Visa alla nyheter

Ändringar i CLP-förordningen om klassificering och märkning till följd av ATP 12

Nyheter 2019-05-07

CLP-förordningen som reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter inom EU har ändrats. Ändringen innebär att den sjätte och sjunde omarbetade utgåvan av FN:s globalt harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS) införs i EU:s regelverk. Detta är den tolfte tekniska anpassningen (ATP) av CLP-förordningen. Ändringen kallas därför ATP 12.

Kriterierna för klassificering och märkning i GHS ses regelbundet över på FN-nivå. Ändringen ATP 12 anpassar EU:s regler om klassificering och märkning till den sjätte och sjunde omarbetade utgåvan av GHS.

Flera ändringar berör fysikaliska faror. Det införs en ny faroklass för okänsliggjorda explosiva ämnen. Det införs också en ny indelning och en ny farokategori, pyrofora gaser, inom faroklassen brandfarliga gaser.

Andra ändringar innebär bland annat:

  • tillägg till allmänna gränsvärden för beaktande i Tabell 1.1 i bilaga I
  • tydligare definitioner för samtliga faroklasser för hälsofaror
  • vissa ändringar av faroangivelser och skyddsangivelser.

Övergångsperiod till 17 oktober 2020

För att ge leverantörer av ämnen och blandningar tid att anpassa klassificering, märkning och förpackning och möjlighet att sälja ut befintliga lager finns det inga krav på att följa de nya bestämmelserna omedelbart.

De ändrade reglerna i och med ATP 12 blir bindande från och med den 17 oktober 2020, men får tillämpas redan nu.

Här hittar du ändringen

ATP12 – Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 2019/521

Här kan du läsa mer om CLP-förordningen

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen