Avslutade regeringsuppdrag

Innehållsförteckning:

Här kan du läsa om några av de regeringsuppdrag som nyligen har avslutats.

Att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken 2020-2023

Uppdraget pågick 2020-2023 och redovisades till regeringen den 7 december 2023. Naturvårdsverket var samordnande myndighet och utförde uppdraget i samverkan med Kemikalieinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket samt länsstyrelserna. I uppdraget ingick att utveckla samarbetsformer och genomföra åtgärder för att främja en mer enhetlig och effektiv tillsyn enligt miljöbalken.

Läs mer om uppdraget hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Giftfritt från början 2021-2022

Uppdraget "Giftfritt från början" pågick 2021-2022 och redovisades till regeringen den 21 februari 2023. Uppdraget handlade om att stärka arbetet för en cirkulär ekonomi både nationellt, inom EU och globalt genom särskilda insatser med målet att produkter och varor är giftfria från början. Ett deluppdrag, om ämnen som hindrar eller är problematiska för att plast ska kunna återvinnas, fortsätter och ska redovisas till regeringen senast den 1 november 2023.

Läs mer om uppdraget Giftfritt från början

Handlingsplan för en giftfri vardag 2010-2020

Kemikalieinspektionen hade mellan 2010 och 2020 i uppdrag att ta fram och genomföra en handlingsplan för en giftfri vardag. Målet var att minska de kemiska riskerna i vardagen. Uppdraget har gett goda resultat och vi har haft möjlighet att bygga upp kompetens, etablera nya samarbeten och genomföra insatser nationellt, i EU och internationellt.

Läs mer om handlingsplan för giftfri vardag.

Kartläggning av farliga ämnen 2017-2020

Kemikalieinspektionens uppdrag att kartlägga farliga ämnen som finns i varor och kemiska produkter och som ännu inte är begränsade i EU:s kemikalie­lagstiftning är avslutat. Kartläggningsuppdraget redovisades till regeringen den 1 december 2020. Syftet med uppdraget var att ta reda på om det finns farliga kemiska ämnen i varor och kemiska produkter där allmänheten riskerar att bli exponerade, för att bättre kunna prioritera åtgärder för farliga ämnen i framtiden.

Läs mer om kartläggning av farliga ämnen.

Stärkt och utökad marknadskontroll inom kemikalieområdet

Kemikalieinspektionen har förberett arbetet med en stärkt och utökad marknadskontroll utifrån att myndigheten utsetts till marknadskontrollmyndighet inom kemikalieområdet. Vi har redovisat en plan för framtida insatser och hur arbetet bör utökas, samt har gjort en kostnadsberäkning för marknadskontrollen från och med 2024 och framåt. Uppdraget redovisades till regeringen i november 2022.

Läs rapporten: Regeringsuppdrag om en stärkt och utökad marknadskontroll inom kemikalieområdet

Uppdrag om att kartlägga och analysera tillgången till kemikalier för vattenrening

Kemikalieinspektionen har kartlagt och analyserat tillgången till kemikalier för vattenrening. Uppdraget är ett led i att öka förutsättningarna för en robust dricksvattenproduktion och avloppshantering. Vi har utfört uppdraget i samverkan med Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Kommerskollegium. Uppdraget redovisades till regeringen i maj 2022.

Läs rapporten: Kartläggning och analys av tillgången till kemikalier för vattenrening

Se över avgifter för bekämpningsmedel och allmänkemikalier

Kemikalieinspektionen har sett över avgifterna för bekämpningsmedel och allmänkemikalier. Vi har lämnat förslag på nya avgifter samt förslag på hur över- och underskotten som ackumulerats över tid kan reduceras till noll. Uppdraget redovisades till regeringen i februari 2022.

Läs rapporten: Regeringsuppdrag översyn av avgifter

E-handel

I januari 2021 redovisade Kemikalieinspektionen en analys av e-handelns särskilda utmaningar vad gäller varors innehåll av reglerade kemiska ämnen.

Läs rapporten: Ökad e-handel

Ökad datatillgänglighet

Kemikalieinspektionen redovisade i januari 2021 en plan för hur myndigheten framöver kan arbeta för ökad digitalisering, bland annat genom att öka tillgängligheten av öppen data i bekämpningsmedelsregistret.

Läs rapporten: Regeringsuppdrag datatillgänglighet

Utvärdering av kemikalieskatten

Skatteverket och Kemikalieinspektionen har 2020 och 2021 lämnat två rapporter till regeringen om utvärderingen av skatten på farliga ämnen i elektronik. Myndigheterna har bland annat föreslagit att skatten ska baseras på ämnens faroegenskaper så att varor som innehåller ämnen med högre farlighet beskattas mer än varor med mindre farliga ämnen.

Rapporterna om kemikalieskatten finns att läsa på Skatteverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

Kemikalieinspektionen har haft i uppdrag att bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen i enlighet med EU-kommissionens handlingsplan. Vi har redogjort för vilka delmål i strategin som närmast berör myndighetens verksamhetsområde och hur vi genom strategin verkat för att nå målen. Uppdraget har redovisats till regeringen den 31 januari varje år mellan 2017 och 2022.

Mer information om avslutade uppdrag

För mer information om våra avslutade regeringsuppdrag, kontakta vår registrator.

Senast uppdaterad 21 december 2023