Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Kemikalieinspektionen bistår regeringen i arbetet med att utveckla internationella konventioner och med den globala kemikaliestrategin. Vi deltar i nordiskt samarbete och representerar Sverige i OECD:s kemikaliekommitté. Vi samarbetar med länder utanför Europa och genomför internationella utbildningsprogram.

På den här sidan redovisar vi översiktligt Kemikalieinspektionens internationella arbete. Läs också om vårt arbete under konventioner och överenskommelser.

Nordiskt samarbete

Varje år avsätter Nordiska Ministerrådet pengar till olika kemikalieprojekt. Pengarna använder rådet till att exempelvis ta fram beslutsunderlag och konsultstudier. Arbetet sker alltid i samarbete mellan de nordiska länderna.

Kemikaliemyndigheterna i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och Färöarna är representerade i Nordiska ministerrådets (NMR) kemikaliegrupp.

Gå till Nordiska kemikaliegruppens sida på Ministerrådets webbplats.

Tillsynssamarbete inom EU

Reglerna för kemikalier är med några få undantag gemensamma inom EU. Länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetet, till exempel Norge och Island och länder utanför EU, har liknande reglerna. Det gäller till exempel i fråga om klassificering och märkning av kemikalier.

Läs mer om tillsynssamarbetet.

Utvecklingssamarbete

Kemikalieinspektionen stödjer utvecklingen av förebyggande kemikaliekontroll i utvecklingsländer och i länder med ekonomier i omvandling. Detta sker på såväl bilateral som regional och global nivå.

Exempel på aktiviteter:

 • Stöd att upprätta nationell lagstiftning.
 • Bygga upp och förstärka kapaciteten vid institutioner och utbilda kärnkompetens, särskilt inom områden som riskbedömning, riskhantering, system för att informera om risker (klassificering och märkning, säkerhetsdatablad) och tillsyn.
 • Underlätta utbildningsprogram genom att samarbeta med relevanta institut.
 • Vara ett stöd när det gäller att genomföra den globala kemikaliestrategin SAICM och konventioner inom områden som gäller kemikalier.

Kemikalieinspektionen och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) har ett samarbetsavtal till 2018. Avtalets arbetsprogram innehåller aktiviteter i samarbetsländer och regioner i östra Europa, Afrika och Asien.

I det globala arbetet med kemikaliehantering inriktar sig Kemikalieinspektionen på arbetet med att införa kemikaliekonventionerna och den globala kemikaliestrategin.

Kemikalieinspektionen deltar i eller bevakar pågående arbete inom en rad organisationer och bidrar med finansiering och expertkunnande, såsom

 • FN:s miljöprogram - United Nations Environment Programme (UNEP).
  UNEP Chemicals and Waste webbplats.
 • SAICM (Strategic Approach to International Chemicals Management). SAICM:s webbplats.
  Sverige och EU har inom SAICM särskilt drivit frågan om behovet av internationellt samarbete om information om kemikalier i varor, CiP (Chemicals in Products project).
  UNEP:s webbsida om projektet.
 • Livsmedels- och jordbruksorganisationen - Food and Agriculture Organization (FAO). Kemikalieinspektionen är representerad i FAO:s expertpanel för bekämpningsmedel. FAO:s webbplats.
 • FN:s utvecklingsprogram - United Nations Development Programme (UNDP). UNDP:s webbplats.
 • Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Kemikalieinspektionen är svensk kontaktpunkt och bidrar finansiellt till OECD:s kemikalieprogram. OECD:s webbplats.

Asien

Sedan 2007 leder Kemikalieinspektionen ett regionalt samarbete i Sydostasien tillsammans med Kambodja, Kina, Laos, Myanmar (Burma), Thailand och Vietnam. Programmet "Towards a non-toxic South-East Asia" (För en giftfri miljö i Sydostasien) ska främja en bra kemikaliehantering. Insatserna omfattar utbildning av bönder och utveckling av nya jordbruksmetoder, men även åtgärder för att introducera biologisk mångfald och kemikaliesäkerhet på skolschemat samt att ta fram lagstiftning och förbättra tillsynen.
Läs mer om samarbetet.

Kemikalieinspektionen har under flera år samarbetat med Vietnam genom flera projekt. Inledningsvis bidrog arbetet till att stödja Vietnam i utvecklingen av en kemikalielagstiftning. Därefter har vi samarbetat med den vietnamesiska myndigheten Vinachemia med frågor om produktregister, tillsyn och utbildning av inspektörer, förebyggande av kemikalieolyckor och frågor som rör konsekvenser av europeisk kemikalielagstiftning.

Tillsammans med Naturvårdsverket samarbetar Kemikalieinspektionen med miljöministeriet i Kina. På kemikalieområdet har det till exempel handlat om svenska erfarenheter om kemikalielagstiftning, att bedöma och hantera risker och metoder för att välja ut ämnen med egenskaper och effekter som fordrar särskilda försiktighetsåtgärder.

Afrika

Kemikalieinspektionen samarbetar sedan 2010 med det regionala centret för Basel- och Stockholmskonventionerna, Africa Institute. Länder som Botswana, Lesotho, Mauritius, Namibia, Nigeria, Sydafrika, Tanzania och Zambia har deltagit i projektet som syftar till att skapa förutsättningar för att förmedla kunskap om behov av lagstiftning och en fungerande kemikaliekontroll, bland annat det internationella klassificerings- och märkningssystemet (GHS).

I Sydafrika har vi samarbetat med arbetsmiljödepartementet (Department of Labour), som genomfört en omfattande utbildning av inspektörer för att förbereda dem inför det pågående arbetet med att införa GHS i Sydafrika.

I Tunisien har Kemikalieinspektionen tillsammans med Frankrike och Österrike deltagit i ett så kallat twinningprojekt med Industriministeriets center för kemiteknik, CTC (Centre Technique de la Chimie) för att stärka förvaltningen och harmonisera den tunisiska lagstiftningen med EU:s regler.

Europa

Kemikalieinspektionen har samarbetat med de centrala myndigheterna i Serbien och Kroatien med att införa kemikaliekontroll, utveckla myndigheternas roll och förbereda länderna för EU-medlemskap.

Stöd till frivilligorganisationer

Kemikalieinspektionen stödjer Naturskyddsföreningens (SNF) och det internationella kemikaliesekretariatets ChemSec samarbete med frivilliga intresseorganisationer (NGOs) i utvecklingsländer. Arbetet går ut på att begränsa skadorna på människor och miljö från användningen av farliga kemikalier och för att utveckla hållbara alternativ.

Internationellt utbildningsprogram (ITP)

Kemikalieinspektionen och Sida har en överenskommelse om att genomföra det internationella utbildningsprogrammet (International Training Programme – ITP299) "Strategies for Chemicals Management". Varje år startar Kemikalieinspektionen två program, som vänder sig till ett antal länder i Östeuropa, Asien eller Afrika.

Utbildningen riktar sig till ministerier och myndigheter i samarbetsländerna. Syftet är att deltagarna ska få nödvändig kunskap och skicklighet för att kunna bygga upp en fungerade förebyggande kemikaliekontroll i det egna landet genom att utveckla relevant lagstiftning, institutionell kapacitet och system för tillsyn av regelefterlevnad.

Fokus ligger på hur en nationell kontroll av kemiska produkter kan byggas upp och organiseras. Programmet behandlar bland annat hur ett land kan utveckla kunskap om vilka kemiska ämnen och blandningar som förekommer i landet, hur man får fram och förmedlar kunskap om kemikaliers egenskaper, hur riskbedömningar görs, vilka olika strategier för riskbegränsning som tillämpas samt vilka metoder för kontroll av regelefterlevnad som kan utvecklas.

Utbildningen är även relevant för bilaterala samarbeten, och många kontakter skapas genom programmet.

Läs mer om det internationella utbildningsprogrammet.