Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Ordlista

BCF
Biokoncentrationsfaktor, förkortning av det engelska uttrycket "bio concentration factor". Ger ett värde på hur koncentrationen av ett ämne är inne i organismen jämfört med omgivande miljö (ofta vatten).

Bioackumulerande ämnen
Sådana ämnen som lagras i vävnader.

CLP
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. Trädde ikraft 20 januari 2009.

CMR
Cancerframkallande, Mutagena eller Reproduktionstoxiska ämnen.

Derivat
"Härleda", kemisk förening där en eller flera väteatomer i en stamförening ersatts med annan (andra) atom(er) och/eller grupp(er). Så till exempel är klorbensen, C6H5Cl, ett derivat av bensen, C6H6.

EG-nummer
Identifieringsnummer för kemiska ämnen på EU-marknaden. För att veta vilka ämnen som förekommer på marknaden och vilka som är nya så gjordes en inventering 1981. Ca 100.000 "existerande ämnen" rapporterades in. I EG-nr systemet börjar dessa ämnen alltid på 200. Nya ämnen börjar alltid på 400.

Ekosystem
Ett avgränsat samhälle av organismer som utgör en enhet i naturen, till exempel en sjö, ett terrängavsnitt eller ett skogsområde med dess växt- och djurvärld.

Exponering
Bedömning av i vilken utsträckning människor och miljö kommer i kontakt med /utsätts för farliga ämnen.

Hormonstörande
Ämnen som påverkar de hormonella systemen kan orsaka allvarlig skada på organismer, populationer eller ekosystem.

Incidens
"Inträffa", ett inom epidemiologin använt mått på sjukdomsförekomst i en befolkning. Incidensen anger hur många nya fall, till exempel av hjärtinfarkt eller magsår, som inträffar under en viss tid i en bestämd befolkningsgrupp. Incidenstalet anger antalet fall per 100, 1 000 osv. personer per tidsenhet (år, 5-årsperiod och så vidare).

Kemiska produkter
Kemikalie/kemisk produkt: kemiskt ämne och beredningar (blandningar) av kemiska ämnen (preparat). Kemiska produkter kan vara specialreglerade produkter, det vill säga bekämpningsmedel och allmänreglerade produkter, det vill säga alla övriga produkter.

KIFS
Kemikalieinspektionens författningssamling.

KIFS 2005:7
Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter. Implementering av EU direktiv 67/548/EEC.

Klassificering
Bedömning av ett ämnes miljö- eller hälsofarlighet. Klassificeringen bestäms utifrån Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar som trädde ikraft 20 januari 2009. Under en övergångsperiod fram till 2015 kommer Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning (KIFS 2005:7) och den nya förordningen att gälla parallellt.

Komplexa kolväten
Fraktioner som utvinns ur olja eller kol. Dessa ämnen är klassificerade i KIFS 2005:7.

Långlivad
Ämne som är svårnedbrytbart.

Mutagen
Ämne som skadar arvsmassan.

OBS-listan
Äldre utgången publikation från Kemikalieinspektionen som innehöll kriterier för ämnen som kräver särskild uppmärksamhet samt en exempellista över ämnen som faller för dessa kriterier. PRIO är en utveckling av OBS-listan och ersätter denna.

Ozonnedbrytande
Ämnen som kan medföra fara för strukturen eller funktionen hos stratosfärens ozonskikt, det vill säga uppfyller klassificeringskriterie R59 (H420 eller EUH059 i CLP).

PBT/vPvB
(persistent, bioaccumulative, toxic) kemikalier som är långlivade, bioackumulerbara och toxiska vPvB (very persistent and very bioaccumulative) kemikalie som är mycket långlivad och mycket bioackumulerbar, det vill säga lagras i vävnader.

Persistent
Ämne som är långlivat eller svårnedbrytbart.

Population
Befolkning, en samling individer av en art inom ett visst område.

PRIO
Namn på webverktyget. Kortform av prioriteringsguiden.

Prioriteringsnivå
Olika nivåer i PRIO till exempel utfasning eller prioriterad riskminskning.

Produktregistret
Enligt lag skall alla som tillverkar eller importerar en kemisk produkt i kvantiteter över 100 kg per år anmäla detta till ett register på Kemikalieinspektionen.

Reach
(Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) Ett samlingsbegrepp för EU:s kemikalielagstiftning, förordningen (EG) nr 1907/2006.

Reproduktionsstörande
Ämne som skadar fortplantningsförmågan.

Riskminskningsämne
Ämne där man bör bedöma risken.

Substitution
Ersättning av ett ämne med ett mindre farligt ämne eller annan teknologi.

Säkerhetsdatablad
(SDS, safety data sheet) Information som alltid måste finnas för hälso- och miljöfarliga kemiska produkter (Reach art. 31). Skall vara utformade enligt Bilaga II i Reach

Utfasning
Användningen bör upphöra.

Utfasningsämne
Ämne som bör fasas ut, det vill säga upphöra med användningen.

Varor
Generell term som syftar på alla produkter på marknaden.

Varuinformationsblad
Samma som säkerhetsdatablad.