Visa alla nyheter

Stopp för två ogräsmedel vid odling av raps och kål

Nyheter 2015-06-17

Kemikalieinspektionen har beslutat att stoppa användningen av växtskyddsmedlen Butisan Top och Nimbus CS. Produkterna har använts för att bekämpa ogräs i raps- och kålodlingar. Stoppet gäller omedelbart och beror på risker för att hälso- och miljöfarliga ämnen sprids till grundvattnet.

– Båda växtskyddsmedlen riskerar att leda till oacceptabelt höga halter av misstänkt cancerframkallande ämnen i grundvattnet. Därför har vi avslagit ansökningarna om förnyade godkännanden av produkterna, säger Helena Dorfh, som har beslutat i ärendena på Kemikalieinspektionen.

Växtskyddsmedlen Butisan Top (reg nr 4634) och Nimbus CS (reg nr 4669) har använts mot ogräs i odlingar av raps och rybs. Nimbus CS har även använts i odlingar av fodermärgkål. Butisan Top har också, genom beslut om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA), använts mot ogräs i kålväxter som blomkål, broccoli, och grönkål.

Kemikalieinspektionen har den 12 juni fattat beslut om att avslå ansökningarna om förnyade produktgodkännanden för de båda växtskyddsmedlen. Beslutet innebär att det inte längre är tillåtet att använda de båda produkterna. Detta gäller all användning från och med den 15 juni.

Ett av skälen till Kemikalieinspektionens beslut är att misstänkt cancerframkallande nedbrytningsprodukter av det verksamma ämnet metazaklor riskerar att spridas till grundvatten. Kemikalieinspektionens bedömning är att halterna riskerar att överskrida den högsta tillåtna koncentrationen i dricksvattendirektivet om Butisan Top och Nimbus CS används som företaget har föreslagit.

Kemikalieinspektionen har också bedömt att användning av de båda växtskyddsmedlen kan leda till oacceptabla risker för bland annat vattenlevande organismer. Bland annat bedömer Kemikalieinspektionen att det inte går att utesluta att användningen av Nimbus CS innebär oacceptabla effekter för fisk.

Kemikalieinspektionen kan inte, enligt växtskyddsmedelsförordningen, bevilja någon anståndsperiod för att befintliga lager av produkterna ska kunna säljas, magasineras eller släppas ut på marknaden, om skälen till beslutet avser skyddet av människors och djurs hälsa eller miljön. Därför har ingen anståndsperiod beviljats för dessa produkter och stoppet för användning gäller alltså omedelbart.

Dokument

Beslut angående ansökan om förnyat produktgodkännande för växtskyddsmedlet Butisan Top (BAS 526 14 H)

Beslut angående ansökan om förnyat produktgodkännande för växtskyddsmedlet Nimbus CS (BAS 632 03H)

 

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen