Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Giftfritt från början

Innehållsförteckning:

Produkter som innehåller hälso- och miljöfarliga kemikalier kan vara olämpliga att återvinna och återanvända. För att minska mängden avfall och konsumtionens klimatpåverkan behöver varor och material redan från start vara designade för en cirkulär ekonomi.

Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att stärka arbetet för en giftfri cirkulär ekonomi i Sverige, inom EU och globalt. Detta gör vi genom särskilda insatser 2021–2022 med målet att produkter och varor är giftfria från början. I regeringsuppdraget arbetar vi med utfasning av särskilt farliga ämnen och minskade risker med andra farliga ämnen, giftfri design och produktion, utveckling av tillsyn samt information och vägledning.

Utfasning och riskminskning

Vi arbetar för att fasa ut särskilt farliga ämnen genom nya initiativ inom EU och globalt. Vårt fokus ligger framför allt på kemikalier som har stor spridning i samhället och miljön.

En av insatserna är att vi arbetar för ett förbud mot alla PFAS-kemikalier i EU för all användning som inte är nödvändig för samhället. Detta gör vi tillsammans med myndigheter i fyra andra EU-länder. Vi arbetar även för begränsningar av flera särskilt farliga ämnen på global nivå, bland annat PFAS-ämnet PFHxS. PFAS är en grupp med cirka 4 700 syntetiskt framställda ämnen som är mycket svåra att bryta ner. Vissa PFAS-ämnen kan skada både människor och miljön.

Vi är också med och utformar kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen, bland annat för att göra det möjligt att fasa ut sådana ämnen i konsumentprodukter. Vi samarbetar med andra EU-länder om informationskrav vid registrering av hormonstörande ämnen enligt EU:s Reach-lagstiftning.

Vi arbetar för att minska riskerna med andra farliga ämnen. På EU-nivå arbetar vi för att införa en så kallad bedömningsfaktor som kan användas vid riskbedömning av blandningar av kemiska ämnen för att ta hänsyn till kombinationseffekter. Vi arbetar också för ökade informationskrav på det stora antalet kemiska ämnen som i dag används i låga volymer, för att kunna minska risker redan innan ämnen börjar användas mer utbrett.

Giftfri design och produktion

Vi arbetar för att främja att varor och material är giftfria från början, det vill säga redan i design- och produktionsledet. Vi gör insatser som ska bidra till giftfria kretslopp genom att täcka flera steg i kretsloppet: utvecklingsstadiet i en produktion, vid inköp av varor och material och i återanvändnings- och återvinningsledet. Arbetet handlar bland annat om att använda patentdata för att identifiera kemikalierisker, om kemikaliekrav vid offentliga upphandlingar och att underlätta för företag att använda information från den EU-gemensamma SCIP-databasen Länk till annan webbplats..

Kunskap om kemikalieregler är en viktig förutsättning för att företag ska kunna arbeta för att varor och material är giftfria från början. Vi arbetar med att klargöra regelverket, särskilt för små och medelstora företag.

Läs mer om projektet om att använda patentinformation för att identifiera farliga kemikalier.

Utveckling av tillsynen

Vi utvecklar metoderna för tillsyn av ämnen i varor och kemiska produkter, särskilt för att bättre kunna hantera utmaningar till följd av den ökade e-handeln. I detta arbete ingår insatser för att stärka samarbetet med Tullverket och med myndigheter i andra EU-länder.

Information och vägledning

Vi arbetar för att stärka information och vägledning när det gäller användning av återvunnen råvara. Insatserna bidrar till en giftfri cirkulär ekonomi och främjar användningen av återvunnet material.

Vägledningen kommer att rikta sig till företag som använder eller vill använda återvunnen råvara och till företag som tillverkar återvunnen råvara av avfall. Vi arbetar också för att tydliggöra gränsdragningen och förbättra samordningen mellan avfalls- och kemikalielagstiftningarna.

I denna del av uppdraget samarbetar vi med Naturvårdsverket.

Utredning om hinder för att återvinna plast

Vi utreder vilka ämnen som hindrar eller är problematiska för att plast, skummad plast och plastliknande material ska kunna återvinnas. Utredningen ska redovisas till regeringen senast den 1 november 2023.Senast uppdaterad 11 februari 2022