Visa alla nyheter

Fortsatt satsning på giftfri vardag

Nyheter 2015-02-04

Kemikalieinspektionen överlämnar idag en slutredovisning till regeringen för uppdraget Handlingsplan för en giftfri vardag 2011–2014. I rapporten berättar vi om vårt arbete med handlings­planen, uppnådda mål och förslag till framtida insatser. Regeringen har redan gett Kemikalieinspektionen ett nytt uppdrag att fortsätta arbetet med en giftfri vardag 2015–2017.

Sedan 2011 har Kemikalieinspektionen arbetat med en handlingsplan för att minska riskerna med kemikalierna i vardagen. Fokus har legat på att skydda barn och unga eftersom de är mer sårbara än vuxna för påverkan av farliga kemikalier.

Farliga ämnen i varor är ett växande problem för hälsan och miljön. Det finns även problem med våra livsmedel och dricksvattnet. Produktionen av kemikalier i världen har ökat konstant de senaste årtiondena eftersom det behövs mer kemikalier för att tillverka fler varor till oss konsumenter.

– Jag är nöjd med vad vi hittills har åstadkommit för att minska riskerna och att vi framgångsrikt arbetat på många fronter. Resultatet är bland annat att vi gjort fler inspektioner av farliga kemiska ämnen i varor, arbetat för att utveckla EU-lagstiftningen och ökat det internationella arbetet, säger Nina Cromnier, generaldirektör för Kemikalieinspektionen.

Handlingsplanen bidrar till bättre hälsa

Farliga kemikalier kan påverka människors hälsa på många sätt. Genom våra insatser kan vi bidra till bättre hälsa och därmed minskade samhällskostnader. Att beräkna exakt vilka framtida kostnader samhället kan få är svårt, men studier som genomförts talar för att priset är högt.

– Höga kadmiumhalter i maten beräknas grovt orsaka samhällsekonomiska kostnader för benbrott som uppgår till över 4 miljarder kronor per år. Och om vi kan minska ämnen som ger astma och allergier kan vi minska samhällets kostnader med åtskilliga miljoner, för att inte tala om mindre lidande för människor, säger Nina Cromnier.

Några exempel på genomförda åtgärder

Kemikalieinspektionen har ökat tillsynen över farliga ämnen i varor. I över 10 procent av inspekterade varor har vi upptäckt förbjudna farliga ämnen. De varugrupper som oftast har brister är leksaker, smycken och hemelektronik.

Många av insatserna handlar om att gå igenom EU-lagstiftningen och se till att den skärps. Sverige tillhör den grupp medlemsländer som lämnat flest förslag på förbud och andra åtgärder mot hälso- och miljöfarliga kemiska ämnen.

Vi har framgångsrikt stöttat regeringen i det internationella arbetet. Till exempel har konventionen om kvicksilver undertecknats av fler än 120 länder. Vi har också drivit FN:s miljöprograms globala projekt om information om farliga kemiska ämnen i varor.

Viktigt med styrmedel som komplement till lagstiftning

Kemikalieinspektionen har arbetat fram förslag till ekonomiska styrmedel som är viktiga komplement till lagstiftningen, till exempel att införa skatt på farliga ämnen i vissa varugrupper. Regeringen har tillsatt en utredning för att analysera den möjligheten. Arbete pågår även med att ta fram kemikaliekrav vid offentlig upphandling.

Kemikalieinspektionen har dialoger med företag som tillverkar och importerar varor i leksaks-, textil- och kosmetikabranscherna. Dialogerna har inneburit en ökad medvetenhet hos företagen om att byta ut farliga kemikalier i sina varor. Samarbetet har lett till att företagen som deltar i dialoggrupperna satt mål som går längre än vad lagstiftningen kräver idag.

Kemikalieinspektionen har utökat informationen till allmänheten för att alla ska kunna lära sig mer om risker med farliga ämnen och göra medvetna val i vardagen. Vi har bland annat en ny webbplats med information till konsumenter. Vi deltar i arbetet med att bygga upp Konsumentverkets nya upplysningstjänst.

Arbetet med handlingsplanen fortsätter

I rapporten föreslår vi också hur handlingsplanen kan vidareutvecklas för åren 2015-2020.

– Det här är ett långsiktigt arbete och det är glädjande att regeringen ger oss fortsatt uppdrag. Då har vi möjlighet att fortsätta driva frågor som utveckling av EU-lagstiftningen, internationella överenskommelser och ha en fortsatt god nationell tillsyn. Vi behöver också särskilda åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen, hormonstörande ämnen och allergiframkallande ämnen, säger Nina Cromnier.

Läs hela rapporten Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 – 2014 slutredovisning (Rapport 1/15).

Läs handlingsplanen för en giftfri vardag 2011-2014.

Här kan du läsa mer om handlingsplanen för en giftfri vardag.

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen