Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Gamla OBS-listan

Ändrade kriterier

Kriterierna är omarbetade för att kunna spegla de krav som ställs i Reach och för att spegla det som uttrycks i miljökvalitetsmålet "Giftfri miljö" som Sveriges Riksdag har antagit. Kriterierna har delats in i två prioriteringsnivåer:
Utfasning respektive Prioriterad Riskminskning. Läs mer under Kriterier.
I nivån "utfasning" finns de allvarligaste egenskaperna såsom "cancerogena", "ozonstörande" m.m. Nya kriterier i nivån utfasning är:

  1. PBT/vPvB vilket betecknar ämnen som är svårnedbrytbara (P), bioackumulerande (B) och giftiga (T), alternativt mycket långlivade (vP) och mycket bioackumulerande (vB).
  2. Särskilt farliga metaller (Cd, Pb, Hg)
  3. Hormonstörande ämnen

I nivån prioriterad riskminskning finns egenskaper såsom "mycket hög akut giftighet", "allergiframkallande" m.m.
Nya kriterier i nivån riskminskning är:

  1. Mutagena (kategori 2)
  2. Miljöfarligt, långtidseffekter
  3. Potentiella PBT/vPvB

Egenskaperna i PRIO-verktyget kallas för PRIO-egenskaper.

Övriga nyheter

I KIFS 2005:5 finns ca 600 komplexa kolväten som inte togs med på OBS-listan men som nu finns med i databasen.
För att komma med på gamla OBS-listan måste ämnena förekomma i Kemikalieinspektionens produktregister i kvantiteter över 1 ton. Den begränsningen är borttagen i PRIO-databasen eftersom ambitionen är att även täcka in ämnen som förekommer i varor som inte är kemiska produkter.
Därför finns flera exempel på ämnen med PRIO-egenskaper i databasen (över 5000 ämnen) än vad som fanns med på OBS-listan (ca 250 ämnen).