Frågor och svar om regeringsuppdraget om farliga kemikalier i textil

Hur ser problemet med kemikalier i textilier ut?

Det förekommer farliga ämnen i kläder. I dag saknar tillverkare, myndigheter och konsumenter också tillräcklig information om vilka farliga ämnen som kan finnas och i vilka mängder de i så fall förekommer.

Har det gjorts mätningar av vilka farliga ämnen som finns i textilierna?

Kemikalieinspektionen har de senaste åren genomfört tillsynsprojekt där vi har låtit analysera textil efter förbjudna kemiska ämnen. Hittills har det lett till att nio anmälningar har lämnats till miljöåklagare. I samtliga fall har förbjudna arylaminer påvisats i halter över gränsvärdet i textilierna.

Forskare både nationellt och internationellt har hittat och rapporterat om särskilt farliga ämnen i textil. I föregående regeringsuppdrag 2014 om textil, rapport 3/15, mars 2015, identifierade Kemikalieinspektionen drygt 2 400 ämnen som uppges kunna användas i textil. Över 350 av dem har särskilt farliga egenskaper. Dessa är alla avsedda att finnas kvar vid användningen och omfattar framförallt färgämnen.

Hur ser Kemikalieinspektionens förslag ut för att minska riskerna med farliga ämnen i textil?

Vi föreslår att regeringen tar initiativ till en ny heltäckande EU-lagstiftning för kemikalier i textil. Som en början på detta arbete kan regeringen välja att söka stöd på EU-nivå, hos EU-kommissionen och andra medlemsländer. Åtgärden kan ge resultat först på längre sikt. 

Vi vill också undersöka möjligheterna att införa ytterligare begränsning av vissa azofärgämnen som inte täcks av den befintliga lagstiftningen på EU-nivå. Tillverkare tillsätter azofärgämnen till textil för att de ska finnas kvar i den färdiga varan. Konsumenter utsätts därmed för azofärgämnena och på sikt påverkas även miljön när kläderna tvättas. Den befintliga begränsningen i Reach skulle kunna utökas och även skärpas i sin formulering.

Som en kompletterande åtgärd till arbetet inom EU, föreslår vi att regeringen överväger en utredning av ekonomiska styrmedel i form av en textilskatt. En utredning kan visa lämpligheten av detta.

Vad vill ni uppnå för effekt med förslagen?

Målet är att textil för konsumenter inte ska innehålla farliga kemiska ämnen. Vi vill ha säkrare kläder och textil med minskad förekomst av farliga ämnen till skydd för människors hälsa och miljön. Vi riktar åtgärderna mot särskilt farliga ämnen enligt kriterierna i miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Hur ska alla företag kunna ha resurser att ta reda på vilka ämnen som finns i textilier?

Ett företag behöver ha resurser för att försäkra sig om att det säljer säkra varor för hälsa och miljö. Sverige har en produktsäkerhetslag vars syfte är att säkerställa att varor och tjänster som tillhandahålls konsumenter inte orsakar skada på person.

Har ni juridisk grund för åtgärderna som ni föreslår?

Ja, våra förslag utgår från befintlig lagstiftning och vi tar den ett steg vidare. I vissa fall har regelgivaren (regering, riksdagen, EU) ett utrymme att skapa nya regler i de fall sådana inte finns redan. Detta utrymme anges i de rättsakter som styr processer för att ta fram nya regler. Våra åtgärder grundas just på detta utrymme.

Har ni lyssnat på branschen när ni utvecklade era förslag?

Vi har haft möten med en referensgrupp, med deltagare från textilbranschen, myndigheter, högskolan och intresseorganisationer. Referensgruppens synpunkter kan allmänt sammanfattas som ett stöd för åtgärder på EU-nivå, men inte för nationella åtgärder.

Räcker det inte med miljömärkning, konsumentinformation och frivilliga branschöverenskommelser?

Frivilliga åtgärder kan driva utvecklingen framåt, men är just frivilliga, inte tvingande. De frivilliga initiativ som finns är inte enhetliga och kan skilja sig åt vad gäller val av ämnen, gränsvärden och verifieringar. Även branschen frågar efter enhetliga regler på EU-nivå. Ett antal svenska textilföretag har tillsammans med Sveriges miljöminister skrivit ett gemensamt brev till kommissionen och har lyft fram att EU-gemensamma regler för textil skulle innebära en påtaglig fördel för näringsliv, konsumenter och miljö. Konsumentinformation kan vara till hjälp i viss utsträckning, men behöver då vara anpassad så att konsumenterna kan avgöra vad som är ett bra val.

Varför föreslår ni både ett förbud och en skatt? Räcker det inte med bara ett förbud?

De åtgärder vi tar upp kompletterar varandra och träffar olika ämnen. Även tidsperspektivet och de juridiska förutsättningarna ser olika ut. Vi arbetar i första hand på EU-nivå med lagstiftning. Ekonomiska styrmedel kan användas som en komplettering och regeringen kan välja att tillsätta en utredning, som i så fall får visa om en skatt är en lämplig åtgärd.

Varför har ni inte föreslagit förbud av fler ämnen som kan finnas i textilier?

Den sannolikt viktigaste pågående åtgärden ur risksynpunkt, är att EU-kommissionen arbetar med ett svenskt förslag om en gruppbegränsning i Reach-förordningen för så kallade CMR-ämnen i textil. Vi utreder också för närvarande förutsättningarna för att i samma regelverk införa krav på märkning för allergiframkallande ämnen i textil. Kemikalieinspektionen kommer även att undersöka möjligheterna till utökade begränsningar genom EU:s kemikalielagstiftning Reach, för vissa så kallade azofärgämnen. Dessa tillsätts i textilier och kan brytas ner till cancerframkallande ämnen.    

Räcker inte EU:s kemikalieförordning Reach för att skydda oss mot farliga ämnen i textil?

Reach är en omfattande lagstiftning på kemikalieområdet men den är utformad främst för att reglera enskilda kemiska ämnen och vissa blandningar. Men textil räknas som varor. För att lösa de problem som har identifierats med farliga ämnen i textilier föreslår Kemikalieinspektionen därför att en heltäckande EU-lagstiftning för textil skulle behöva tas fram.

Varför går det så långsamt i EU att få till lagstiftning som skyddar konsumenter mot farliga ämnen i textilier?

Processerna på EU-nivå kan gå långsamt. De är utformade med hänsyn till att alla medlemsländer, olika aktörer och intressegrupper ska ha möjlighet att säga sin mening om de förslag som läggs fram. Fördelarna är att när en regel träder i kraft ger det en riskminskande effekt på hela EU-området. Dessutom får alla företag samma konkurrensvillkor som övriga företag inom EU. Det finns även undantagsregler som medger ett snabbare förfarande som kan tillämpas i vissa situationer.

Hur skyddar jag mina barn mot farliga ämnen i textilier?

Vi rekommenderar att tvätta kläder och textil innan de används. Man kan alltid fråga säljaren om de vet om textilen innehåller farliga kemiska ämnen. Enligt EU:s kemikalieförordning Reach måste säljaren kunna ge svar på frågan om en vara innehåller mer än 0,1 procent särskilt farliga ämnen, inom 45 dagar. Man kan även titta efter miljömärkta textilier.

Är det farligt att använda kläderna utan att man har tvättat dem?

Nej, i allmänhet inte, men för känsliga grupper, såsom små barn och allergiska personer, kan det finnas en risk för allergiska reaktioner. Att tvätta nya kläder innan man använder dem, minskar den risken.