Etappmål för farliga ämnen

Innehållsförteckning:

Etappmålen ger en konkret ambitionsnivå för alla aktörer som behöver bidra till en Giftfri miljö och ett hållbart samhälle. Här kan du läsa mer om etappmålen, som är beslutade av regeringen.

Regeringen beslutade i januari 2021 om nya etappmål för farliga ämnen. De nya etappmålen gäller till 2030 och handlar om biocidprodukter, växtskyddsmedel, läkemedel i miljön och dioxiner.

Kemikalieinspektionen föreslog i april 2021 ytterligare två etappmål. Förslagen fokuserar på utfasning av särskilt farliga ämnen i konsumentprodukter samt på effektiv hantering av kombinationseffekter.

Läs förslagen till ytterligare två etappmål i vårt pressmeddelande.

Läs Kemikalieinspektionens förslag till strategi och nya etappmål till 2030 i rapporten Giftfritt från början.

Etappmål för Giftfri miljö fram till 2030

Användning av biocidprodukter 2030

Det huvudsakliga syftet med detta etappmål är att minska miljö- och hälsoriskerna kopplade till användningen av biocidprodukter. Användningen av biocidprodukter med särskilt farliga egenskaper ska minska väsentligt till 2030.

Användning av växtskyddsmedel 2030

Det huvudsakliga syftet med detta etappmål är att minska miljö- och hälsoriskerna kopplade till användningen av växtskyddsmedel. Användningen av växtskyddsmedel med särskilt farliga egenskaper ska minska väsentligt till 2030.

Läkemedel i miljön 2030

Det huvudsakliga syftet med etappmålet om läkemedel i miljön är att minimera läkemedelsrester i miljön. Regleringar och andra åtgärder som minimerar de negativa miljöeffekterna ska finnas på plats i Sverige, i EU eller internationellt senast 2030.

Utsläpp av dioxin

Det huvudsakliga syftet med detta etappmål är att kartlägga utsläppen av dioxin och på så vis minska halterna i miljön och i förlängningen skydda människor och miljö. Senast år 2030 ska utsläpp av dioxin från punktkällor vara kartlagda och minimerade.

Tidigare etappmål

Etappmål för farliga ämnen beslutades av regeringen 2012–2013 och ingick i den svenska strategin: På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken (regeringens proposition 2013/14:39). De tidigare etappmålen gällde från och med 2013 till och med 2020.

Årlig uppföljning och slutrapportering av de tidigare etappmålen finns i rapporten Årlig uppföljning av miljömålen 2021 på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Information om farliga ämnen i varor

Regelverk eller överenskommelser inom EU eller internationellt ska tillämpas så att information om miljö- och hälsofarliga ämnen i varor är tillgänglig för alla berörda. Detta gäller sedan år 2020.

  • Reglerna ska införas stegvis för olika varugrupper och i informationen ska särskilt barns hälsa beaktas.
  • Information om hälso- och miljöfarliga ämnen som ingår i material och varor görs tillgängliga under varans hela livscykel genom harmoniserade system som omfattar prioriterade varugrupper.

Utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler

Reach-förordningen och andra relevanta EU-regelverk ska sedan år 2020 tillämpas eller revideras om så behövs så att

  • det i ökad utsträckning blir möjligt att bedöma och pröva grupper av ämnen med liknande inneboende egenskaper, kemisk struktur eller användningsområde
  • substitutionsprincipen och dess tillämpning stärks i samband med begränsningar, tillståndsprövning och andra relevanta moment i regelverket.

Ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt

Både inom EU och internationellt har man tagit beslut om att befintliga och eventuella nya regelverk för human- och veterinärmedicinska läkemedel i ökad utsträckning ska väga in miljöaspekter.

Senast uppdaterad 10 augusti 2022