Handlingsplanen 2011–2014

Kemikalieinspektionen fick år 2010 regeringens uppdrag att satsa på en handlingsplan för en giftfri vardag för åren 2011–2014. Det möjliggjorde utökade insatser nationellt, inom EU och internationellt till skydd för barns och ungdomars hälsa.

Utökade insatser nationellt, inom EU och internationellt

Vi har prioriterat arbetet med EU:s kemikalielagstiftning, tillsyn av farliga ämnen i varor och dialoger med näringslivet för att minska riskerna med farliga ämnen i varor. Vi samarbetar med andra myndigheter inom handlingsplanens olika delprojekt. Regeringens beslut 2014 att förlänga handlingsplanen fram till år 2020 ger oss goda förutsättningar att aktivt arbeta vidare för att minska riskerna i människors vardag.

Högfluorerade ämnen är prioriterade

Regeringen har i ett nytt uppdrag januari 2015 lyft fram det nationella arbetet under åren 2015–2017. Vi ska utreda om det behövs fler nationella åtgärder mot risker med olika kemiska ämnen. I överensstämmelse med Kemikalieinspektionens förslag vill regeringen i det nya uppdraget att vi ska prioritera arbetet med högfluorerade ämnen. Vi kommer att föreslå åtgärder både nationellt och i EU för att minska riskerna med högfluorerade ämnen.

Kommunnätverk och offentliga upphandlingar kraftfulla verktyg

Många kommuner arbetar aktivt inom området giftfri vardag, inte minst inom förskolan. Vi har i våra redovisningar till regeringen lyft fram att ett nätverk för kommuner ytterligare skulle stödja arbetet. Vi har även pekat på den offentliga upphandlingen som ett kraftfullt verktyg för att minska riskerna. Regeringen har gett oss i uppdrag att arbeta vidare inom dessa områden.

Påverka EU-regler och öka internationellt samarbete

Vi anser att EU är den viktigaste arenan för att nå giftfri vardag. Det är därför angeläget att fortsätta arbeta med förändringar av EU-lagstiftningen, både vad det gäller tillämpning och utveckling av reglerna.

Tillsynen över att reglerna följs är också fortsatt prioriterat. Det internationella arbetet fortsätter att öka i betydelse. Ökat samarbete med de länder utanför EU som är stora varutillverkare kan ge nya möjligheter att minska förekomsten av farliga ämnen i varor. Kemikalieinspektionen anser att Sverige ska verka för att kemikaliefrågorna får en framträdande roll i FN:s utvecklingsarbete.

Öka kunskapen om hållbar konsumtion

Dagens barn och ungdomar är morgondagens konsumenter, och de påverkar redan idag föräldrarnas konsumtionsmönster. Barnen och ungdomarna kommer också att vara morgondagens makthavare i form av produktutvecklare och inköpschefer. Vi anser därför att det är viktigt att handlingsplanen för en giftfri vardag för åren 2015–2020 bidrar till att på förskolor och skolor öka elevernas kunskap om hållbar konsumtion.

Dokument

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011–2014.

Rapport 1/15 Handlingsplan för en giftfri vardag 2011–2014, redovisning.