Etappmål för farliga ämnen

Innehållsförteckning:

Etappmålen ger en konkret ambitionsnivå för alla aktörer som behöver bidra till en Giftfri miljö och ett hållbart samhälle. Här kan du läsa mer om de nuvarande etappmålen, som är beslutade av regeringen och som gäller till och med 2020.

Etappmålen för farliga ämnen beslutades av regeringen 2012–2013 och ingår i den nuvarande svenska strategin: På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken (regeringens proposition 2013/14:39). Etappmålen löper ut 2020 och därför har Kemikalieinspektionen tagit fram ett underlag till regeringen med förslag på strategi och nya etappmål till 2030.

Läs mer om Kemikalieinspektionens förslag till regeringen i vår rapport Giftfritt från början.

Nuvarande etappmål för Giftfri miljö

Här följer de tre etappmål som är beslutade av regeringen att gälla fram till och med 2020. Såsom de står skrivna här är precis som regeringen formulerat dem.

Information om farliga ämnen i varor

Regelverk eller överenskommelser inom EU eller internationellt ska tillämpas så att information om miljö- och hälsofarliga ämnen i varor är tillgänglig för alla berörda senast år 2020.

  • Reglerna ska införas stegvis för olika varugrupper och i informationen ska särskilt barns hälsa beaktas.
  • Information om hälso- och miljöfarliga ämnen som ingår i material och varor görs tillgängliga under varans hela livscykel genom harmoniserade system som omfattar prioriterade varugrupper.

Utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler

Reach-förordningen och andra relevanta EU-regelverk ska senast år 2020 tillämpas eller revideras om så behövs så att

  • det i ökad utsträckning blir möjligt att bedöma och pröva grupper av ämnen med liknande inneboende egenskaper, kemisk struktur eller användningsområde
  • substitutionsprincipen och dess tillämpning stärks i samband med begränsningar, tillståndsprövning och andra relevanta moment i regelverket.

Ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt

Senast år 2020 har beslut fattats inom EU eller internationellt som innebär att befintliga och eventuella nya regelverk för human- och veterinärmedicinska läkemedel i ökad utsträckning väger in miljöaspekter.

Senast uppdaterad 23 februari 2021