Internationellt arbete

Kemikalieinspektionen bistår regeringen i arbetet med att utveckla internationella konventioner och med den globala kemikaliestrategin. Vi deltar i nordiskt samarbete och representerar Sverige i OECD:s kemikaliekommitté. Vi samarbetar med länder utanför Europa och genomför internationella utbildningsprogram.

På den här sidan redovisar vi översiktligt Kemikalieinspektionens internationella arbete. Läs också om vårt arbete under konventioner och överenskommelser.

Nordiskt samarbete

Varje år avsätter Nordiska Ministerrådet pengar till olika kemikalieprojekt. Pengarna använder rådet till att exempelvis ta fram beslutsunderlag och konsultstudier. Arbetet sker alltid i samarbete mellan de nordiska länderna.

Kemikaliemyndigheterna i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och Färöarna är representerade i Nordiska ministerrådets (NMR) kemikaliegrupp.

Gå till Nordiska kemikaliegruppens sida på Ministerrådets webbplats.

Tillsynssamarbete inom EU

Reglerna för kemikalier är med några få undantag gemensamma inom EU. Länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetet, till exempel Norge och Island och länder utanför EU, har liknande reglerna. Det gäller till exempel i fråga om klassificering och märkning av kemikalier.

Läs mer om tillsynssamarbetet.

Utvecklingssamarbete

Kemikalieinspektionen stödjer utvecklingen av förebyggande kemikaliekontroll i utvecklingsländer och i länder med ekonomier i omvandling. Detta sker på såväl bilateral som regional och global nivå.

Exempel på aktiviteter:

 • Stöd att upprätta nationell lagstiftning.
 • Bygga upp och förstärka kapaciteten vid institutioner och utbilda kärnkompetens, särskilt inom områden som riskbedömning, riskhantering, system för att informera om risker (klassificering och märkning, säkerhetsdatablad) och tillsyn.
 • Underlätta utbildningsprogram genom att samarbeta med relevanta institut.
 • Vara ett stöd när det gäller att genomföra den globala kemikaliestrategin SAICM och konventioner inom områden som gäller kemikalier.

Kemikalieinspektionen och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) har ett samarbetsavtal till 2018. Avtalets arbetsprogram innehåller aktiviteter i samarbetsländer och regioner i östra Europa, Afrika och Asien.

I det globala arbetet med kemikaliehantering inriktar sig Kemikalieinspektionen på arbetet med att införa kemikaliekonventionerna och den globala kemikaliestrategin.

Kemikalieinspektionen deltar i eller bevakar pågående arbete inom en rad organisationer och bidrar med finansiering och expertkunnande, såsom

 • FN:s miljöprogram - United Nations Environment Programme (UNEP).
  UNEP Chemicals and Waste webbplats.
 • SAICM (Strategic Approach to International Chemicals Management). SAICM:s webbplats.
  Sverige och EU har inom SAICM särskilt drivit frågan om behovet av internationellt samarbete om information om kemikalier i varor, CiP (Chemicals in Products project).
  UNEP:s webbsida om projektet.
 • Livsmedels- och jordbruksorganisationen - Food and Agriculture Organization (FAO). Kemikalieinspektionen är representerad i FAO:s expertpanel för bekämpningsmedel. FAO:s webbplats.
 • FN:s utvecklingsprogram - United Nations Development Programme (UNDP). UNDP:s webbplats.
 • Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Kemikalieinspektionen är svensk kontaktpunkt och bidrar finansiellt till OECD:s kemikalieprogram. OECD:s webbplats.

Asien

Sedan 2007 leder Kemikalieinspektionen ett regionalt samarbete i Sydostasien tillsammans med Kambodja, Kina, Laos, Myanmar (Burma), Thailand och Vietnam. Programmet "Towards a non-toxic South-East Asia" (För en giftfri miljö i Sydostasien) ska främja en bra kemikaliehantering. Insatserna omfattar utbildning av bönder och utveckling av nya jordbruksmetoder, men även åtgärder för att introducera biologisk mångfald och kemikaliesäkerhet på skolschemat samt att ta fram lagstiftning och förbättra tillsynen.
Läs mer om samarbetet.

Kemikalieinspektionen har under flera år samarbetat med Vietnam genom flera projekt. Inledningsvis bidrog arbetet till att stödja Vietnam i utvecklingen av en kemikalielagstiftning. Därefter har vi samarbetat med den vietnamesiska myndigheten Vinachemia med frågor om produktregister, tillsyn och utbildning av inspektörer, förebyggande av kemikalieolyckor och frågor som rör konsekvenser av europeisk kemikalielagstiftning.

Tillsammans med Naturvårdsverket samarbetar Kemikalieinspektionen med miljöministeriet i Kina. På kemikalieområdet har det till exempel handlat om svenska erfarenheter om kemikalielagstiftning, att bedöma och hantera risker och metoder för att välja ut ämnen med egenskaper och effekter som fordrar särskilda försiktighetsåtgärder.

Afrika

Kemikalieinspektionen samarbetar sedan 2010 med det regionala centret för Basel- och Stockholmskonventionerna, Africa Institute. Länder som Botswana, Lesotho, Mauritius, Namibia, Nigeria, Sydafrika, Tanzania och Zambia har deltagit i projektet som syftar till att skapa förutsättningar för att förmedla kunskap om behov av lagstiftning och en fungerande kemikaliekontroll, bland annat det internationella klassificerings- och märkningssystemet (GHS).

I Sydafrika har vi samarbetat med arbetsmiljödepartementet (Department of Labour), som genomfört en omfattande utbildning av inspektörer för att förbereda dem inför det pågående arbetet med att införa GHS i Sydafrika.

I Tunisien har Kemikalieinspektionen tillsammans med Frankrike och Österrike deltagit i ett så kallat twinningprojekt med Industriministeriets center för kemiteknik, CTC (Centre Technique de la Chimie) för att stärka förvaltningen och harmonisera den tunisiska lagstiftningen med EU:s regler.

Europa

Kemikalieinspektionen har samarbetat med de centrala myndigheterna i Serbien och Kroatien med att införa kemikaliekontroll, utveckla myndigheternas roll och förbereda länderna för EU-medlemskap.

Stöd till frivilligorganisationer

Kemikalieinspektionen stödjer Naturskyddsföreningens (SNF) och det internationella kemikaliesekretariatets ChemSec samarbete med frivilliga intresseorganisationer (NGOs) i utvecklingsländer. Arbetet går ut på att begränsa skadorna på människor och miljö från användningen av farliga kemikalier och för att utveckla hållbara alternativ.

Internationellt kapacitetsutvecklingsprogram

Under perioden 2018-2022 kommer Kemikalieinspektionen att arrangera ett internationellt kapacitetsutvecklingsprogram med syfte att bistå deltagande länder att utveckla strategier för uppbyggnad av den nationella kemikaliekontrollen. Programmet finansieras av medel från Sida.

Programmet omfattar sju Internationella utbildningsprogram (ITP), policyseminarier för högre chefer samt ett antal tematiska, tekniskt inriktade workshops.

Programmet fokuserar på hur en nationell kemikaliekontroll kan byggas upp och organiseras. Programmet tar upp frågor som exempelvis hur man i ett land kan utveckla kunskapen om kemiska ämnen och blandningar, hur man informerar om kemikaliers egenskaper samt hur man gör bedömningar av vilka risker användningen av kemikalier är förknippade med. Programmet behandlar också olika strategier för hur man kan minska dessa risker samt vilka metoder som kan användas för att se till att olika aktörer känner till och följer lagstiftningen på området. 

Programmet är i första hand avsett för ministerier och myndigheter i Sveriges samarbetsländer för att förse deltagarna med tillräcklig kunskap för att de ska kunna bistå i arbetet med att utveckla den nationella förebyggande kemikaliekontrollen i sina respektive länder. Detta kan omfatta utveckling av lagstiftning och metoder för tillsyn samt uppbyggnad av institutionell kapacitet.

Läs mer om Internationellt kapacitetsutvecklingsprogram