Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Produkttyper

Produkttyp anger vilka olika typer av kemiska produkter som det aktuella ämnet ingår i och vad dessa har för funktion. Det är alltså inte en beskrivning av funktionen hos ämnet i sig.

Denna information är hämtad från Kemikalieinspektionens produktregister och har sin grund i den produktinformation som tillverkare och importörer levererar till produktregistret.

Accelerator
Förkortar den tid det tar att vulkanisera gummi.

Aktivator
startar en reaktion, till exempel en polymerisering eller vulkanisering varvid det i motsats till en katalysator förbrukas.

Antikakningsmedel
tillsätts en pulverprodukt för att hindra att det klumpar ihop sig till exempel när den blir fuktigt.

Antistatmedel
hindrar statisk laddning att byggas upp i ett material.

Appreturmedel
påverkar ytskiktets glans eller styvhet hos till exempel textil eller papper

Asfalt, bitumen, tjära, etcetera
Halvfasta till fasta material av petroleum- eller kolursprung som används till konstruktioner, bindemedel och utfyllnad.

Avisningsmedel
tar bort isbeläggning genom att i blandning med is sänka vattnets fryspunkt så mycket att isen blir flytande nog att avlägsnas.

Bekämpningsmedel
används för att avskräcka, försvaga eller döda djur, växter och mikroorganismer.

Bilvårdsprodukter
Samlingsfunktion för preparat som används för bilvård t.ex. bilschampoo, bilvax. Många produkter som används för bilvård har dock egna funktioner som avfettningsmedel och rostskyddsmedel.

Bindemedel
bildar huvuddelen av den fasta film eller struktur som eftersträvas vid användning av till exempel golv- eller vägbeläggning. Cement, eldfast cement och betong ingår i Universalkoden. Begreppet används också för ingredienser som genom att ta upp vatten håller ihop livsmedel.

Bindemedel (färg, lim, etcetera)
bildar huvuddelen av den fasta film eller struktur som eftersträvas vid användning av färg och lim.

Brandskyddsadditiv
tillsätts brännbara material för att fördröja utbrott av brand.

Bränslen, brännolja
är allt som kan brinna och som därigenom utnyttjas till värme och energi. Tändvätskor ingår i Universalfunktionen.

Bränsletillsatser
tillsätts både drivmedel och andra bränslen för att påverka till exempel förbränningsegenskaper eller motorunderhåll

Dentalprodukter
samlingsfunktion till olika typer av preparat för tandvård, företrädesvis de som används på tandläkarmottagningar och hos tandtekniker till exempel avtrycksmedel och tandfyllningsmedel.

Dispergeringsmedel
Medel, oftast bestående av ytaktiva ämnen, som hjälper till att dispergera, hålla små partiklar av ett vattenolösligt ämne eller material homogent finfördelade i en flytande fas, vanligen vatten.

Drivgaser
Gaser som förvaras komprimerade, under tryck, för att vid expansion till atmosfärstryck fungera som transportmedium för flytande och fasta ämnen och därvid bilda aerosoler.

Explosivämnen
Ämnen och produkter som används för att de kan reagera våldsamt men ändå kontrollerat.

Fixermedel
Fixermedel kan vara flera olika funktioner. 1) Ett medel som underlättar att ämnen eller partiklar fastnar på en yta, till exempel betmedel på en textilfiber. 2) Medel som fördröjer avdunstningen av parfym. 3) Medel som gör en yta hårdare och mer motståndskraftig hos till exempel foton och mikroskopiska preparat.

Foder/fodertillsatser
ämnen och preparat som används i foder, även sådana näringssubstrat som används för odling av mikroorganismer i till exempel vattenreningsanläggningar.

Framkallare
Ämne eller produkt som genom att reagera med redan befintliga ämnen ger upphov till färgförändring, till exempel vid textilfärgning eller inom fotografi.

Friktionsmedel
ökar friktionen

Fyllmedel (plast, färg och så vidare)
tillför volym till en matrix och hjälper till att hålla övriga ingredienser i homogen blandning. Är oftast oorganisk

Fällningsmedel
Används för att separera ämnen eller partiklar ur lösningar eller suspensioner genom att få den att slå sig ihop och bli större och tyngre. Polyelektrolyter är en sådan typ av medel, används som flockuleringsmedel för vattenrening.

Färgborttagningsmedel
Tar bort färgskikt. Även klottersaneringsmedel är ett färgborttagningsmedel.

Färger och lacker
Utgör all färger som inte specificerats närmare till sin funktion eller som inte fått den andra funktionen för icke närmare specificerad färg: 481 Övriga färger och lacker. Denna funktionskod bör användas så lite som möjligt och i alla sammanställningar föras till 481.

Färgämnen, pigment
Ämnen eller produkter som används för att ge färg/kulör. Pigment behöver i sig själva inte ha den önskade kulören men beläggs av färgämnet och bidrar med sin egen färg (oftast vit) till att ge ökad lyskraft. Ämnen som inte påverkar kulören är inte pigment utan fyllmedel/extender. Toner ingår i Universalkoden.

Förtjockningsmedel
Används för att öka viskositeten till exempel genom att bilda gel eller göra vätskan tixotrop.

Garvningsmedel
Produkt för behandling av hudar till läder.

Golvbeläggningsmaterial
Produkt som används för att ge en golvyta. Eftersom färdiga golvmattor är varor som inte är anmälningspliktiga rör det sig här om material som hälls eller stryks ut i flytande form för att sedan stelna. Ett exempel är epoxigolv som härdas på plats.

Hudrengöringsmedel (tvål)
Tensidbaserat medel att göra ren huden med, oftast avsett att användas tillsammans med vatten.

Härdare
Ämne eller preparat som genom katalys eller att erbjuda monomerer åstadkommer en reaktion vid blandning med andra ämnen. Ofta en del av ett flerkomponentsystem där den andra delen kallas bas.

Impregneringsmedel
Samlande begrepp för produkter som genom att belägga ytor med ett avvisande skikt skyddar underliggande material mot vatten eller fett.

Inhibitorer
Förhindrar eller fördröjer reaktionsförlopp.

Isoleringsmaterial för elektricitet
Material som inte leder ström.

Isoleringsmaterial för värme, kyla
hindrar värmeledning

Katalysatorer
Ämnen som påskyndar eller fördröjer en kemisk reaktion utan att själva konsumeras.

Kemikalier för pappersframställning
Samlingsfunktion för produkter som används vid pappersframställning till exempel våtstyrkemedel. Många kemikalier som används vid pappersframställning har dock egna funktioner till exempel retentionsmedel, vitmedel och blekmedel.

Konserveringsmedel
förhindrar och fördröjer nedbrytningen av organiskt material i kemiska produkter, livsmedel och artiklar.

Kontaktmedel (elektricitet)
Används för att förbättra den strömledande förmågan.

Kyl och smörjmedel för metallbearbetning
Preparat som används för att minska friktionen och därmed värmen för att hindra deformation av metallstycken under bearbetning. I recirkulerande system fungerar medlet ofta också som bortforslare av nedbrytningsprodukter och metallspån.

Kylmedium, köldmedel
Ämne eller preparat som överför kyla i ett slutet system.

Laboratoriekemikalier
används på laboratorier

Legeringsmetaller
Metaller som blandas i andra metaller för att förändra metallmaterialets egenskaper på önskat sätt.

Lim
Samlingsfunktion för de limmer som inte har angetts som en mer specifik limtyp.

Livsmedelstillsatser
Samlingsfunktion för ämnen och produkter som används i livsmedel. Mer preciserad funktion finns ofta till exempel vitaminer, antioxidant, förtjockningsmedel. Alla ämnen i livsmedelstillsatser skall finnas på Livsmedelsverkets positivlista för att få användas i föda i Sverige.

Lödprodukter
Attraherar och håller kvar ett annat ämne antingen i hålrummet mellan atomer/molekyler eller på deras yta.

Lösningsmedel
flytande, oftast organiska ämnen eller produkter som löser fasta ämnen. Se också spädningsmedel som används för lösning av vätska. Oftast synonyma begrepp.

Metallytbehandlingsmedel
Samlingsfunktion för preparat som används för att behandla metallytor utan att bli liggande kvar på dessa efter behandling, till exempel etsmedel, fosfateringskemikalier, primer och rengöringsmedel.

Mjukgörningsmedel
medel som används för att göra material mjuka t.ex. textil, gummi, läder. Ofta sammanblandat med funktion Mjukmedel (plast,gummi, färg etcetera)

Mjukmedel (plast, gummi, färg etcetera)
Ämnen som tillsätts i material för att göra det mjukare.

Odoriseringsmedel (ind.parfym)
Råvara till industrin eller medel som döljer dålig doft med hjälp av en mer angenäm.

pH-reglerande medel
Syror eller baser då de används för att förändra pH.

Polermedel
används för att få upp glansen och hårdheten på en yta. Kan vara ett preparat för ytbehandling av trä och skor men betecknar ofta också en bilvårdsprodukt.

Processreglerande medel
används för andra processpåverkande faktorer än initiering (aktivator) och påskyndande av reaktionshastigheten (katalysator) som till exempel att få fällning att ske till finare pulver eller att få ner smältpunkten för metall.

Redoxmedel
Samlingsrubrik för ämnen och preparat som ändrar andra kemiska ämnens laddning.

Rengöringsmedel
samlingsfunktion för alla typer av rengöringsmedel. Motsvaras av rengöringsmedel, övriga. Kontaktlinsvätska är ett (desinficerande) rengöringsmedel.

Rostborttagningsmedel
används för att avlägsna rost och andra korrosionsprodukter.

Rostskyddsmedel
läggs på ytor av järnhaltiga material för att de inte skall rosta

Skumbildningsmedel (för vätskor)
används för att bilda blåsor i framför allt betong

Skumdämpningsmedel
Ytaktiva preparat som minskar vätskors förmåga att bilda stabila skum, ofta silikonbaserade.

Släppmedel
appliceras på ytorna av gjutformar för betong, plast etcetera. för att gjutgodset skall gå att skilja från formen till exempel formolja. Här ingår också skidvalla.

Smörjmedel
minskar friktionen mellan två ytor i kontakt. Universalfunktionen innehåller både de färdiga smörjmedlen och basoljorna.

Spädningsmedel (för färger och dylikt)
Vätskor som används för spädning. Synonymer är förtunning och thinner.

Stabilisatorer
Ämnen eller produkter som tillsätts andra produkter för att bevara dem mot fysikalisk påverkan, till exempel sönderfall på grund av UV-ljus.

Svetsprodukter
Samlingsfunktion för produkter som används vid svetsning, svetsgaser och skyddsskikt men också många flussmedel för svetsning finns under numret fast de borde finnas under 1211.

Svällmedel
Ämne eller kemisk produkt som kan fås att utveckla gas i en polymer- eller plastmatrix och på så sätt bildar blåsor, skummad plast.

Syntesråvara
Ämnen eller produkt som omvandlas till nya ämnen. Inte bara de ämnen som omvandlas ingår i en sådan produkt utan också eventuella lösningsmedel och andra hjälpämnen.

Tensid
Ytaktiva ämnen, påverkar ytspänningen i kontakten mellan vatten och andra ämnen

Textilfärgningsmedel
används att färga textil med

Torkmedel
Ämne eller produkt som påskyndar torkning och härdning. Kan var en råvara till färgtillverkning och kallas då ofta sickativ.

Transmissionsmedel
Vätskor som används i slutna system för att överföra kraft till exempel hydrauloljor och bromsvätskor

Träskyddsmedel
Färgprodukt som stryks på trä för att skydda mot mikrobiella angrepp. Kan vara en biocidprodukt. Viss överlapp med 654, impregneringsmedel, övriga finns i registret.

Utfyllnadsmedel
Samlingsbeteckning för produkter som används för att fylla ut håligheter och omforma ytor.

Vattenavvisande medel
läggs på en yta för att den skall vara fuktavvisande

Veterinärmedicinska preparat
Medel för utvärtes bruk på husdjur till exempel hovsalva och liniment.

Vulkningsmedel
Oftast svavelhaltiga preparat som används för att tvärbinda gummipolymerer så att gummimaterialet blir hårdare och mer stabilt.

Värmeöverföringsmedium
används för att överföra värme i slutna system

Vätmedel ytaktiva ämnen och preparat                                                         som används för att minska ytspänningen hos en yta så att den blir mindre avstötande mot vatten, väts lättare. Används framför allt i textilindustrin men kan ibland användas som begrepp synonymt med tensid eller ytaktiva medel.