Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Regleringar, klassificering

Ämnessidorna i databasen innehåller länkar till information om respektive ämne i två av Kemikalieinspektionens databaser: Begränsningsdatabasen och Klassificeringslistan.

Begränsningsdatabasen innehåller information om användningen av ett ämne eller ämnesgrupp där det finns regler om begränsningar inom Kemikalieinspektionens område. Här finns hänvisningar till regler som gäller för:

  • de ämnen eller ämnesgrupper som är begränsade i regler inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde och som är namngivna i författningar som gäller området.
  • De ämnen som har tilldelats anmärkningen "ε" och som är bedömda som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande (CMR-ämnen) i Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (KIFS 2005:5). Dessa ämnen får inte användas i kemiska produkter som släpps ut på marknaden för att säljas till allmänheten.
  • Ämnen som inte får användas eller har begränsad användning i växtskydds- och biocidprodukter enligt bilaga 4, 5 och 7, KIFS 2008:3.


Dessutom saknas ett stort antal ämnen, som är begränsade i användning på grund av sina egenskaper, men inte uttryckligt namngivna i författningar. Exempel är ämnen som kräver tillstånd för att användas för att de är starkt frätande eller giftiga.
Till Begränsningsdatabasen

Klassificerings och märkningsregistret

Den 20 januari 2009 upphörde bilaga 1 till direktiv 67/548/EEC (ämnesdirektivet) att gälla i och med att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) trädde i kraft. Förteckningen över farliga ämnen för vilka harmoniserade klassificeringar och märkningar är fastställda på gemenskapsnivå återfinns numera i bilaga VI till CLP.

Den Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) publicerar från 2012 ett offentligt register där alla ämnen som berörs av klassificeringsförordningen och klassificeras som farliga skall ingå. Både företagens egna klassificeringar och alla gemensamt överenskomna klassificeringar i EU är tillgängliga i registret. Från den 1 december 2010 är till­verkare och importörer skyldiga att lämna uppgifter till registret. Länk till klassificerings och märkningsregistret