Regeringsuppdrag

Innehållsförteckning:

I slutet av varje år får Kemikalieinspektionen ett regleringsbrev från regeringen. Där ger regeringen anvisningar för det kommande året om verksamhetsmål, uppdrag och finansiering samt hur vår rapportering till regeringen ska gå till. Regeringen ger även uppdrag till oss utanför regleringsbrevets ram.

Uppdrag om att föreslå regeländringar för genomförandet av EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet

Kemikalieinspektionen ska ta fram förslag på väsentliga ändringar i Reach-förordningen, den EU-lagstiftning som handlar om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. De ändringar som föreslås ska vara motiverade av åtagandena i EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet. Om det behövs ska vi föra dialog med andra myndigheter samt eftersträva dialog och samarbete med kemikaliemyndigheter i andra länder. Uppdraget ska redovisas senast den 15 september 2024.

Läs mer om EU:s kemikaliestrategi

Förslag till genomförande av regler om registrering av användning av växtskyddsmedel

Kemikalieinspektionen ska ta fram förslag på olika alternativ för att införa regler om registrering av användning av växtskyddsmedel. Kemikalieinspektionen ska bland annat lämna förslag på system för informationsinsamling som är lätta att använda och gör det lätt för användaren att göra rätt. Redovisningen av alternativen ska också innehålla en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna för berörda företag samt hur förslagen påverkar resursbehoven hos myndigheterna. I detta uppdrag ska vi samarbeta med Statens jordbruksverk och även föra dialog med andra berörda aktörer om det behövs. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Klimat och näringslivsdepartementet) senast den 1 oktober 2024.

Läs mer i artikel 67 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden Länk till annan webbplats. och Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/564 Länk till annan webbplats.

Uppdrag om att analysera konsekvenser av beslut om ett nytt globalt ramverk för kemikalier och avfall

Kemikalieinspektionen ska redovisa hur Sverige och EU genomför och uppnår målen i det nya globala ramverket om kemikalier, inklusive de strategiska mål och delmål som beslutats av den femte internationella konferensen för kemikaliehantering. Detta ska vi göra i dialog med Naturvårdsverket och andra berörda aktörer. Vid behov ska vi även föreslå åtgärder för hur Sverige kan agera för att bidra till genomförandet och uppföljningen av ramverket. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2024.

Läs mer om det nya globala ramverket för kemikaliekontroll

Uppdrag om att bistå Miljömålsrådet

Kemikalieinspektionen är en av de myndigheter som har i uppdrag att bistå Miljömålsrådet i sitt arbete. Uppdraget pågår till den 6 maj 2026.

Läs om Miljömålsrådet på sverigesmiljomal.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 10 januari 2024