Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Kemikalieinspektionen ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Utöver att ge ekonomisk styrning, befogenheter och skyldigheter ger regeringen förutsättningarna för vår verksamhet i Kemikalie­inspek­tionens instruktion, i årliga så kallade regleringsbrev och i särskilda beslut om uppdrag.

Finansiering

Kemikalieinspektionens verksamhet bekostas till stor del genom anslag. Särskilda intäkter finansierar nordiskt sekretariatsarbete, bidrag till internationella organisationer, stöd till andra länder, konventionsarbete, EU:s rapportörsprogram om aktiva ämnen i bekämpningsmedel och visst konsultarbete.

För vår verksamhet 2017 har riksdagen anvisat 257 miljoner kronor. 

Budgetunderlag

Budgetunderlag för 2019 till 2021.

Instruktion

Förordning (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen

Regleringsbrev

I slutet av varje år ger regeringen i regleringsbrevet anvisningar till Kemikalieinspektionen för det kommande året. Det gäller verksamhetsmål, uppdrag, finansiering och hur rapporteringen till regeringen ska gå till.

Kemikalieinspektionens regleringsbrev finns på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

Årsredovisning

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2017.

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2016.

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2015.

Skicka ett e-brev till kemi@kemi.se för att få tidigare årsredovisningar.

Kvalitets- och miljöpolicy

Kemikalieinspektionen är en kvalitets- och miljöcertifierad myndighet enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Läs mer om myndigheter på regeringens webbplats.