Remisser och remissvar

Här hittar du de senaste remisserna från oss och remissvaren som vi lämnat till regeringen eller andra myndigheter.

Aktuella remisser

Remiss om ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

Ändringarna avser dels nya kriterier för placering av växtskyddsmedel i behörighetsklasser, dels undantag från det av regeringen föreslagna förbudet i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden.

Synpunkter på remissen önskas senast den 22 september 2020. Synpunkterna kan lämnas via e-post (kemi@kemi.se) eller per post. Ange diarienummer 4.7-H20-06473.

Frågor om remissen kan ställas till Peter Bergkvist, telefon 08-519 412 09, eller Cecilia Österwall, telefon 08-519 412 91.

Remissmissiv

Sändlista

PM med författningsförslag och konsekvensutredning

Rapport 4/17 - Begränsning av icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige

Remissvar och andra skrivelser från Kemikalieinspektionen

2020

2020-06-18
Om promemorian om förbud mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden med mera

2020-06-12
Om Naturvårdsverkets ställningstagande gällande toxikologiska referensvärden för trikloretylen (TCE) och perkloretylen (PCE)

2020-06-10
Om promemorian åtgärder för att underlätta brådskande lagring av timmer i samband med covid-19

2020-05-29
Om Framtidens kemikaliekontroll - Hantering av kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen (SOU 2019:45)

2020-05-27
Om Naturvårdsverkets skrivelser om förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall

2020-05-26
Om departementspromemorian Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (Ds 2020:6)

2020-05-25
Om promemorian Åtgärder för att underlätta brådskande ändringar av tillståndsprövade miljöfarliga verksamheter i samband med covid-19

2020-05-19
Om betänkandet Hållbar slamhantering (SOU 2020:3)

2020-05-19
Om betänkandet Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4)

2020-05-19
Om promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer

2020-05-07
Om promemorian om dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer

2020-05-06
Om promemorian Klimatdeklaration för byggnader

2020-05-06
Om Betänkandet Modernare byggregler SOU 2019:68

2020-05-04
Om Finansdepartementets promemoria Beskattning av högkoncentrerade e-vätskor

2020-04-21
Om betänkandet En utvecklad vattenförvaltning (SOU 2019:66)

2020-04-16
Remissvar om Undersökningssamråd gällande betydande miljöpåverkan utifrån revidering av nationella avfallsplanen och avfallsförebyggandeprogrammet enligt krav i artikel 28 och 29 i EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG)

2020-04-16
Remissvar om Naturvårdsverkets förslag till nya och ändrade föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet

2020-04-08
Om betänkandet Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43)

2020-03-26
Om betänkandet Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63)

2020-03-20
Om Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet

2020-03-11
Om Läkemedelsverkets framställan om höjning av avgifterna i förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika

2020-03-04
Om anpassning av bestämmelserna om kontroll av ekologisk produktion till EU:s nya förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

2020-03-04
Om Ds 2019:32 Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2

2020-02-20
Om samråd enligt miljöprövningsförordningen inför ansökan om tillstånd för återvinning av avfall för anläggningsändamål vid Norrbottens flygflottilj F 21 Luleå

2020-02-12
Om promemorian Ny EU-förordning om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat

2020-02-06
Om förslag till ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra slutsatser om bästa tillgängliga teknik för avfallsbehandling

2020-02-05
Om promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifter

2020-02-05
Om prövning för bekämpning av larver av översvämningsmygg inom områden i Forshaga kommun

2020-01-29
Om prövning avseende myggbekämpning i Nedre Dalälvens översvämningsvåtmarker

2019

2019-12-19
Om promemorian Beskattning av utländska säljare för kemikalieskatten

2019-12-10
Om betänkandet Sveriges miljöövervakning – dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning (SOU 2019:22)

2019-12-10
Om genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet

2019-11-15
Om regeringens forskningspolitik: forskning för en effektiv kontroll av kemikalier och en hållbar cirkulär ekonomi

2019-11-07
Om promemorian Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer (Ds 2019:17)

2019-11-07
Om Naturvårdsverkets vägledning om 2 kap. miljöbalken

2019-10-15
Om förslag gällande användning och överlåtelse av växtskyddsmedel

2019-10-14
Om bankantsdränering vid Karlsborgs flygplats, Karlsborgs kommun

2019-09-05
Om promemorian Skatt på plastbärkassar

2019-08-29
Om betänkandet Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79)

2019-08-28
Om promemorian Justering av vissa avgiftsklasser i avgiftsförordningen

2019-06-17
Om Agenda 2030-delegationens slutbetänkande Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet (SOU 2019:13)

2019-04-10
Om slutbetänkandet Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89)

2019-04-05
Om departementspromemorian En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning

2019-03-29
Om betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen, SOU 2018:82

2019-03-06
Om prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende myggbekämpning i Nedre Dalälvens översvämningsvåtmarker

2019-03-06
Om promemorian Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik

2019-02-21
Om Jordbruksverkets utkast till årsrapport 2019 om utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin

2019-02-13
Om Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter

2019-02-13
Om kommissionens meddelande En ren jord åt alla – en europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi

2019-02-06
Om Läkemedelsverkets kompletterande yttrande över departementspromemorian Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 Ds 2018:27

2019-02-06
Om förslag till nationellt biodlingsprogram för åren 2020-2022

2019-01-28
Om förslag till förbud mot användning av gödselmedel som innehåller ammoniumkarbonat

2019-01-09
Om promemorian Förbättrat genomförande av miljöansvarsdirektivet

2018

2018-12-17
Om Batterier som används i militär utrustning och i utrustning som är avsedd att sändas ut i rymden undantas från förbudet mot kadmium och kvicksilver i batterier

2018-12-14
Om verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt

2018-12-14
Om Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial

2018-11-15
Om delar av betänkandet Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kvävedioxider från energiproduktion beskattas? (SOU 2017:83)

2018-11-08
Om rapportering av regeringsuppdrag N2018/00721/DL, Att inleda arbetet med att inrätta ett nationellt dricksvattenråd

2018-11-07
Om slutbetänkandet Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m. (SOU 2018:53)

2018-10-22
Om Naturvårdsverkets rapport om Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning

2018-10-22
Om Naturvårdsverkets redovisning avseende klassificering av utvinningsavfall och Naturvårdsverkets och SGUs rapport med förslag till strategi för hantering av gruvavfall

2018-10-22
Om gruvavfallsfinansieringsutredningens betänkande Statens gruvliga risker (SOU 2018:59)

2018-10-22
Om promemorian Anslutning till Statens servicecenters tjänster

2018-09-17
Om anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 (Ds 2018:27)

2018-09-11
Om förslag till EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

2018-09-06
Om förslag till vissa författningsändringar för ett bättre genomförande av industriutsläppsdirektivet

2018-08-29
Om EU-kommissionens förslag till förordning om återanvändning av vatten

2018-08-22
Om EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön.

2018-06-19
Remissvar på Finansdepartementets promemoria Vissa förändringar i avgiftsförordningen.

2018-06-13
Remissvar om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen

2018-06-13
Om förslag om uppgiftskrav för mycket tunna plastbärkassar

2018-06-05
Om EU-kommissionens förslag till förordning om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan och ändring av berörda förordningar (2018/01249 (COD))

2018-06-04
Om slutbetänkande av Utredningen om regleringen av biobanker ”Framtidens biobanker” (SOU 2018:4)

2018-05-29
Om förslag till ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

2018-05-16
Om mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren

2018-04-16
Om Finansdepartementets promemoria Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet

2018-03-28
Om delbetänkandet Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan, SOU 2017:106

2018-03-27
Om förslag till ändringar i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra BAT-slutsatser för produktion av massa, papper och kartong.

2018-03-19
Om betänkandet skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel, SOU 2017:102

2018-03-16
Om förslag till EU-förordning om fastställande av regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter samt ömsesidigt erkännande av varor.

2018-03-08
Om Naturvårdsverkets förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284.

2018-02-20
Om prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av larver av översvämningsmygg i Nedre Dalälvens översvämningsvåtmarker

2018-02-09
Om promemoria om Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet

2018-02-08
Om författningsförslag som innebär att överträdelser av förbud i svavelförordningen (2014:509) som rör användning av marint bränsle ska beivras med miljösanktionsavgift

2018-01-26
Om betänkande Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)

2018-01-18
Om promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar

2017

2017-12-21
Om Betänkande Miljötillsyn och sanktioner (SOU 2017:63)

2017-12-14
Om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72)

2017-12-14
Om beskattning av elektroniska cigaretter

2017-12-12
Om Miljö- och energidepartementets promemoria Energimärkning

2017-11-28
Om förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

2017-11-22
Om promemorian En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde (Os 2017: 54)

2017-11-22
Om slutbetänkandet Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa

2017-11-17
Om Finansdepartementets promemoria Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform (Ds 2017:40)

2017-10-19
Om Naturvårdsverkets förslag till ändringar i industriutsläppsförordningen (2013:250)

2017-10-19
Om Naturvårdsverkets konsekvensutredning kring EU:s gödselproduktförordning

2017-09-15
Om delbetänkande av utredningen om regleringen av biobanker "För dig och för alla" (SOU 2017:40)

2017-09-11
Om promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning (Ds 2017:23)

2017-09-06
Om utredningen om skatt på tungmetaller och andra hälso- och miljöfarliga ämnen samt en översyn av bekämpningsmedelsskatten (Fi 2016:04)

2017-08-23
Om betänkandet Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26)

2017-08-23
Om Naturvårdsverkets förslag till genomförande av EU:s direktiv (EU) 2015/2193 om begränsningar av vissa luftföroreningar

2017-08-14
Om förslag till handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel

2017-07-07
Om förslag till avgifter för tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

2017-06-20
Om utredningen om styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi

2017-06-14
Om Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag "Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall" och "Icke-farligt byggnads- och rivningsavfall"

2017-06-09
Om delbetänkande SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

2017-05-22
Om delbetänkandet För en god och jämlik hälsa (SOU 2017:4)

2017-05-22
Om klassificering av nya psykoaktiva substanser (SOU 2016:93)

2017-04-27
Om Havs- och vattenmyndighetens rapport Tydligare regler för små avloppsanläggningar

2017-04-19
Om promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

2017-02-20
Yttrande om skrivelsen i EU-piloten 8643/16/GROW angående Upphandlingsmyndighetens kravpaket Giftfri förskola

2017-02-15
Om bekämpning av larver av översvämningsmygg i Nedre Dalälvens översvämningsvåtmarker

2017-02-15
Om rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen

2017-01-18
Om Nordiska rådets "Medlemsforslag om forbud mod mikroplast i kosmetik"

2016

2016-12-21
Om departementspromemorian Otillåten avfallstransport

2016-12-06
Om promemorian Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder

2016-11-16
Om betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32)

2016-11-14
Om explosiva varor – om införsel, smuggling och Tullverkets befogenheter (Ju 2015:J)

2016-11-07
Om förslag till ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller miljöriskbedömningar av GMO

2016-10-27
Om departementspromemoria om förbud för ftalater i elektronik

2016-10-27
Om Boverkets rapport om byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv

2016-10-27
Om Havs- och vattenmyndighetens rapport Översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

2016-10-26
Om Naturvårdsverkets skrivelse Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark

2016-10-10
Om delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige

2016-10-10
Om departementspromemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25)

2016-09-22
Om kommissionens förslag till förordning om utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning och skogsbruk

2016-09-22
Om kommissionens förslag till ansvarsfördelningsförordning för utsläpp av växthusgaser

2016-09-14
Om Naturvårdsverkets rapport Minskad förbrukning av plastbärkassar

2016-08-31
Om Boverkets rapport Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation

2016-06-20
Om betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

2016-06-20
Om slutbetänkande av utredningen om begränsning av odling av genetiskt modifierade växter i Sverige (SOU 2016:22)

2016-06-16
Om förslag till bestämmelser i förordning för att genomföra Nagoyaprotokollet

2016-06-02
Om Naturvårdsverkets slutredovisning om genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning

2016-06-02
Om Jordbruksverkets översyn av retursystemet för dryckesförpackningar

2016-06-02
Om delbetänkande om ett klimatpolitiskt ramverk

2016-05-30
Om återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar

2016-05-23
Om förslag till begränsningar av vissa användningar av kemiska växtskyddsmedel

2016-05-16
Om förslag till ny gödselmedelsförordning

2016-05-10
Om kroppsbehandlingar – Åtgärder  för ett stärkt konsumentskydd
(SOU 2015:100)

2016-05-04
Om ändring i avfallsförordningen med anledning av kommissionens direktiv (EU) 2015/1127

2016-04-27
Om promemorian Kompletterande förslag avseende kemikalieskatterna

2016-04-20
Om promemorian Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror

2016-03-21
Om bekämpning av stickmygglarver i Dalälvens översvämningsvåtmarker

2016-03-21
Om bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker i Deje, Forshaga kommun

2016-03-16
Remissvar rörande remissomgång 2 om vägledning för prövning av kemiska växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden

2016-03-01
Kemikalieinspektionens plan med åtgärdslista för att nå miljökvalitetsmålen

2016-02-25
Om Formas rapport om växtskyddsforskning

2016-02-25
Om förslag till havsplaneringens inriktning och avgränsning av miljöbedömningen

2016-02-25
Om Generalläkarutredningens betänkande Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret (SOU 2015:79)

2016-02-19
Om Europeiska kommissionens förslag COM (2015) 614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi

2016-02-10
Om betänkande (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design

2016-01-29
Om Boverkets rapport Ovårdade tomter och förfallna byggnader (2015:32)

2016-01-29
Om Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Prövning av miljöfarliga verksamheter och krav på bland annat upprättande av miljökonsekvensbeskrivning

2016-01-29
Om samråd angående utredning om begränsning av odling av genmodifierade växter

2015

2015-12-15
Om betänkandet Får vi det bättre - Om mått på livskvalitet, SOU 2015-56

2015-12-10
Om Utskottsförslag om Nordiskt förbud mot hormonstörande ftalater

2015-10-22
Underlag till regeringens forskningspolitik – Forskningsbehov för att stärka den förebyggande kemikaliekontrollen.

2015-10-23
Om gemensam remiss från Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket om vägledning för prövning av kemiska växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden.

2015-10-22
Om betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33).

2015-10-19
Om Naturvårdsverkets rapport Underlag för genomförande av EU-förordningen om invasiva främmande arter.

2015-10-19
Om betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43).

2015-09-30
Om delbetänkandet Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning (SOU 2015:51).

2015-09-23
Om Naturvårdsverkets rapport Genomförande av systemen med producentansvar.

2015-09-23
Om betänkande om Bisfenol A (BPA) – Kartläggning och strategi för minskad exponering.

2015-09-23
Om Promemoria – Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet.

2015-09-10
Om departementspromemoria om ändringar i avfallsförordningen.

2015-09-07
Om betänkandet - En ny Säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25).

2015-09-07
Om betänkandet - Informations- och cybersäkerhet i Sverige. Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23).

2015-08-20
Om batterier och kvicksilverförbudet samt övriga ändringar till följd av ändringar i batteridirektivet.

2015-06-15
Om Konkurrenskraftsutredningens slutbetänkande SOU 2015:15.

2015-06-12
Om Promemoria – Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet.

2015-06-12
Om Läkemedels- och apoteksutredningens slutbetänkande Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd (SOU 2014:87).

2015-05-29
Om Kemikalieskatteutredningens betänkande Kemikalieskatt – Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier.

2015-05-25
Om Promemoria Lagstiftning för genomförande av Nagoyaprotokollet.

2015-05-21
Om Tobaksutredningens delbetänkande – Mer gemensamma tobaksregler (SOU 2015:6).

2015-05-13
Om Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

2015-05-07
Om Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar om fluorerade växthusgaser.

2015-03-31
Om departementspromemorian Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy.

2015-03-12
Om Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om översyn av tillsynsansvar över förorenade områden.

2015-03-12
Om bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker i Deje, Forshaga kommun.

2015-03-12
Om bekämpning av stickmygglarver i Dalälvens översvämningsområde.

2015-02-11
Om Boverkets förslag till expertfunktion för byggskador.

2014

2014-12-12
Om en lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014-69).

2014-12-10
Om material i kontakt med dricksvatten – myndighetsroller och ansvarsfrågor.

2014-11-26
Till Näringsdepartementet om genomförande av Offshoredirektivet.

2014-11-24
Om Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten (SOU 2014-50).

2014-11-10
Till Miljödepartementet om förslag till förordning om återvinning av fartyg.

2014-10-29
Om Europeiska kommissionens förslag till ny förordning om veterinärmedicinska läkemedel.

2014-10-24
Om Europeiska kommissionens förslag till revidering av flera av EU:s avfallsdirektiv.

2014-10-23
Om Naturvårdsverkets förslag till ändring i förordningen om producentansvar för däck.

2014-10-23
Till Arbetsmarknadsdepartementet om Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

2014-10-13
Till Finansdepartementet om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2015.

2014-10-07
Till Finansdepartementet om promemorian En utförligare reglering av myndigheters investeringar och avgifter.

2014-10-07
Till Miljödepartementet om förslag till förordning om ändring i förordningen (2005:626) om klimatrapportering.

För tidigare remisser eller remissvar, vänligen kontakta registrator.