Visa alla nyheter

Lacknafta undantas från krav på tillstånd

Nyheter 2015-07-28

Lacknafta undantas tillfälligt från våra nationella krav på tillstånd för särskilt farliga produkter. Undantaget träder i kraft den 1 augusti 2015 men tillämpas retroaktivt från och med 1 juni 2015. Undantaget är tidsbegränsat och gäller fram till den 1 juni 2017.

Undantaget införs genom en ändring av Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2008:2 (ändringsföreskrift KIFS 2015:3). Ändringen sker genom att en ny § 2 a läggs in i föreskriften.

Regeländringen innebär att lacknafta med CAS-nummer 8052-41-3, 64742-88-7 och 64742-82-1 tillfälligt undantas från reglerna om särskilt farliga kemiska produkter. Dessa regler innefattar bland annat krav på tillstånd för yrkesmässig överlåtelse och privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter. Frågor om sådana tillstånd prövas av länsstyrelsen i det län där sökanden bedriver rörelse eller är bosatt.

I 4 kap. 1 § KIFS 2008:2 finns bestämmelser om vilka produkter som vid en viss klassificering och märkning ska anses som särskilt farliga. Till särskilt farliga produkter hör bland annat produkter som enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 är klassificerade i faroklassen STOT RE 1, Specifik organtoxicitet - upprepad exponering i farokategori 1.

I 2 § i samma kapitel finns bestämmelser om undantag från tillståndsreglerna för vissa produkter. Kemikalieinspektionen kommer att se över undantagen i tillståndsreglerna under tiden undantaget för lacknafta gäller.

Bakgrund

I och med att CLP-förordningen började gälla fullt ut den 1 juni 2015 har vissa lacknaftor och blandningar som innehåller sådana lacknaftor fått en strängare klassificering. Detta beror på att kriterierna för faroklassen STOT RE 1 är skärpta jämfört med tidigare regler.

Den strängare klassificeringen enligt CLP medför att många vanliga produkter, exempelvis målarfärg för utomhusbruk som innehåller lacknafta, omfattas av krav på tillstånd för privat hantering och yrkesmässig överlåtelse. Övergångsbestämmelser i CLP tillåter dock att samma produkter, klassificerade och märkta enligt äldre regler, kan fortsätta att säljas och köpas fram till 1 juni 2017 utan att det krävs något tillstånd. Det innebär att olika krav ställs på samma produkt beroende på vilket system för klassificering och märkning som tillämpas.

Konsekvensen av de nya klassificeringarna enligt CLP i kombination med våra nationella tillståndsregler innebär att Sverige som enda land i EU kraftigt begränsar tillgängligheten av vanliga konsumentprodukter, till exempel vissa målarfärger. Kemikalieinspektionen bedömer att detta sannolikt inte står i rimlig proportion till hälsorisken vid förväntad användning.

Övriga EU-länder påverkas inte på samma sätt av de skärpta kriterierna i CLP för faroklassen STOT RE, eftersom de inte har motsvarande tillståndregler. Norge har motsvarande regler för tillstånd för särskilt farliga produkter, men har nyligen infört en ändring av sina regler som undantar lacknaftor.

PM om regeländringen

Ändringsföreskrift KIFS 2015:3

Sammanställning av remiss, dnr 4.7-H15-05619

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen