Åtgärdsprogram för PFAS

Innehållsförteckning:

Målet med åtgärdsprogrammet är att öka kunskapen och minska användningen av högfluorerande ämnen (PFAS) för att skydda vår miljö, särskilt vårt grundvatten och dricksvatten.

Foto av en pojke som fiskar med metspö från en brygga vid en sjö. I bakgrunden syns skogar och fjäll.

Vi vill minska användningen av högfluorerande ämnen och skydda vår miljö, särskilt vårt grundvatten och dricksvatten.

I handlingsplanen för en giftfri vardag 2015–2017 har vi fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett nationellt åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen. Högfluorerade ämnen kallas ibland även för PFAS (perfluorerade alkylsyror). De används bland annat i brandskum och för att skapa ytor som är vatten-, fett- och smutsavvisande, till exempel i textilier, impregneringsmedel och skidvalla. Ämnena tillhör de absolut mest svårnedbrytbara i naturen.

Uppdraget

Uppdraget att ta fram ett åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen är en del av vårt stora uppdrag om giftfri vardag. Uppdraget ska redovisas till regeringen i september 2017.

I arbetet ingår att:

  • vara pådrivande i de nätverk som vi bildat tillsammans med andra myndigheter och aktörer.
  • verka för att företag frivilligt ersätter högfluorerade ämnen med mindre farliga ämnen och material.
  • verka för att en handlingsplan initieras inom EU.
  • göra en kartläggning av användningen av högfluorerade ämnen och förekomsten av alternativa ämnen och material. Denna del rapporterades till regeringen i juni 2015.

Enligt uppdraget om giftfri vardag ska vi även undersöka och i lämpliga fall föreslå om det bedöms nödvändigt med nationella begränsningar. Denna del ska rapporteras till regeringen sommaren 2016. En delrapport med förslag om nationell begränsning i brandskum lämnades i januari 2016 (Rapport 1/16).

Avsiktsförklaring

Ett antal myndigheter och forskningsinstitutioner har kommit överens om att utöka sitt samarbete för att hantera problemen med högfluorerade ämnen (PFAS). Myndigheterna har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om att samarbeta för att minska riskerna och öka kunskapen om PFAS.

Läs den gemensamma avsiktsförklaringen (PDF 33 kB) , 32.9 kB.

Nätverk

Vi har tillsammans med andra myndigheter och aktörer bildat två nätverk.

Dokument

Förslag till nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum – Rapport 1/16

Användning av brand­släck­nings­skum som innehåller hög­fluorerade ämnen i Sverige 2014-2015 – PM 1/16

Chemical Analysis of Selected Fire-fighting Foams on the Swedish Market 2014 – PM 6/15

Förekomst och användning av högfluorerade ämnen och alternativ – Rapport 6/15

Kartläggning av brandsläckningsskum – PM 3/14

Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter – PM 5/13

Senast uppdaterad 18 maj 2021