så kallad kandidatförteckning över ämnen som kan komma att behöva ha tillstånd för att få användas. Förteckningen kommer att utökas med fler ämnen successivt.

Kriterierna för utfasningsämnena i PRIO går i linje med egenskaperna för Reach:s särskilt farliga ämnen. Man kan därför söka i PRIO för att få en uppfattning om vilka ämnen som i framtiden kan bli föremål för tillståndsgivning inom Reach. PRIO kan också användas som ett hjälpmedel och kunskapskälla inför arbetet med till exempel registrering av ämnen, ansökan om tillstånd för användning av ämnen och när en kemikaliesäkerhetsrapport ska tas fram.
Läs mer om Reach