Giftfritt från början

Innehållsförteckning:

Kemikalieinspektionen har ett uppdrag från regeringen om att stärka arbetet för en giftfri cirkulär ekonomi i Sverige, inom EU och globalt. Detta ska vi göra under 2021–2022 genom särskilda insatser så att produkter och varor är giftfria från början.

I regeringsuppdraget arbetar vi inom fem fokusområden: utfasning av särskilt farliga ämnen, minskade risker med andra farliga ämnen, giftfri design och produktion, utveckling av tillsyn samt information och vägledning. Syftet är att möjliggöra giftfria kretslopp genom att varor och produkter är fria från farliga ämnen redan i design- och produktionsledet. Vi vill att våra insatser ska bidra till nya lösningar och innovationer som stärker olika aktörers arbete för en giftfri cirkulär ekonomi.

Utfasning av särskilt farliga ämnen

Vi arbetar för att fasa ut särskilt farliga ämnen genom nya initiativ inom EU och globalt. Vårt fokus ligger på kemikalier som har en stor spridning i samhället och miljön.

Bland insatserna ingår ett arbete för ett förbud mot PFAS-kemikalier i EU, för all användning som inte är nödvändig för samhället. Detta arbete bedriver vi tillsammans med fyra myndigheter i andra EU-länder. En särskild insats handlar om hur man bör definiera vilka användningar av PFAS och andra särskilt farliga ämnen som är oumbärliga för samhället. Vi arbetar också för begränsningar av flera ämnen på global nivå, bland annat PFAS-ämnet PFHxS.

PFAS är en grupp med cirka 4 700 syntetiskt framställda ämnen med bred användning. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner och vissa PFAS kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö.
Vi arbetar även med att utforma kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen, bland annat för att göra det möjligt att fasa ut sådana ämnen i konsumentprodukter. Vi samarbetar också med andra EU-länder om informationskrav vid registrering av hormonstörande ämnen enligt EU:s Reach-förordning.

Minskade risker med farliga ämnen

Vi arbetar för att minska riskerna med andra farliga ämnen särskilt inom EU och internationellt. Vi har valt insatser som bidrar till att minska riskerna med den samlade exponeringen för farliga ämnen genom ökad kunskap och information om ämnens farliga egenskaper.

På EU-nivå arbetar vi för att införa en så kallad bedömningsfaktor som kan användas vid riskbedömning av blandningar av kemiska ämnen för att ta hänsyn till kombinationseffekter. Vi arbetar också för ökade informationskrav för det stora antalet kemiska ämnen som i dag används i låga volymer, för att kunna minska risker redan innan ämnen börjar användas mer utbrett.

Giftfri design och produktion

Vi arbetar för att främja att varor och material är giftfria från början, det vill säga redan i design- och produktionsledet.

Vi arbetar med olika insatser som ska bidra till giftfria kretslopp genom att täcka flera steg i kretsloppet: utvecklingsstadiet i en produktion, vid inköp av varor och material och i återanvändnings- och återvinningsledet. Arbetet handlar bland annat om att använda patentdata för att identifiera kemikalierisker, om kemikaliekrav vid offentliga upphandlingar och att underlätta för företag att använda information från den EU-gemensamma SCIP-databasen Länk till annan webbplats..

Kunskap om kemikalieregler är en viktig förutsättning för att företag ska kunna arbeta för att varor och material är giftfria från början. Vi arbetar för att klargöra regelverket, särskilt för små och medelstora företag.

Läs mer om projektet om att använda patentinformation för att identifiera farliga kemikalier.

Utveckling av tillsynen

Vi utvecklar kemikalietillsynen för att bättre kunna hantera utmaningar som är kopplade till e-handeln respektive gränsdragningen mellan avfalls- och kemikalielagstiftningarna.

Vi samarbetar med myndigheter i Sverige och i andra EU-länder med att utveckla metoder för att bedriva tillsyn av e-handel. Vi arbetar också tillsammans med Naturvårdsverket för att förbättra samordningen mellan avfalls- och kemikalielagstiftningarna, med syftet att förbjudna ämnen inte ska finnas i återvunnet material.

Information och vägledning

Vi arbetar för att stärka information och vägledning när det gäller användning av återvunnen råvara, med syftet att bidra till en giftfri cirkulär ekonomi. Detta arbete bedriver vi i samarbete med Naturvårdsverket.

I denna del av uppdraget arbetar vi med att analysera branschens behov av information, och kommer att ta fram vägledning till företag om återvunnen råvara. Vägledningen kommer att rikta sig både till företag som använder eller vill använda återvunnen råvara och till företag som tillverkar återvunnen råvara av avfall.

Senast uppdaterad 13 september 2021