Branschdialoger

Dialoger med företag är en viktig del av vårt arbete med handlingsplanen för en giftfri vardag. Målet är att minska riskerna med kemikalier i vår vardag. Fokus ligger på att minska innehåll av ämnen som kan orsaka allergi, cancer, skador på arvsmassan eller på fortplantningen och på ämnen som misstänks vara hormonstörande.

Det är viktigt att företag byter ut farliga ämnen i konsumentvaror och produkter utan att invänta detaljregler i lagstiftningen. Genom att träffas och ta upp bransch-specifika frågor kan myndigheterna, branschorganisationer, tillverkare och distributörer gemensamt identifiera vilka åtgärder som kan behövas för att nå en giftfri vardag. Kemikalieinspektionen kan även stödja branscher med till exempel kunskap och information om gällande och kommande regler samt främja samarbetet mellan andra myndigheter och aktörer.

Vi har under handlingsplanens första period (åren 2011–2014) haft dialoger med företag från kosmetika-, textil och leksaksbranscherna. Dessa dialoger går nu in i en ny fas med minskat deltagande från myndigheterna. Företagen har i varje dialog satt uppföljningsbara mål för sitt arbete med att minska riskerna med farliga ämnen i de olika produktgrupperna. Målen varierar lite beroende på olika förutsättningar i de tre branscherna. Till exempel är lagstiftningen olika för de tre produktgrupperna. Gemensamt för branscherna är dock att målen handlar om

  • val av ämnen; företagen begränsar och byter ut ämnen med farliga egenskaper
  • informationsaktiviteter riktade till företag, yrkesverksamma eller till konsumenter
  • kunskapsutbyte mellan företag och myndigheter.

Branschdialogen om kosmetiska produkter sker i samarbete med Läkemedelsverket. Val av ämnen, som handlar om att fasa ut doftämnen och/eller konserveringsmedel som kan vara allergiframkallande, i produkter som riktar sig till barn och ungdomar.

Dialogen med leksaksbranschen syftar till att minska kemikalieriskerna genom att stödja leksaksbranschen att frivilligt ställa krav på sina underleverantörer så att oönskade ämnen inte används i leksaker även om de inte är förbjudna enligt lagstiftningen.

Deltagande aktörer tycker detta är ett viktigt arbete för att ytterligare säkerställa att kemikalieinnehåll i leksaker inte utgör någon risk för användaren, även när det inte specifikt nämns i lagstiftningen.

Dialogen om textil syftar till att minska kemikalieriskerna genom att frivilligt fasa ut farliga kemikalier utöver vad lagen kräver.

Att träffas i dialogform ger möjlighet att utbyta kunskap mellan olika företag, men också mellan företag, forskare, myndigheter och branschföreningar vilket är uppskattat från alla aktörer.

Förutom branschdialoger har Kemikalieinspektionen många andra dialoger med enskilda företag eller grupper av företag. Regeringens uppdrag om en giftfri vardag för perioden 2015–2017 innebär att vi ökar insatserna i Sverige. Vi kommer att ha dialoger med företag bland annat om bisfenoler, mikroplaster samt om triklosan och andra klorerade konserveringsmedel. Vi samarbetar med Läkemedelsverket i flera av dessa dialoger. I vårt nationella åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen kommer vi att samverka med många aktörer, däribland även företag.

Läs om kosmetika och hygienprodukter på Läkemedelsverkets webbplats.

Läs mer om regler för leksaker.