Visa alla nyheter

Vi vill ha effektivare sanktioner på kemikalieområdet

Nyheter 2015-05-25

Kemikalieinspektionen har överlämnat en promemoria till Miljö- och energi­departe­mentet där vi föreslår en översyn av reglerna för sanktioner inom kemikalie­kontrollens område.

De överträdelser som vi vid våra inspektioner idag upptäcker anmäler vi till åklagarmyndigheten. Vi föreslår att istället införa miljö­sanktions­avgifter som myndigheten får besluta om på i stort sett samtliga sådana över­trädelser. Vi föreslår också att miljö­sanktions­avgiften differentieras beroende på företagets storlek.   

De flesta läggs ner

Idag läggs en så stor del av de anmälda överträdelserna som vi anmäler till åklagare ned att det ger en tvetydig och diffus signal till företagen om överträdelsernas betydelse. Det finns exempel på företag som tolkat utfallet som att inget fel har begåtts. Sanktionerna upplevs som uddlösa, slumpmässiga och därmed orättvisa.   

Miljösanktionsavgifter mer direkta

Vi vill att de överträdelser som företagen gör ska rättas till omgående. Genom miljösanktionsavgifter blir sanktionerna mer direkta och budskapet om vad som gäller tydligare både för företag och samhället i övrigt. Fördelen är också att samma förseelse ges en mer likartad bedömning och därmed kommer sanktionen att upplevas som mer rättvis

Överträdelserna skulle inte heller längre räknas som en kriminell handling som ska anmälas till åklagare. En fortsatt kriminalisering av de förseelser som idag är straffsanktionerade är inte meningsfull och står inte i rimlig proportion till effekterna på samhället och är som beskrivits både ineffektiv och otydlig.

Utredningar på straffrättens område har kommit fram till liknande slutsatser angående sanktionsväxling:

SOU 2011:57 

SOU 2013:38

Promemoria om effektivare sanktioner på kemikalieområdet

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen