Hitta rätt myndighet

Innehållsförteckning:

Tillsynen av kemikalier i Sverige är uppdelad på olika myndigheter beroende av till exempel produktens användningsområde eller fas i kemikaliens livscykel. Den här översikten hjälper dig att hitta rätt. Här hittar du också länkar till en mängd andra webbplatser.

Myndigheter i Sverige

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen arbetar för att förbättra hälso- och miljöregler som rör kemikalier. Vi kontrollerar att företagen följer reglerna och vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas.

Läs mer om vårt uppdrag

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har som mål att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön. Arbetsmiljöinspektörer kontrollerar att reglerna följs när de inspekterar arbetsplatser. På arbetsplatser där kemikalier används ingår tillsyn över risker för arbetstagarna kopplat till den användningen.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats

Boverket

Boverket är en myndighet för samhällsplanering, byggande och boende. Myndigheten arbetar med frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.

Läs mer på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverkets uppdrag är att verka för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. De arbetar med detta genom tillsyn av anläggningar och aktörer på elmarknaden, marknadskontroll av elektriska produkter, regelarbete och framtagning av föreskrifter, handläggning av ansökningar om auktorisation som elinstallatör, registrering av elinstallationsföretag, standardiseringsarbete, kunskapsuppbyggnad med mera.

Läs mer på Elsäkerhetsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Giftinformationscentralen

Giftinformationscentralen svarar på frågor dygnet runt om risker och symptom och om behandling vid akuta förgiftningar. Ring 112 och begär Giftinformation.

Läs mer på Giftinformationscentralens webbplatslänk till annan webbplats

Jordbruksverket

Jordbruksverkets uppdrag är att arbeta för en hållbar utveckling inom jordbruket och en produktion av livsmedel som är till nytta för oss som konsumenter. Jord­bruks­verket ansvarar för rådgivning och utbildning innan en person får använda växtskyddsmedel i sitt yrke. Jordbruksverket har inte någon egen tillsyn men ger vägledning till kommuner och länsstyrelser när det gäller tillsyn av jordbruks- och trädgårdsverksamhet.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Konsumentverket

Konsumentverket arbetar med frågor om produktsäkerhet och information till privatpersoner och arbetar nära kommunernas konsumentvägledare. Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Hos Konsument Europa får du vägledning när du handlar från ett annat EU-land. Tillsynen över konsumentprodukter som innehåller kemikalier sker i samarbete med Kemikalieinspektionen.

Läs mer på Konsumentverkets webbplatslänk till annan webbplats

Läs mer om Hallå konsumentlänk till annan webbplats

Läs mer om Konsument Europalänk till annan webbplats

Kommunerna

Kommunernas miljönämnder utför kontroller i den lokala handeln. I samarbete med Naturvårdsverket ansvarar de också för kommunens avfall. Många kommuner har konsumentvägledare som du kan vända dig till.

Hitta din kommun genom att söka bland kommunadresser hos Sveriges kommuner och landstinglänk till annan webbplats

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket arbetar för säkra livsmedel och samordnar kontrollen av dricksvatten. Kommunerna, länsstyrelserna och Livsmedelsverket kontrollerar att de som tillverkar eller säljer livsmedel följer reglerna. Exempel på regler som Livsmedelsverket har även tillsynsansvar för material som är avsett att komma i kontakt med livsmedel.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket ansvarar för att godkänna och kontrollera läkemedel och naturläkemedel. Läkemedelsverket har också tillsyn över kosmetika, tatueringsfärger, permanent makeup och medicintekniska produkter. Läkemedelsverket har en begränsad egen operativ tillsyn och vägleder kommuner och länsstyrelser i den operativa tillsynen av läkemedel och för kosmetiska produkter. Kemikalieinspektionen ansvarar för att kontrollera produkter för djur.

Läs mer på Läkemedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Marknadskontrollrådet

Kemikalieinspektionen är en av de 19 statliga myndigheterna i Marknadskontrollrådet. Marknadskontrollrådet ska säkerställa en god samordning av den svenska marknadskontrollen, det vill säga kontroll av att produkter som släpps ut på marknaden uppfyller alla krav på säkerhet, miljö etcetera.

Läs mer på Marknadskontrollrådets webbplatslänk till annan webbplats

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga, hantera och lära av olyckor och kriser. MSB har hand om frågor som rör transport av farligt gods.

Läs mer på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats

Webbplatsen DinSäkerhet.se ger information om bland annat risker och råd till konsumenter.

Gå till DinSäkerhet.selänk till annan webbplats

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har överblick över hur miljön mår och ansvarar för att följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål där många myndigheter samverkar. Naturvårdsverket är expertmyndighet för avfallsfrågor och ansvarar tillsammans med din kommun för hur avfall ska tas om hand.

Naturvårdsverket utför inte någon egen tillsyn men ansvarar för tillsynsvägledning vid yrkesmässig användning av kemiska produkter. Det omfattar verksamheter som kan orsaka utsläpp till den yttre miljön.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

EU-länkar

EU-myndigheter

Echa - European Chemicals Agencylänk till annan webbplats Europeiska kemikaliemyndigheten, Helsingfors.

EEA - European Environment Agencylänk till annan webbplats Europeiska miljöbyrån, Köpenhamn.

Efsa - European Food Safety Authoritylänk till annan webbplats Europeiska myndigheten för säkra livsmedel, Parma.

EU-OSHA - European Agency for Safety and Health at Worklänk till annan webbplats Europeiska arbetsmiljöbyrån, Bilbao.

EMA - European Medicines Agencylänk till annan webbplats Europeiska läkemedelsmyndigheten, London.

EU-institutioner och organ

Europalänk till annan webbplats - EU:s webbportal.

Europeiska unionen en översiktlänk till annan webbplats

Europeiska kommissionenlänk till annan webbplats

Kommissionsledamöternalänk till annan webbplats

Kommissionens representation i Sverigelänk till annan webbplats

Kommissionens avdelningarlänk till annan webbplats

Europeiska Unionens Rådlänk till annan webbplats

Europaparlamentet länk till annan webbplats | Ledamöter i parlamentetlänk till annan webbplats | Informationskontoret i Sverigelänk till annan webbplats

CURIA - Domstolenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 17 november 2020