Stäng

Ordlista

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö

Ordlistan innehåller exempel på ord, begrepp, förkortningar och akronymer som ofta förekommer i texter på Kemikalieinspektionens webbsidor. I en del fall länkar de direkt till mer information. Sök annars fler uppgifter under andra källor.

A

Agentmedgivande

Kemikalieinspektionens medgivande att låta en handelsagent anmäla införsel av en kemisk produkt eller bioteknisk organism till Sverige i stället för den som svarar för importen/införseln.

Agrar

Som rör jordbruk.

Aktör

Alla typer av företag som på något sätt är del i distributionskedjan av produkter, till exempel tillverkare, importörer, återförsäljare, användare eller marknadsplatser.

Allergen

Ämne som kan utlösa allergiska reaktioner.

Anmält ämne

Ett ämne för vilket en anmälan har lämnats in och som får släppas ut på marknaden i enlighet med direktiv 67/548/EEG. (Reach-förordningen)

Antifoulingprodukter

Kemiska produkter som förhindrar påväxt av vattenlevande organismer på båtar och fartyg.

Antropogen

Framställd av människan eller orsakad av mänskliga handlingar.

Användning

Bearbetning, formulering, konsumtion, lagring, förvaring, behandling, påfyllning av behållare, överföring från en behållare till en annan, blandning, produktion av en vara eller annat utnyttjande. (Reach-förordningen)

Användnings- och exponeringsscenario

Ett exponeringsscenario som omfattar ett brett spektrum av processer eller användningar, där uppgift om processerna eller användningarna ges, som ett minimum, i form av den korta allmänna beskrivningen av användningen. (Reach-förordningen)

Avsiktlig utsättning

Avsiktligt införande av genetiskt modifierade organismer i miljön utan någon särskild inneslutning (13 kap. 6 §, miljöbalken).

Med innesluten användning avses en verksamhet där någon 1. modifierar organismer genetiskt eller odlar, förvarar, transporterar, destruerar, gör sig kvitt eller på annat sätt hanterar sådana genetiskt modifierade organismer och 2. använder specifika inneslutningsåtgärder för att begränsa dessa organismers kontakt med allmänheten och miljön och åstadkomma en hög grad av säkerhet för allmänheten och miljön.

B

Bakgrundsnivå

Den nivå av ämnen som förekommer i en viss naturtyp.

BBP

Bensylbutylftalat.

Begränsning

Alla villkor för eller förbud mot tillverkning, användning eller utsläppande på marknaden.

Behörig myndighet

Eller CA - Competent Authority är en eller flera nationella myndigheter som utses av varje EU-medlemsstat för att genomföra lagstiftningen eller representera medlemslandet i arbets- och expertgrupper.

Bekämpningsmedel

Kemiska produkter och biotekniska organismer för vilka krav på godkännande gäller, så kallade specialreglerade produkter. Ett bekämpningsmedel kan antingen vara en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel.

Bekämpningsmedel definieras i miljöbalken som en kemisk eller biologisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorga­nismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom (14 kap. 2 § miljöbalken).

Beredning

Avsiktlig blandning eller lösning som består av två eller flera kemikalier (kemiska ämnen).

Bioackumulerande ämnen

Sådana ämnen som lagras i vävnader.

Biocid

Biocid är latin och betyder livdödare. Kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel som är framställt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Biologiskt bekämpningsmedel

En bioteknisk organism som framställts särskilt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom (14 kap. 6 §, miljöbalken).

Biomagnifiering

Ökande koncentration av fettlösliga miljögifter i näringskedjan.

Biosfär

Alla levande organismer.

Bioteknisk organism

Produkt som har framställts särskilt i bekämpningssyfte eller annat tekniskt syfte och som helt eller delvis består av eller innehåller levande organismer, däribland virus, eller nematoder, insekter eller spindeldjur (14 kap. 3 §, miljöbalken).

Biotop

Naturtyp, livsmiljö.

BIT

bensisotiazolinon

Blandning

Blandning eller lösning som består av två eller flera ämnen (Reach).

BPA Bisfenol A

Bis Phenol A, Bisfenol A, även kallat 4,4'-dihydroxi-2,2-difenylpropan och BPA, är en av världens vanligaste plastkemikalier. Bisfenol A är en organisk förening där två fenolmolekyler bundits till samma kol i en propankedja.

Bromerade flamskyddsmedel

Material som används för att skydda mot brand i plast, gummi och textilier och som innehåller ämnet brom.

C

Cancerogen/carcinogen

Cancerframkallande.

CARACAL

Competent Authorities for The REACH and CLP Regulations. Behöriga myndigheter för att införa Reach och CLP.

CAS-nr

CAS-nummer. Registreringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services (CAS), Columbus, Ohio.

CE

Conformité Européenne, märkningssymbol.

CEFIC

European Chemical Industry Council. Kemiindustrins branschorganisation i Europa.

Celex

Communitatis Europeae Lex. EU:s rättsdatabas för avancerad sökning heter nu EUR-Lex. Databasen produceras och sköts av EG:s publikationsbyrå.

Certifiering

Intyg/bevis på att något uppfyller vissa standarder som ställts av standardiseringsorgan inom ett område.

CFC

Chlorofluorocarbons. Klorfluorkarboner har använts i kyl-, värme- och andra klimatanläggningar, i kemiska produkter och i skumplast. Numera är de förbjudna enligt Montrealprototokollet.

CLEEN

Chemical Legislation European Enforcement Network. EU:s tillsynsnätverk för inspektionsinsatser.

CLH

Classification and Labelling Harmonised, harmoniserad klassificering.

CLP

Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures. EU-förordning med regler för klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.

CLRTAP

Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution. Konventionen om långväga, gränsöverskridande luftföroreningar.

CMR

Carcinogenic, Mutagenic, toxic to Reproduction. Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen, CMR-ämnen.

Cocktail-effekt

Kombinerad effekt av en blandning av kemikalier, som kan vara större än de enskilda ämnenas effekt var för sig.

COD

Chemical Oxygen Demand (mått på den mängd syre som förbrukas vid fullständig kemisk nedbrytning av organiska ämnen i vatten).

Cohiba/COHIBA

Control of hazardous substances in the Baltic Sea region.

Kontroll av farliga ämnen i Östersjöregionen. Projekt under Helsingforskonventionen (HELCOM).

Copenhagen Chemicals Charter

Dokument som tar upp förväntningarna inför översynen av EU:s kemikaliepolitik. Signerades år 2000 av över 100 organisationer. Sök dokumentet på webbplatsen European Environmental Bureau.länk till annan webbplats

CPR

Construction Products Regulation. Byggproduktförordningen.

D

DBP

Dibutylftalat.

DCHP

Dicyklohexylftalat.

DDE

Benzene, 1,1'-(dikloretenyliden)bis[4-chloro-.

Nedbrytningsprodukt av DDT, diklordifenyltrikloretan.

deca-BDE

Dekabromodifenyleter.

DEET

N,N-dietyl-m-toluamid.

DEHP

Di(2-hexyletyl)ftalat.

Derivat

Kemisk förening som kan härledas ur eller framställas från en annan given kemisk förening.

Detergent

Tvätt- och rengöringsmedel.

DHNUP

Di(grenade och raka C7-C11) alkylftalater.

DIBP

Diisobutylftalat.

DIDP

Diisodecylftalat.

Diffus spridning

Sammantagen spridning av ett kemiskt ämne i ett område där utsläppskällorna är av obestämbar karaktär, till exempelgenom att vara många, små, rörliga, osv.

DIHP

Di(grenade C6-C8) alkylftalater.

DINP

Diisononylftalat.

Dispens

Undantag.

Distributör

En fysisk eller juridisk person som är etablerad i gemenskapen, även en återförsäljare, och som endast lagrar och släpper ut ett ämne på marknaden – antingen som sådant eller ingående i en blandning – för en tredje parts räkning. (Reach)

DNEL

Derived no effect level.

Härledd noll-effekt nivå, ett slags gränsvärde.

E

ECCO

European Commission CO-ordination. Europeiska kommissionens administration för att koordinera det underlag (dossier) som kommer in med en ansökan om att få ett växtskyddsmedel upptaget på Annex I till växtskyddsdirektivet. Det ansvariga rapportörslandet sammanställer en bedömningsrapport (monografi) som utvärderas i en särskild expertgrupp.

Echa

European Chemicals Agency. Europeiska kemikaliemyndigheten.

ECLIPS

European Classification and Labelling Inspections of Preparations. Tillsynsprojekt inom EU:s samverkan av inspektionsinsatser.

ECVAM

European Centre for the Validation of Alternative Methods. Centrum för validering av/att utvärdera/ alternativa metoder till djurförsök.

EDC/EDS

Endocrine-disrupting chemical/compound/Endocrine-disrupting substance Hormonstörande ämne.

EEA

European Environment Agency. EU:s miljömyndighet. Finns i Köpenhamn.

EEB

European Environmental Bureau. Samarbetsorgan för frivilliga miljöorganisationer.

EES

European Economic Sphere. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. EES-länderna är Island, Liechtenstein och Norge samt EU-länderna.

Efsa

European Food Safety Authority. Europeiska Livsmedelssäkerhetsmyndigheten.

EG/EU

Europeiska gemenskaperna/europeiska gemenskapen, Europeiska Unionen.

EG-nummer

Sjusiffrigt identifieringsnummer för kemiska ämnen på EU-marknaden. Ämnen som fanns på marknaden före 18 september 1981 räknas till existerande ämnen och börjar på 200 eller 300.

Ämnen notifierade/anmälda efter 18 september 1981sätts upp på listan över nya ämnen (ELINCS) och börjar på 400. Den nummerserie som börjar på 500 tar upp "No longer polymers" (NLP), dvs. ämnen som vid den första inventeringen ansågs vara polymerer och därmed inte behövde tas upp på EINECS.

Ekosystem

Ett avgränsat samhälle av organismer som utgör en enhet i naturen, till exempel en sjö, ett terrängavsnitt eller ett skogsområde med dess växt- och djurvärld.

Enzym

Speciell typ av protein med katalytisk funktion. Enzymer medverkar i kroppens kemiska processer utan att själva förbrukas.

Ester

Ämne som bildas av syra och alkohol.

ETU

Etylentiourea.

EUR-Lex

European Lex. EU:s databasportal för att offentliggöra EU-rätten, i synnerhet lagstiftning och rättspraxis, liksom beslutsförfarandena mellan kommissionen och övriga institutioner.

Existerande ämne

Ämne som användes inom EU före 1 september 1981 och som finns upptaget i EINECS.

Exponering

Utsträckning i vilken människor och miljö kommer i kontakt med/utsätts för farliga ämnen.

Exponeringsscenario

En uppsättning villkor, inbegripet driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder, som beskriver hur ämnet tillverkas eller används under sin livscykel och hur tillverkaren eller importören kontrollerar eller rekommenderar nedströmsanvändare att kontrollera exponeringen av människor och miljön. Dessa exponeringsscenarier kan allt efter behov avse en specifik process eller användning eller flera processer eller användningar. (Reach).

F

FAO

Food and Agriculture Organization.länk till annan webbplats

Fara

En inneboende egenskap hos ett ämne som kan orsaka oönskade effekter.

Farmakopé

Officiell samling av föreskrifter och metoder som rör utformning, tillverkning och kvalitet av läkemedel.

Farobedömning

Identifiera fara och fastställa sambandet mellan dos och respons för observerade, skadliga effekter.

Faroidentifiering

Identifiera de skadliga effekter ett ämne har på grund av sina inneboende egenskaper.

Flamskyddsmedel

Se bromerade flamskyddsmedel.

Ftalat

Ester av ftalsyra, ofta använd som mjukgörare i plast.

Fullständig undersökningsrapport

En fullständig och heltäckande beskrivning av den verksamhet som bedrivits för att få fram informationen. Detta omfattar hela den vetenskapliga rapport som offentliggjorts i litteraturen och som beskriver den undersökning som genomförts eller den fullständiga rapport som utarbetats av testföretaget och som beskriver den undersökning som genomförts. (Reach-förordningen)

Fungicid

Svampbekämpningsmedel.

Försiktighetsprincipen

Nämns i flera internationella miljökonventioner och andra regelverk. I miljöbalken beskrivs till exempel i samband med försiktighetsmått att dessa ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Formuleringen "så snart det finns skäl att anta" är ett uttryck för försiktighetsprincipen.

Det finns ingen exakt definition, utan principen är mer ett förhållningssätt att i vissa lägen av försiktighetsskäl kunna agera utan exakta vetenskapliga bevis för att någonting är farligt eller orsakar en bestämd skada på människors hälsa och miljön. Se: 2 kap. 3 § 2 stycket, miljöbalken (1998:808).

G

Generiskt namn

Ett företag kan ansöka om att få använda ett beskrivande namn (generiskt namn) på någon komponent i sin produkt och ange det namnet på en etikett eller i ett säkerhetsdatablad i stället för ett entydigt kemiskt namn.

Genetisk organism

Biologisk enhet som kan föröka sig eller föra över genetiskt material.

GHS

Globally Harmonized System of Classification and Labelling. Globalt system för harmoniserad klassificering och märkning av kemiska produkter.

Giftfri miljö

Ett av Sveriges nationella miljökvalitetsmål.

Riksdagen beslutade den 22 juni 2010 om en ny formulering av målen för Giftfri miljö:

"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna."

GMO

Genetiskt modifierad organism; en organism där det genetiska materialet ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt genom parning eller naturligt skapande av nya kombinationer (rekombination).

Grundförfattning

Ny författning eller föreskrift som ges ut för första gången.

Grundvatten

Vatten som finns i marken och berggrunden.


H

Halon

Har använts i brandsläckare; handelsnamn för bromerade klorvätefluorkarboner (HCFC-er).

Handelsagent

Den person eller det företag som handlar i en tillverkares eller importörs ställe. Se agentmedgivande.

Hantering

Hantering av kemisk produkt eller bioteknisk organism. Verksamhet eller åtgärd som är tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse (14 kap. 4 §, miljöbalken).

HBCDD

Hexabromcyklododekan.

HCBD

Hexaklorbutadien.

HELCOM

Helsinki Commission. Helsingforskommissionen.

Herbicid

Ogräsbekämpningsmedel.

HICC

Hydroxyisohexyl 3-cyclohexen karboxaldehyd

Hormonstörande

Ämnen som påverkar de hormonella systemen och kan orsaka skada på organismer, populationer eller ekosystem.

Hygroskopisk

Fuktupptagande.

Hyperplasi

Vävnadsökning på grund av (numerär) nybildning av celler.

Hållbar utveckling

En utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjlig­heter att tillgodose sina. Definitionen finns i Brundtlands­kommissionens rapport "Vår gemensamma framtid".

Högfluorerade ämnen

Högfluorerade ämnen är ett samlingsbegrepp som innefattar både perfluorerade och polyfluorerade ämnen.

I

ICCA

International Council of Chemical Associations. Förening som representerar den globala kemikalieindustrin.

ICCM

International Conference on Chemicals Management. SAICM:s internationella konferens för kemikaliehantering.

Identifierad användning

Avsedd användning av ett ämne – som sådant eller ingående i en blandning – eller användning av en blandning, av en aktör i distributionskedjan, inklusive dennes egen användning eller sådan användning som denne får kännedom om genom skriftlig information från närmaste nedströmsanvändare. (Reach-förordningen)

IKEM

Branschföreningen Innovations- och Kemiindustrierna.

Import/importera/importör

Används i miljöbalken och följdförfattningar i betydelsen att föra in en vara till Sverige från ett land utanför EU, ett så kallat tredjeland. Detta har sin grund i hur den svenska tullen och mervärdesskattelagen definierar import. De svenska versionerna av EU-rättsakterna använder import och export för handeln också mellan medlemsstaterna i EU.

Import till EU:s tullområde. (Reach-förordningen)

In vitro

Studier på olika system med isolerade organ och cellsystem.

Indikator/miljöindikator

Mätare, visare.

Industrikemikalie

Kemisk produkt som används industriellt, dvs. en råvara eller insatskemikalie. Industrikemikalien kan omförpackad i mindre förpackning utgöra en konsumentprodukt, till exempel aceton i nagellackborttagningsmedel.

Infasningsämne

Ett ämne som uppfyller vissa kriterier. (Reach-förordningen)

Införsel

Se import/importera/importör.

Innesluten användning

Verksamhet där någon modifierar (ändrar) organismer genetiskt eller odlar, förvarar, använder, transporterar, destruerar eller gör sig kvitt sådana genetiskt modifierade organismer och där specifika inneslutningsåtgärder används för att begränsa dessa organismers kontakt med allmänheten och miljön. (13 kap. 5 §, miljöbalken). Kan även gälla kemikalier vid syntes till exempel.

Insekticid

Insektsbekämpningsmedel.

Inte kemiskt modifierat ämne

Ett ämne vars kemiska struktur kvarstår oförändrad, även om det har genomgått en kemisk process eller behandling, eller en fysikalisk mineralogisk omvandling, exempelvis för att avlägsna föroreningar. (Reach-förordningen)

Intermediär

Mellanliggande, till exempel en kemisk produkt som vidareanvänds direkt.

Ett ämne som tillverkas för och förbrukas eller används vid kemisk bearbetning för att omvandlas till ett annat ämne. (Reach-förordningen)

ISO

International Organization for Standardization. Internationellt standardiseringsinstitut som utarbetar global standard.

ITP

International Training Programme. Internationellt utbildningsprogram. Kemikalieinspektionen har kurser sedan 2007 i kemikaliekontroll för myndighetsanställda från andra länder som inte kommit lika långt i sin kemikaliekontroll.

J

K

Kandidatförteckningen

Förteckning med SVHC-ämnen som förts upp där i enlighet med artikel 59 i Reach-förordningen. Ämnena är kandidater för att hamna på bilaga XIV i Reach, vilket innebär att det kommer att krävas ett tillstånd för att få använda dem.

Kemikalie/kemisk produkt

Kemiskt ämne och beredningar (blandningar) av kemiska ämnen (preparat). Kemiska produkter kan vara specialreglerade produkter, dvs. bekämpningsmedel och allmänreglerade produkter, dvs. alla övriga produkter.

Kemiskt bekämpningsmedel

Kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom (14 kap. 5 §, miljöbalken).

KIFS

Kemikalieinspektionens författningssamling.

Klorparaffiner

klorerade kolväten, används ofta som mjukgörare och flamskyddsmedel i plast. Finns i grupperna kort-, mellan- och långkedjiga.

Kommunal nämnd

Nämnd som kommunfullmäktige utser att svara för tillsynen enligt miljöbalken (Förordning (1998:900) om tillsyn enligt 3 § miljöbalken).

Konsoliderad version

Sammanställning av en version av regeltext där alla ändringsförfattningar är inlagda på rätt plats i grundförfattningen.

Kvicksilver

Metalliskt grundämne.

Kvittenslista/ redovisningsunderlag

Ett utdrag ur produktregistret med uppgifter om de produkter som ett företag har anmält.

L

Legaldefinition

Begrepp som är definierat i lag- eller förordningstext.

Legering

Ett metallmaterial, homogent i makroskopisk skala, bestående av två eller flera element som är kombinerade på ett sådant sätt att de inte utan vidare kan skiljas åt på mekanisk väg.

Leksak

Produkt som utformats som eller är avsedd att användas som leksak. (Leksaksdirektivet)

Leverantör av en vara

Varje producent eller importör av en vara, distributör eller annan aktör i distributionskedjan som släpper ut en vara på marknaden. (Reach-förordningen)

Leverantör av ett ämne eller en blandning

Varje tillverkare, importör, nedströmsanvändare eller distributör som på marknaden släpper ut ett ämne – som sådant eller ingående i en blandning – eller en blandning. (Reach-förordningen)

Lågriskbiocidprodukt

Biocidprodukt som inte innehåller några andra verksamma ämnen än sådana som är förtecknade i bilaga IA till biociddirektivet och som inte innehåller något potentiellt skadligt ämne (definition enligt 2 §, förordning (2000:338) om biocidprodukter). Ett potentiellt skadligt ämne är ett ämne som inte är ett verksamt ämne men som har den egenskapen att det kan ha negativ effekt på människor, djur eller miljön.

Lågriskämne (enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning)

Lågriskämnen är ämnen som endast medför en låg risk för människors och djurs hälsa samt för miljön. Vilka ämnen som räknas som lågriskämnen beslutas på EU-nivå.

M

Monomer

Ursprunglig molekyl som bildat en polymer med ett stort antal repeterade enheter.

En molekyl definieras som en grupp av två eller fler atomer ordnade i ett precist arrangemang.

Ett ämne som kovalent kan bindas till en sekvens av andra likadana eller olika molekyler under de förhållanden som råder vid den polymerbildande reaktion som används för en given process. (Reach-förordningen)

Morfologi

Inom biologin, form och uppbyggnad av en vävnad.

Mottagare av en vara

En industriell eller yrkesmässig användare eller distributör som mottar en leverans av en vara och som inte är konsument. (Reach-förordningen)

Mottagare av ett ämne eller en blandning.

En nedströmsanvändare eller distributör som mottar en leverans av ett ämne eller en blandning. (Reach-förordningen)

Mutagen

Ämne som skadar arvsmassan.

Märkningsplikt/märkningspliktig

Krav som framgår av Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (KIFS 2005:7) och förordning (EG) nr 1272/2008 och som gäller för att få släppa ut kemiska produkter på marknaden. Kraven innebär att kemiska produkter ska vara klassificerade och märkta med avseende på hälso- och miljöfarlighet.

N

Nano

En nanometer är en miljondels millimeter eller en miljarddels meter. Ordet nano kommer från grekiskans nanos som betyder dvärg.

Nedströmsanvändare

En fysisk eller juridisk person, annan än tillverkaren eller importören, som är etablerad i gemenskapen och använder ett ämne – antingen som sådant eller ingående i en blandning – i sin industriella eller professionella verksamhet. En distributör eller konsument är inte en nedströmsanvändare. (Reach-förordningen)

Neurotoxikologi

läran om hur gifter påverkar hjärnan och nervsystemet.

O

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

Oligotrofisk

Näringsfattig.

Omvänd bevisbörda

Innebär att en vetenskapligt grundad misstanke om ett ämnes skadliga effekt ska beaktas till dess att motsatsen är bevisad.

Operativ tillsyn

Tillsyn som utövas direkt gentemot den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd.

Oral exponering

Exponering via munnen, till exempel genom föda.

OSPAR

Oslo-Paris-konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten.

Ozonstörande

Ämne som kan medföra fara för strukturen eller funktionen hos stratosfärens ozonskikt. Oftast långlivade halogenhaltiga organiska ämnen som reagerar med ozonet och därmed sänker dess halt så att solens UV-strålar i alltför hög utsträckning når jordytan.

P

PAH

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. Polycykliska aromatiska kolväten; tillhör en grupp ämnen där många har skadliga egenskaper.

Parallellimport

Innebär att en importör vid sidan av tillverkarens/rättighetsinnehavarens återförsäljare tar in en skyddad produkt, t.ex. en märkesvara, och säljer den på hemmamarknaden utan tillstånd från den där verksamme återförsäljaren. En viktig förutsättning är att varan måste ha satts på marknaden av rättighetsinnehavaren eller med dennes samtycke.

På EU:s inre marknad är parallellimport tillåten och uppmuntras även av kommissionen av konkurrensskäl för att utjämna priserna mellan de olika nationella marknaderna. Definitionen hämtad ur Handelspolitisk uppslagsbok på Kommerskollegiums webbplats.

PBDEs

Polybrominated diphenyl ethers. Polybromerade difenyletrar.

PBT

Persistent, Bioaccumulative, Toxic. Kemikalier med PBT-egenskaper är långlivade (persistenta), kan lagras i levande vävnad (bioackumulerbara) och är giftiga (toxiska). Se även vPvB.

PCB

Polychlorinated biphenyl. Polyklorerad bifenyl.

PCN

Polyklorerad naftalen.

PCP

Pentaklorfenol.

Pentaklorfenol

Pentaklorfenol (PCP) användes tidigare för ytbehandling (doppning) och impregnering av trä för att skydda det mot röta och påväxt av missfärgande blånadssvampar.

Ämnet förbjöds som verksamt ämne i träskyddsmedel i slutet av 1970-talet på grund av allvarliga hälso- och miljöegenskaper.

Perfluorerade ämnen

Perfluorerade ämnen är en grupp av organiska ämnen som kännetecknas av att de är fullständigt fluorerade, det vill säga de innehåller en kolkedja där varje väteatom har ersatts med en fluoratom. Som samlingsbegrepp för perfluorerade och polyfluorerade ämnen används ibland begreppet högfluorerade ämnen.

Perkloretylen

Perkloretylen är en tung, färglös vätska med skarp och sötaktig lukt. På grund av att den ej är brandfarlig och dess goda lösningsmedelsegenskaper har den kommit att användas som tvättvätska i kemtvätt. Dessvärre är den cancerframkallande, mutagen, reproduktionsstörande och miljöfarlig.

Periodiska systemet

Den tabell över grundämnen (element) som uppställdes sedan deras kemiska och fysikaliska egenskaper på 1860-talet befunnits variera periodiskt med atomvikten (Definitionen från Nationalencyklopedin).

Persistent

Ämne som är långlivat eller svårnedbrytbart.

PET

Polyetylentereftalat.

PFAS

Poly- och perfluorerade alkylsubstanser. En grupp långlivade kemiska ämnen.

PFBS

Perfluorobutylsulfonat. Långlivat kemiskt ämne som tillhör gruppen PFAS.

PFNA

Perfluorononansyra.

PFOA

Perfluoroktansyra.

PFOS

Perfluorooktansulfonat. Långlivat kemiskt ämne som tillhör gruppen PFAS.

PIC

Prior Informed Consent. Också kallad Rotterdamkonventionen. Från 1998 och innebär att export av skadliga bekämpningsmedel och kemikalier inte är tillåten om inte mottagarlandet accepterar en sådan import.

Polyfluorerade ämnen

Polyfluorerade ämnen är mycket lika perfluorerade ämnen, men de är inte fullständigt fluorerade. Polyfluorerade ämnen har fortfarande väteatomer i kolkedjan och är inte lika stabila som perfluorerade ämnen utan kan brytas ned. Exempel på polyfluorerade ämnen är fluortelomerer och fluorpolymerer. Dessa kan innehålla resthalter av perfluorerade ämnen och kan brytas ned till perfluorerade ämnen i miljön. Idag används ofta polyfluorerade ämnen istället för perfluorerade ämnen på många användningsområden.

Som samlingsbegrepp för perfluorerade och polyfluorerade ämnen används ibland begreppet högfluorerade ämnen.

Polymer

Ett ämne bestående av molekyler, som kännetecknas av sammankoppling av en eller flera monomerenheter.

Molekylerna skall vara fördelade över en rad molekylvikter, där skillnaden i molekylvikt främst kan hänföras till skillnader i antalet monomerenheter. (Reach)

POP

Persistent Organic Pollutant. Långlivad organisk förorening.

POPs-konventionen

Även kallad Stockholmskonventionen, undertecknad 2001 till skydd mot långlivade miljögifter.

Population

En samling individer av en art inom ett visst område.

Potential harmful substance

A substance that is not an active substance but with a property to have a negative effect on human beings, animals or the environment.

PP

Polypropen.

PPP-direktivet

Plant Protection Products. Växtskyddsmedelsdirektivet (EU).

PPP-principen

Polluter pays principle. Har sedan början av 1970-talet varit den engelskspråkiga benämningen på principen att förorenaren betalar. Principen är antagen av OECD och innebär att miljökostnaderna för t.ex. bilåkandet betalas av bilismen via exempelvis vägavgifter eller koldioxidskatt.

Prekursor/precursor

Föregångare: benämning på ämne som i en process med andra komponenter bildar farliga ämnen.

Preparat

Från preparatdirektivet 1999/45/EEG, avsiktlig blandning eller lösning som består av två eller flera kemikalier (kemiska ämnen). Kemikalieinspektionen använder ordet beredning/blandning.

Primärleverantör

En tillverkare eller den som yrkesmässigt för in en produkt till Sverige i syfte att släppa ut den på marknaden.

PRIO

Kortform för Prioriteringsguiden, namn på det webbverktyg som sköts av Kemikalieinspektionen och är tänkt som en hjälpt för företag i deras arbete att fasa ut skadliga ämnen i sina produkter.

Producent

Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en förpackning eller - Den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl (15 kap. 4 §, miljöbalken).

Producent av en vara Varje fysisk eller juridisk person som framställer eller sätter samman en vara inom gemenskapen. (Reach-förordningen)

Produkt- och processinriktad forskning och utveckling

Vetenskaplig utveckling i samband med produktutveckling eller vidareutveckling av ett ämne – som sådant eller ingående i blandningar eller varor – varvid pilotanläggningar eller produktionsförsök används för att utveckla produktionsprocessen och/eller testa användningsområden för ämnet. (Reach-förordningen)

Produkt/Vara

Se definition under Vara/produkt.

Produktvalsprincipen, substitutionsprincipen

Miljöbalkens 2 kap. 6 § uttrycker den s.k. produktvalsprincipen. Den kallas även substitutionsprincipen. Principen innebär en skyldighet att inte använda eller sälja skadliga kemiska produkter (kemiska ämnen eller beredningar) om det finns mindre riskabla alternativ som är likvärdiga för ändamålet.

Miljöbalken gäller alla. Således ska även en konsument söka mindre riskabla alternativ, också icke kemiska. Principen ska tillämpas också på biokemiska produkter och på varor som innehåller eller behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism. Se miljöbalk (1998:808).

PVC

Polyvinylklorid.

Q

QSAR

Quantitative Structure Activity Relationship. Modeller som används för att förutsäga kemikaliers egenskaper utifrån deras molekylstrukturer.

R

RAC

Risk Assessment Committee (riskbedömningskommitté, EU).

Reach-förordningen

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Förordning (EG) nr 1907/2006. System för registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier. Introducerades med EU:s vitbok om strategi för den framtida kemikaliepolitiken.

Redovisningsunderlag

Ett utdrag ur produktregistret med uppgifter om de produkter som ett företag har anmält.

Registrant

Den tillverkare eller importör av ett ämne eller den producent eller importör av en vara som lämnar in en registreringsanmälan för ett ämne. (Reach-förordningen)

Repellent

Avskräckningsmedel.

Reproduktionsstörande/reproduktionstoxisk

Ämne som skadar fortplantningsförmågan.

Riktvärde

Rekommenderat värde, kan vara t.ex. ett korttidsvärde eller nivågränsvärde.

Risk

Kombinationen av en fara och sannolikheten för att den ska uppstå; kombinationen fara - exponering.

Riskbedömning

Process i fyra steg där man bestämmer förhållandet mellan den förutsedda exponeringen av ett ämnes skadliga effekter: faroidentifiering, bedömning av dos-respons-sambandet, bedömning av exponeringen och riskkarakterisering. Riktad riskbedömning är en mindre omfattande och mer specifikt inriktad utvärdering än en fullständig riskbedömning.

Riskkarakterisering

Uppskattning av hur omfattande och allvarliga sådana skadliga effekter är som kan antas uppstå i en befolkningsgrupp eller del av miljön till följd av faktisk eller förutsedd exponering för ett ämne.

RoHS

Restriction of the use of certain Hazardous Substances. Direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Rotterdamkonventionen

Undertecknades 1998 och innebär att export av skadliga bekämpningsmedel och kemikalier inte är tillåten om inte mottagarlandet accepterar en sådan import.

S

SAICM

Strategic Approach to International Chemicals Management. Den globala kemikaliestrategin från 2006 är en överenskommelse som syftar till att följa och driva på för de åtgärder som behövs för att nå målet att kemikalier senast till år 2020 produceras och används på ett sådant sätt att skadliga effekter på människors hälsa och miljön blir så begränsade som möjligt. UNEP Governing Council Decision SS.VII/3.

SEAC

Committee for Socio-Economic Analysis of the European Chemicals Agency (kommittén för samhällsekonomisk analys, EU).

SERP

Swedish Rapporteur Programme. Svenska rapportörprogrammet för utvärdering av aktiva ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter.

SIS

Svenska institutet för standarder, svensk medlem i ISO och CEN, som tillsammans utarbetar internationella standarder.

Släppa ut på marknaden

Tillhandahålla eller göra en produkt tillgänglig för någon annan.

Leverans eller tillhandahållande till tredje part, mot betalning eller kostnadsfritt. Import skall anses innebära utsläppande på marknaden. (Reach-förordningen)

Spider

Swedish information pesticides database for enquiries and reports.

SPIN

Substances in Preparations In the Nordic countries. Databas över de kemiska ämnen som finns i produkter på den nordiska marknaden.

Substitutionsprincipen, produktvalsprincipen

Miljöbalkens 2 kap. 6 § uttrycker den så kallade produktvalsprincipen. Den kallas även substitutionsprincipen. Principen innebär en skyldighet att inte använda eller sälja skadliga kemiska produkter (kemiska ämnen eller beredningar) om det finns mindre riskabla alternativ som är likvärdiga för ändamålet.

Sveriges officiella statistik

En stor del av materialet på sidorna om kemikaliestatistik ingår i Sveriges officiella statistik och utgör underlag för samhällsplanering, forskning och allmän information. Statistiska Centralbyrån.

SVHC-ämnen

Särskilt farliga ämnen. Substances of Very High Concern.

Ämnen som uppfyller kriterierna i artikel 57 i Reach-förordningen. Dessa är cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, miljöfarliga (långlivade, bioackumulerande, toxiska eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande) eller har andra allvarliga egenskaper, t.ex. hormonstörande.

Synergi/synergism

Den kombinerade effekten av flera i en kemisk produkt ingående ämnen är större eller mindre än effekten av de ingående ämnena var för sig.

Säkerhetsdatablad

SDS - Safety Data Sheet, MSDS - Material Safety Data Sheet. Information (16 punkter) som alltid måste finnas för hälso- och miljöfarliga kemiska produkter, tidigare även benämnt varuinformationsblad.

T

TBT

Tributyl tin. Tributyltenn.

Tillsynsvägledning

Tillsyn som består i utvärdering, uppföljning och samordning av den operativa tillsynen samt stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna.

Tillverkare

En fysisk eller juridisk person som tillverkar ett ämne.

En fysisk eller juridisk person som är etablerad i gemenskapen och tillverkar ett ämne i gemenskapen. (Reach-förordningen)

Tillverkning

Produktion eller utvinning av ämnen i naturlig form. (Reach-förordningen)

Toxisk

Giftig.

Tredje land

Är alla länder som inte är med i EU.

U

UNEP

United Nations Environment Programme. FN:s miljöprogram.

V

Vara/produkt

Handelsvara, till exempel bord eller textilier och som innehåller eller är behandlade med kemiska produkter.

Ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion. (Reach-förordningen)

Vetenskaplig forskning och utveckling

Vetenskapliga experiment, analyser eller kemisk forskning som utförs under kontrollerade förhållanden, varvid de använda volymerna understiger 1 ton per år. (Reach-förordningen)

Vitbok

Kommissionsdokument som innehåller förslag till gemenskapsåtgärder inom ett speciellt område. I vissa fall har de föregåtts av en grönbok som givits ut för att inleda en samrådsprocess på europeisk nivå. Exempel på en vitbok är Strategi för den framtida kemikaliepolitiken. När en vitbok antagits av rådet kan den leda till ett handlingsprogram för unionen på det berörda området.

VOC

Volatile Organic Compound. Samlingsbeteckning på organiska ämnen (ämnen baserade på kol) som lätt kan förångas. Av denna definition följer att koldioxid inte räknas som en VOC därför att ämnet är oorganiskt. Däremot räknas perkloretylen som en VOC trots att detta ämne saknar väteatomer.

vPvB

Very persistent and very bioaccumulating. Kemikalie som är mycket långlivad och mycket bioackumulerande, dvs. lagras i vävnader.

Växtskyddsmedel

Används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. De har som uppgift att skydda växter eller växt­delar mot skadedjur, svampangrepp eller konkurrerande växter med mera.

W

WEEE

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE-direktivet 2002/96/EG). Direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning. Naturvårdsverket är ansvarig svensk myndighet för WEEE-direktivet.

WHO

World Health Organization. Världshälsoorganisationen.

WWF

World Wide Fund for Nature. Världsnaturfonden.


X

XRF

Röntgenfluorescens (X-ray fluorescence, X-ray refractiometer).

Y

Ytmjuk (båtbottenfärg)

En kraftigt polerande färg, det vill säga en sådan färg som efterhand lossnar från båtskrovet så att eventuell påväxt inte får fäste.

Ytvatten

Vatten i hav, sjöar, rinnande vattendrag och våtmarker.

Z

Å

Ä

Ämne

Kemiskt grundämne och dess föreningar i naturlig eller framställd form, inklusive tillsatser som är nödvändiga för att bevara en produkts stabilitet samt eventuella föroreningar från tillverkningsprocessen, men exklusive eventuella lösningsmedel som kan avskiljas utan att det påverkar ämnets stabilitet eller ändrar dess sammansättning.

Ämnen som förekommer i naturen

Ett naturligt förekommande ämne som sådant, obearbetat eller bearbetat endast med manuella eller mekaniska medel eller genom inverkan av tyngdkraften, genom lösning i vatten, flotation, extraktion med vatten, ångdestillation eller upphettning enbart i syfte att avlägsna vatten, eller som utvunnits ur luft på vilket sätt som helst. (Reach-förordningen)

Ändringsförfattning

En författning som ändrar en tidigare utgiven författning kallas för ändringsförfattning.

Ö

Senast uppdaterad 3 februari 2021