Visa alla nyheter

Nya EU-begränsningar av ämnen i varor

Nyheter 2015-06-24

EU-kommissionen har beslutat om nya begränsningar av sexvärt krom, bly, blyföreningar och polycykliska kolväten (PAH) i konsumentvaror. Besluten finns i ändringsförordningar till bilaga XVII till Reach-förordningen.

Sexvärt krom

Sexvärt krom (krom VI) i lädervaror eller läderdelar av varor som kommer i kontakt med huden under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden utgör en risk för människors hälsa. Hudkontakt med kromet kan medföra känslighet (sensibilisering) och framkalla allergiska reaktioner.

Begränsningen innebär att varorna inte får släppas ut på marknaden om lädret innehåller 3 mg/kg (0,0003 viktprocent) eller mer sexvärt krom.

Den nya regeln ska tillämpas från den 1 maj 2015. Varor som släppts ut på marknaden för första gången före detta datum omfattas inte av regeln.

Krom(VI)föreningar kan bildas i läder genom oxidering av krom(III)föreningar, som ibland används när lädret ska garvas. Det är väl känt genom vilka mekanismer och under vilka förhållanden krom VI bildas. De flesta garverier i EU har redan utvecklat och tillämpar i stor utsträckning åtgärder för att kontrollera och minimera att sexvärt krom bildas. Problemen med sexvärt krom i lädervaror anses främst komma från varor som tillverkats i länder utanför EU där inte samma regelverk finns.

Den beslutade begränsningen fokuserar på risken för hudsensibilisering vid hudkontakt med lädervaror eller läderdelar av varor som innehåller sexvärt krom. Hos redan sensibiliserade personer kan allergiska reaktioner uppstå vid lägre halter.

Kommissionens förordning (EU) nr 301/2014 om ändring av bilaga XVII (krom(VI)föreningar

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH:er)

PAH:er kan finnas i plast- och gummidelar i ett brett utbud av konsumentvaror, till exempel cyklar, verktyg, handskar och klockarmband. Varor som innehåller PAH:er kan medföra risker för konsumenter hälsa vid exponering via mun, hud och i vissa fall inandning.

Begränsningen innebär att sådana varor som har plast- och gummidelar som kan komma i kontakt med hud eller munhålan inte får släppas ut på marknaden om de innehåller halter över 1 mg/kg (0,0001 viktprocent) av någon av de PAH:er som begränsningen omfattar. Gränsen är lägre för leksaker och barnavårdsartiklar; 0,5 mg/ kg (0,00005 viktprocent).

Den nya regeln ska tillämpas från den 27 december 2015.  Varor som släppts ut på marknaden för första gången före detta datum omfattas inte av regeln.

PAH:er finns som orenheter i råvaror som används då plast- och gummivaror tillverkas. Ämnena tillsätts inte avsiktligt till varorna och har ingen särskild funktion som material i plast- eller gummidelarna. Det är sedan tidigare förbjudet att sälja dessa polycykliska aromatiska kolväten till allmänheten, både som ämnen och i blandningar.

Kommissionens förordning (EU) nr 1272/2013 om ändring av bilaga XVII (polycykliska aromatiska kolväten) 

Bly och blyföreningar

Bly och blyföreningar kan finnas i konsumentvaror som avsiktligt tillförd blymetall, som förorening eller tillsats i metallegeringar (särskilt i mässing) eller som pigment, samt som stabilisator i polymerer (särskilt i PVC). Bly påverkar bland annat nervsystemets utveckling och för att särskilt skydda de små barnen har EU-kommissionen beslutat att begränsa bly i konsumentvaror.

Begränsningen innebär att bly och blyföreningar inte får släppas ut på marknaden eller användas i konsumentvaror om koncentrationen bly i varorna eller i åtkomliga delar av dem är lika med eller större än 0,05 viktprocent.

Regeln gäller om varorna under normala eller rimligen förutsebara förhållanden kan stoppas i munnen av barn. På grund av sitt beteende att stoppa föremål i munnen kan små barn utsättas för upprepad exponering för bly som avges av konsumentvaror som innehåller bly eller blyföreningar.

Den nya regeln ska tillämpas från och med den 1 juni 2016. Varor som släppts ut på marknaden för första gången före detta datum omfattas inte av regeln.

Flera varutyper är undantagna, bland annat nycklar och hänglås. Det finns också ett undantag för varor om bly inte frigörs (migrerar) över en viss halt.

Bly är sedan tidigare begränsat i smycken.

Kommissionens förordning (EU) nr 2015/628 om ändring av bilaga XVII (bly och blyföreningar)

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen