Prioriteringsguiden – PRIO

CAS-nr och EG-nr

Ett CAS-nummer (Chemical Abstracts Service number) är ett registreringsnummer för kemikalier. Det fungerar som ett internationellt identifieringsnummer för kemiska ämnen.

EG-nummer används för kemiska ämnen på marknaden inom EU. Det är ett ämnes nummer i antingen Einecs, Elincs eller i No-Longer Polymers List. Einecs är en europeisk förteckning över de ämnen som ansågs finnas på den gemensamma marknaden mellan den 1 januari 1971 och den 18 september 1981. Elincs är en europeisk förteckning över förhandsanmälda, nya ämnen. No-longer Polymers List är en europeisk förteckning över ämnen som fanns på den gemensamma marknaden mellan de 18 september 1981 och den 31 oktober 1993 och som då betraktades som polymerer, men som inte längre betraktas så.

Numret är uppbyggt av sju siffror enligt principen xxx-xxx-x. Einecs-nummer startar med nummer 200-001-8. Elincs-nummer startar med 400-010-9 och No-longer Poymers List-nummer startar med 500-001-0.