Hantering av personuppgifter

Innehållsförteckning:

Så här behandlar vi dina person­uppgifter

Personuppgiftsansvarig

Kemikalieinspektionen (organisationsnummer 202100-3880) är personuppgiftsansvarig för myndighetens behandling av personuppgifter och ansvarar för att behandlingen uppfyller kraven i lagstiftningen.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, e-postadresser, adresser, telefonnummer, fotografier, personnummer och inloggningsuppgifter.

Behandling av personuppgifter när du kontaktar oss

Personuppgifter som vi behandlar är exempelvis namn, telefonnummer, e-postadresser och adresser. Det ska alltid finnas en laglig grund för behandling av personuppgifter. Vår lagliga grund är i de flesta fall att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår myndighetsutövning.

Vi samlar endast in och behandlar person­uppgifter som är relevanta för de angivna ändamålen för de behandlingar vi gör. Person­uppgifter som kommer in till myndigheten kan vara sådana som:

 • kommer in via e-post till myndigheten,
 • ingår i ansökningar och annan dokumentation som rör tillstånd och godkännanden,
 • rör samarbeten mellan myndigheter, leverantörer och andra aktörer,
 • rör utbildning och andra stödinsatser,
 • rör leverantörer som rapporterar till Kemikalieinspektionen, eller
 • kommer in via webbplatsen kemi.se, till exempel när du ställer frågor eller lämnar tips i webbformulären som finns där, eller via våra konton i sociala medier.

Behandling av personuppgifter vid kameraövervakning

Kemikalieinspektionen har kamerabevakning i syfte att förebygga, förhindra och utreda brott. Kamerabevakningen är alltid aktiv men inspelning sker endast vid larmaktivering, med en 30-sekunders inspelning före och 15 minuter efter utlöst larm. Det inspelade materialet sparas i sju (7) dagar. Ingen tar del av uppgifterna som registreras i realtid, vid inspelning tar personal med ansvar för säkerheten del av materialet. Vid en brottsutredning kan Polisen få tillgång till inspelat material.

Personuppgifter som kommer in via webbplatsen kemi.se

Behandling av person­uppgifter som kommer in via webb­platsen kan ske i samband med att du

 • anmäler dig till och deltar i våra webbseminarier eller andra evenemang,
 • prenumererar på våra nyhetsbrev eller press­meddelanden,
 • registrerar dig som användare till produkt­registrets e-portal eller Väglednings­nätverket för inspektörer eller
 • ställer frågor eller lämnar tips till oss.

Person­uppgifter som du lämnar i samband med anmäl­ningar till seminarier eller andra evenemang sparar vi bara så länge som det krävs för administra­tionen av evenemanget och i de fall det behövs för att följa upp evenemang.

Person­uppgifter som du lämnar i samband med en prenumera­tion eller beställning av informations­material sparar vi bara så länge som du är prenumerant eller så länge det krävs för att kunna göra utskicket eller beställ­ningen.

Person­uppgifter som du lämnar i samband med att du registrerar dig som användare i något av våra system med inloggning sparar vi bara så länge du kvarstår som användare av systemet.

Person­uppgifter som du lämnar i samband med frågor eller tips blir diarie­förda och hanteras som allmänna handlingar hos myndigheten.

Återta samtycke till behandling av dina person­uppgifter

Vid vissa behandlingar av personuppgifter använder vi den rättsliga grunden samtycke, exempelvis vid prenumerationer. Ett samtycke om att behandla person­uppgifter är giltigt tills vidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du enklast genom att kontakta oss antingen via

 • e-post till kemi@kemi.se,
 • eller genom att skicka ett brev till
  Kemikalieinspektionen
  Box 2
  172 13 Sundbyberg

Observera att om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte rätten att behandla personuppgifterna innan du återkallade ditt samtycke.

Begära registerutdrag eller rättelse

Du har rätt att kontakta oss för att få ett så kallat register­utdrag med information om vilka upp­gifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, över­föring, radering eller begräns­ning av dina person­uppgifter. Den information som Kemikalie­inspektionen behöver för att kunna göra ett full­ständigt register­utdrag är

 1. för- och efternamn
 2. personnummer
 3. e-postadress.

Det är önskvärt att du också anger vilken typ av relation du har haft med Kemikalie­inspektionen samt vilken tids­period det rör sig om.

En begäran om register­utdrag gör du enklast via

 • e-post till kemi@kemi.se,
 • eller genom att skicka ett brev till
  Kemikalieinspektionen
  Box 2
  172 13 Sundbyberg

Dataskyddsombud

Du kan kontakta vårt dataskydds­ombud genom

 • e-post till kemi@kemi.se,
 • genom att skicka ett brev till
  Kemikalieinspektionen
  Box 2
  172 13 Sundbyberg,
 • eller genom telefon
  08-519 41 100

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter

Du har rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats. om du tycker att vi behand­lar dina person­uppgifter på ett fel­aktigt sätt.

Hantering av allmänna handlingar

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet och lyder under offentlighets­principen. Det innebär att handlingar som du lämnar in och andra handlingar som rör dig kan vara allmänna handlingar som vem som helst kan begära att få ta del av. Om en handling begärs ut, gör vi alltid en prövning av om uppgifterna kan lämnas ut eller om de omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretess­lagen (2009:400).

Det finns också regler om bevarande och gallring av allmänna handlingar. Huvudregeln är att allmänna handlingar ska bevaras. Detta innebär att personuppgifter i sådana handlingar ofta inte kan ändras eller tas bort.

Senast uppdaterad 23 februari 2024