Hantering av personuppgifter

Innehållsförteckning:

Så här behandlar vi dina person­uppgifter

Personuppgiftsansvarig

Kemikalieinspektionen (organisationsnummer 202100-3880) är person­uppgifts­ansvarig för behandling av person­uppgifter och ansvarar för att myndig­hetens behandling av person­uppgifter följer gällande lagstiftning.

Vad är personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, e-postadress, adress, telefonnummer, fotografi, personnummer eller inloggningsuppgifter.

Behandling av personuppgifter när du kontaktar oss

Generellt behandlar vi person­uppgifter exempelvis i form av namn, telefon­nummer, e-postadress och adress. I de flesta fall gör vi det med de rättsliga grunderna allmänt intresse och myndighets­utövning.

Vi samlar endast in och behandlar person­uppgifter som är relevanta för de angivna ändamålen för de behandlingar vi gör. Person­uppgifter som kommer in till myndigheten kan vara sådana som:

 • kommer in via e-post till myndigheten,
 • rör samarbeten mellan andra organ, myndigheter eller leverantörer,
 • rör utbildning och andra stödinsatser,
 • som rör leverantörer som rapporterar till Kemikalieinspektionen eller
 • som kommer in via webbplatsen kemi.se.

Personuppgifter som kommer in via webbplatsen kemi.se

Behandling av person­uppgifter som kommer in via webb­platsen kan ske i samband med att du

 • anmäler dig till våra seminarier eller andra evenemang,
 • prenumererar på våra nyhetsbrev eller press­meddelanden,
 • registrerar dig som användare till produkt­registrets e-portal eller Väglednings­nätverket för inspektörer eller
 • ställer frågor eller lämnar tips till oss.

Person­uppgifter som du lämnar i samband med anmäl­ningar till seminarier eller andra evenemang sparar vi bara så länge som det krävs för administra­tionen av evenemanget och i de fall det behövs för att följa upp evenemang.

Person­uppgifter som du lämnar i samband med en prenumera­tion eller beställning av informations­material sparar vi bara så länge som du är prenumerant eller så länge det krävs för att kunna göra utskicket eller beställ­ningen. Du samtycker till att vi behandlar dina person­uppgifter och kan när som helst avsluta din prenumeration.

Person­uppgifter som du lämnar i samband med att du registrerar dig som användare i något av våra system med inloggning sparar vi bara så länge du kvarstår som användare av systemet.

Person­uppgifter som du lämnar i samband med frågor eller tips blir diarie­förda och hanteras som allmänna handlingar hos myndigheten.

Återta samtycke till behandling av dina person­uppgifter

Vid vissa behandlingar av personuppgifter använder vi den rättsliga grunden samtycke, exempelvis vid prenumerationer. Ett samtycke om att behandla person­uppgifter är giltigt tillsvidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du enklast genom att kontakta oss antingen via

 • e-post till kemi@kemi.se,
 • eller genom att skicka ett brev till
  Kemikalieinspektionen
  Box 2
  172 13 Sundbyberg

Observera att om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte rätten att behandla personuppgifterna innan du återkallade ditt samtycke. Det kan också finnas omständig­heter som gör att vi inte kan sluta behandla dina person­uppgifter när du begär det, till exempel om dina person­uppgifter ingår i allmänna handlingar.

Begära registerutdrag eller rättelse

Du har rätt att kontakta oss för att få ett så kallat register­utdrag med information om vilka upp­gifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, över­föring, radering eller begräns­ning av dina person­uppgifter. Den information som Kemikalie­inspektionen behöver för att kunna göra ett full­ständigt register­utdrag är

 1. för- och efternamn
 2. personnummer
 3. e-postadress.

Det är önskvärt att du också anger vilken typ av relation du har haft med Kemikalie­inspektionen samt vilken tids­period det rör sig om.

En begäran om register­utdrag gör du enklast via

 • e-post till kemi@kemi.se,
 • eller genom att skicka ett brev till
  Kemikalieinspektionen
  Box 2
  172 13 Sundbyberg

Dataskyddsombud

Du kan kontakta vårt dataskydds­ombud genom

 • e-post till kemi@kemi.se,
 • genom att skicka ett brev till
  Kemikalieinspektionen
  Box 2
  172 13 Sundbyberg,
 • eller genom telefon
  08-519 41 100

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter

Du har rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker att vi behand­lar dina person­uppgifter på ett fel­aktigt sätt.

www.imy.se Länk till annan webbplats.

Hantering av allmänna handlingar

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet och lyder under offentlighets­principen. Det innebär att dokument som du fyller i och material som du medverkar i kan vara en allmän handling som vem som helst kan begära att få ta del av. Vi gör alltid en prövning om en handling begärs ut för att se om det före­ligger sekretess eller om den kan lämnas ut enligt offentlighets- och sekretess­lagen (2009:400).

Senast uppdaterad 5 januari 2021