Regeringsuppdrag

I slutet av varje år får Kemikalieinspektionen ett regleringsbrev. Där ger regeringen anvisningar för det kommande året om verksamhetsmål, uppdrag och finansiering och hur vår rapportering till regeringen ska gå till. Regeringen ger även uppdrag till oss utanför regleringsbrevets ram.

2019

Regleringsbrev 2019

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes vid nedanstående prognostillfällen.

  • 17 januari
  • 15 februari
  • 2 maj
  • 29 juli
  • 25 oktober

Moderna beredskapsjobb i staten

Kemikalieinspektionen ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Pågående uppdrag

Handlingsplan för en giftfri vardag 2018–2020

Myndigheten ska fortsätta sitt arbete med handlingsplanen för en giftfri vardag 2018–2020 (se regleringsbrevet för 2018). Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2020.

Läs mer om Kemikalieinspektionens arbete med handlingsplanen för en giftfri vardag.

Samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens.

Regeringsbeslut om uppdrag till Kemikalieinspektionen den 16 mars 2017, dnr S2010/07655/FS, S2017/01706/FS (delvis). Uppdraget löper till och med 2020.

Kartläggning av farliga ämnen

Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga farliga ämnen som finns i varor och kemiska produkter och som ännu inte är begränsade i EU:s kemikalielagstiftning. Kartläggningen ska vara slutförd år 2020.

Läs mer om Kemikalieinspektionens arbete med att kartlägga farliga ämnen.

Uppdrag att bistå Miljömålsrådet

Regeringsbeslut den 7 juni 2018, dnr M2018/01715/S. Arbetet med och resultatet av uppdraget ska redovisas i Kemikalieinspektionens årsredovisning.

Läs mer om Miljömålsrådet och Sveriges miljömål.

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdraget innebär att Kemikalieinspektionen förutom att göra en analys ska ta fram en fyraårsplan med åtgärder för att genomföra de delar av generationsmålet och miljökvalitetsmål som myndigheten ansvarar för. Arbetet med och resultatet av uppdraget ska redovisas i Kemikalieinspektionens årsredovisning 2019.

Rapport 3/16 Analys av Kemikalieinspektionens verksamhet i relation till miljömålen

Kemikalieinspektionens plan med åtgärdslista

Ändring av uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Regeringsbeslut den 22 december 2014, dnr N2014/5377/ENT. Rapporteras till Tillväxtverket senast den 1 mars åren 2015–2021.

Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

Uppdraget innebär att Kemikalieinspektionen ska bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen i enlighet med EU-kommissionens handlingsplan. Kemikalieinspektionen ska redogöra för vilka delmål i strategin som närmast berör myndighetens verksamhetsområde och hur vi verkar genom strategin för att nå dessa mål. Vi ska även försöka identifiera näraliggande områden som faller under andra myndigheters huvudsakliga verksamhetsområden. Vi ska specificera de delmål där vi bedömer att vi behöver inleda ett samarbete med andra myndigheter och redogöra för hur en sådan samverkan ska ske.

Den första delredovisningen lämnades i mars 2016. Regeringsuppdraget pågår fram till 2020. Uppdraget ska redovisas till regeringen den 31 januari varje år mellan 2017 och 2020.

Rapport 6/16 Redovisning av Kemikalieinspektionens arbete med delmål i Östersjöstrategin

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 med mera

2018-04-19, dnr Fi2018/01701/ESA. Redovisning till Statskontoret den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 med mera

208-04-19, dnr A2018/00925/A. Redovisning till Statskontoret den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018 med mera

A2016/00216/A och A2017/00238/A. Redovisning till Statskontoret den 15 januari 2019.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016–2018 med mera

Fi2016/00386/ESA. Redovisning till Statskontoret den 15 januari 2019.

Vill du ha information om tidigare regeringsuppdrag?

Kontakta vår registrator.