Visa alla nyheter

Undantag från tillståndsregler för lacknafta

Nyheter 2015-06-25

Kemikalieinspektionen föreslår att lacknafta undantas tillfälligt från våra nationella krav på tillstånd för särskilt farliga produkter. Undantaget genomförs genom en ändring av föreskrift KIFS 2008:2 och föreslås träda i kraft 1 augusti 2015 och tillämpas retroaktivt från och med 1 juni 2015.

Till särskilt farliga produkter enligt svenska tillståndsregler hör bland annat produkter som är klassificerade i faroklassen STOT RE 1 (Specifik organtoxicitet - upprepad exponering i farokategori 1). Dessa produkter kräver tillstånd för yrkesmässig överlåtelse och privat hantering. Reglerna är nationella och gäller alltså bara på den svenska marknaden (7-14 §§ förordning (2008:245) och 4 kap. i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer).

Övergångsbestämmelser i CLP tillåter användning av lacknafta utan tillstånd

I och med att CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 började gälla fullt ut den 1 juni 2015 har vissa lacknaftor och blandningar som innehåller sådana lacknaftor fått en strängare klassificering1. Detta beror på att kriterierna för faroklassen STOT RE 1 är skärpta jämfört med tidigare regler. Den strängare klassificeringen enligt CLP medför att många vanliga produkter, exempelvis målarfärg för utomhusbruk som innehåller lacknafta, omfattas av krav på tillstånd för privat hantering och yrkesmässig överlåtelse.  Övergångsbestämmelser i CLP tillåter dock att samma produkter, klassificerade och märkta enligt äldre regler, kan fortsätta att säljas och köpas fram till 1 juni 2017 utan att det krävs något tillstånd. Det innebär att olika krav ställs på samma produkt beroende på vilket system för klassificering och märkning som tillämpas.

Konsekvensen av de nya klassificeringarna enligt CLP i kombination med våra nationella tillståndsregler innebär att Sverige som enda land i EU kraftigt begränsar tillgängligheten av vanliga konsumentprodukter, till exempel vissa målarfärger. Kemikalieinspektionen bedömer att detta sannolikt inte står i rimlig proportion till hälsorisken vid förväntad användning. Övriga EU-länder påverkas inte på samma sätt av de skärpta kriterierna i CLP för faroklassen STOT RE, eftersom de inte har motsvarande tillståndregler. Norge har motsvarande regler för tillstånd för särskilt farliga produkter, men har nyligen infört en ändring av sina regler som undantar lacknaftor.

Undantag från krav på tillstånd även i svenska regler fram till 1 juni 2017

Kemikalieinspektionen föreslår därför ett tidsbegränsat undantag från våra nationella krav på tillstånd för särskilt farliga produkter när det gäller lacknafta som ämne eller ingående i en blandning. Undantaget genomförs genom en ändring av 4 kap. 2 § KIFS 2008:2 och föreslås träda i kraft 1 augusti 2015 och gälla fram till 1 juni 2017. Ändringen föreslås tillämpas retroaktivt från och med den 1 juni 2015. Kemikalieinspektionen avser att se över undantagen i tillståndsreglerna under tiden undantaget för lacknafta gäller.

1   Detta gäller till exempel de lacknaftor som har CAS-nr 8052-41-3, 64742-88-7 och 64742-82-1.

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen