Internationellt kapacitetsutvecklingsprogram – Utveckling av Strategier för en Nationell Kemikaliekontroll

Under perioden 2018-2022 kommer Kemikalieinspektionen att arrangera ett internationellt kapacitetsutvecklingsprogram med syfte att bistå deltagande länder att utveckla strategier för uppbyggnad av den nationella kemikaliekontrollen. Programmet finansieras av medel från Sida.

Programmet omfattar sju internationella utbildningsprogram (ITP), policyseminarier för högre chefer samt ett antal tematiska, tekniskt inriktade workshops.

Programmet fokuserar på hur en nationell kemikaliekontroll kan byggas upp och organiseras. Programmet tar upp frågor som exempelvis hur man i ett land kan utveckla kunskapen om kemiska ämnen och blandningar, hur man informerar om kemikaliers egenskaper samt hur man gör bedömningar av vilka risker användningen av kemikalier är förknippade med. Programmet behandlar också olika strategier för hur man kan minska dessa risker samt vilka metoder som kan användas för att se till att olika aktörer känner till och följer lagstiftningen på området.

Programmet är i första hand avsett för ministerier och myndigheter i Sveriges samarbetsländer. Syftet är att förse deltagarna med tillräcklig kunskap för att de ska kunna bistå i arbetet med att utveckla den nationella förebyggande kemikaliekontrollen i sina respektive länder. Detta kan omfatta utveckling av lagstiftning och metoder för tillsyn samt uppbyggnad av institutionell kapacitet.

Denna sida uppdateras kontinuerligt.

Kontakta oss på itp@kemi.se

Internationellt utbildningsprogram

Lyssna på vad kursansvariga och några deltagare säger om det internationella utbildningsprogrammet.

Det internationella utbildningsprogrammet erbjuder plats åt ca 25-30 deltagare per omgång. Programmet består dels av en tre veckor lång utbildning i Sverige, dels av ett förändringsprojekt som deltagarna förväntas genomföra innan man träffas igen ett halvår senare i något av de deltagande länderna för en uppföljning av projektresultaten. Förändringsprojektet ska ha stöd i den organisation som har nominerat deltagaren och utgöra en del av organisationens arbete med utveckling av den nationella kemikaliekontrollen.

Programmets huvudsakliga mottagare är anställda inom statsförvaltningen i Sveriges samarbetsländer. Därutöver kan sökande från andra organisationer med ett ansvar och mandat att bidra till utvecklingen av den nationella kemikaliekontrollen också komma ifråga. Programmet täcker samtliga kostnader för internationella resor, mat, boende och kursmaterial. Däremot utgår inte något ekonomiskt stöd till förändringsprojektet.

De länder som är prioriterade för att delta i programmet är Albanien, Moldavien, Kenya, Tanzania, Uganda, Zambia och Laos. Kandidater från andra länder i Afrika, Östeuropa och Asien kan också komma ifråga. Kursen hålls på engelska utan tolkning till andra språk. 

Den första programomgången inleddes i Sverige 9-27 april 2018 och kommer att avslutas i Tanzania 26-30 november 2018.

Två utbildningsprogram kommer att arrangeras under 2019 och annonseras åtminstone sex månader innan kursen börjar i Sverige.

Mer information om programmet finns på Sidas webbplats.

Policyseminarier och tematiska tekniskt inriktade workshops

Policyseminarium för högre chefer i Tanzania, Kenya, Uganda och Zambia

Titel: Förebyggande kemikaliekontroll – en översikt

Detta tredagarsseminarium kommer att anordnas på Kemikalieinspektionen i Sundbyberg, tidigt under våren 2019 med ett syfte att behandla följande:

  • Kemikaliekontroll – varför, hur och av vem?
  • Ledarskap och organisationsförändringar
  • ITP som ett verktyg för att utveckla den nationella kemikaliekontrollen

Seminariet kommer att erbjudas till 12 högre chefer.