Regeringsuppdrag

Innehållsförteckning:

I slutet av varje år får Kemikalieinspektionen ett regleringsbrev. Där ger regeringen anvisningar för det kommande året om verksamhetsmål, uppdrag och finansiering och hur vår rapportering till regeringen ska gå till. Regeringen ger även uppdrag till oss utanför regleringsbrevets ram.

Nya uppdrag 2021

Regleringsbrev 2021länk till annan webbplats

Giftfritt från början

Kemikalieinspektionen ska under 2021–2022 stärka arbetet för en giftfri cirkulär ekonomi både nationellt, inom EU och globalt genom särskilda insatser så att produkter och varor är giftfria från början.

Högnivåmöte Stockholm +50

Kemikalieinspektionen ska bistå regeringen i förberedelser och genomförande av högnivåmötet Stockholm +50 som äger rum år 2022.

Pågående uppdrag

Bistå Miljömålsrådet

Uppdrag att bistå Miljömålsrådet. Uppdraget pågår till den 6 maj 2022.

Utvärdera kemikalieskatten

Uppdrag att tillsammans med Skatteverket utvärdera kemikalieskattens effekter. En första rapport har lämnats den 1 oktober 2020 och slutrapport ska lämnas i maj 2021.

Den första rapporten i projektet, "Kemikalieskatten har begränsad effekt", är publicerad på Skatteverkets webbplats.länk till annan webbplats

Se över avgifter för bekämpningsmedel och allmänkemikalier

Kemikalieinspektionen ska se över avgifterna för bekämpningsmedel och allmänkemikalier och lämna förslag på nya avgifter samt hur över- och underskotten som ackumulerats över tid kan reduceras till noll. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 28 februari 2022. En delrapportering av uppdraget ska göras senast den 31 maj 2021.

Ändring av uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Regeringsbeslut den 22 december 2014. Rapporteras till Tillväxtverket senast den 1 mars åren 2015–2021.

Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

Uppdraget innebär att Kemikalieinspektionen ska bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen i enlighet med EU-kommissionens handlingsplan. Kemikalieinspektionen ska redogöra för vilka delmål i strategin som närmast berör myndighetens verksamhetsområde och hur vi verkar genom strategin för att nå dessa mål. Vi ska även försöka identifiera näraliggande områden som faller under andra myndigheters huvudsakliga verksamhetsområden. Vi ska specificera de delmål där vi bedömer att vi behöver inleda ett samarbete med andra myndigheter och redogöra för hur en sådan samverkan ska ske.

Den första delredovisningen lämnades i mars 2016. Regeringsuppdraget ska slutrapporteras den 31 januari 2022. Uppdraget ska redovisas till regeringen den 31 januari varje år mellan 2017 och 2022.

Rapport 6/16 Redovisning av Kemikalieinspektionens arbete med delmål i Östersjöstrategin

Rapport 2/17: Kemikalie­inspektionens medverkan i genom­för­andet av EU:s strategi för Öster­sjö­regionen och dess hand­lings­plan år 2016

Rapport 1/18: Kemikalieinspektionens medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan år 2017

Rapport 1/19: Kemikalieinspektionens medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan år 2018

Rapport 2/20: Kemikalieinspektionens medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan år 2019

Rapport 2/21: Kemikalieinspektionens medverkan i genom­förandet av EU:s strategi för Östersjö­regionen och dess handlings­plan år 2016–2020

Nyligen avslutade uppdrag

E-handel

Kemikalieinspektionen ska redovisa en analys av e-handelns särskilda utmaningar vad gäller varors innehåll av reglerade kemiska ämnen samt vid behov föreslå samhällsekonomiskt effektiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella problem. Uppdraget har redovisats till regeringen i januari 2021.

Läs rapporten Ökad e-handel.

Datatillgänglighet

Kemikalieinspektionen ska redovisa en plan för hur myndigheten framöver kan arbeta för en ökad digitalisering bland annat genom att öka tillgängligheten av så kallade öppen data i bekämpningsmedelsregistret. Uppdraget har redovisats till regeringen i januari 2021.

Läs rapporten Regeringsuppdrag datattillgänglighet

Handlingsplan för en giftfri vardag 2018–2020

Sista delen av Kemikalieinspektionens uppdrag att arbeta med handlingsplanen för en giftfri vardag 2018–2020 (se regleringsbrevet för 2018). Den första programperioden löpte under 2011–2014. Uppdraget förlängdes därefter i perioderna 2015–2017 och 2018–2020. Vi lämnade den tredje och sista slutredovisningen till regeringen i december 2020.

Läs mer om uppdraget Handlingsplan för en giftfri vardag.

Läs slutrapporten från uppdraget, Rapport 4/20: Vägen mot en giftfri vardag.

Kartläggning av farliga ämnen

Kemikalieinspektionens uppdrag att kartlägga farliga ämnen som finns i varor och kemiska produkter och som ännu inte är begränsade i EU:s kemikalielagstiftning. Kartläggningen genomfördes år 2017-2020.

Läs mer om Kemikalieinspektionens arbete med att kartlägga farliga ämnen.

Läs slutrapporten från uppdraget, Rapport Rapport 3/20: Regeringsuppdraget om kartläggning av farliga ämnen 2017 – 2020

Mer information om avslutade uppdrag

För mer information om våra avslutade regeringsuppdrag, kontakta vår registrator.

Senast uppdaterad 26 mars 2021