Visa alla nyheter

Förslag för att nå miljömålet Giftfri miljö

Nyheter 2015-05-04

Det är inte möjligt att nå det svenska miljömålet Giftfri miljö år 2020. Fler åtgärder och utvecklade styrmedel behövs för att målet ska kunna nås på längre sikt. Det framgår av den fördjupade utvärdering som Kemikalieinspektionen har gjort av miljömålet Giftfri miljö och som vi nu överlämnar till Naturvårdsverket.

Flödet av farliga ämnen i varor och kemiska produkter fortsätter att öka i samhället och globalt. Farliga ämnen kan frigöras och spridas i produktion, användning och i avfallshanteringen. Återvinning av varor och material som innehåller farliga ämnen kan göra att dessa på nytt exponerar människor och miljö.

Trots att stora framsteg har gjorts med viktiga gemensamma kemikalieregler i EU behöver denna lagstiftning utvecklas vidare. Särskilt gäller det kemikalier i varor, hormonstörande ämnen, nano-material och kombinationseffekter. Regler för giftfria kretslopp behöver utvecklas för att motverka att farliga ämnen vid återvinning på nytt exponerar människor och miljö.

Kemikalieinspektionens förslag

Kemikalieinspektionen lämnar därför bland annat följande förslag i sin utvärdering till regeringen:

  • Utred och undersök möjligheten att ålägga leverantörer av varor att informera konsumenter om innehåll av särskilt farliga ämnen på eller i anslutning till varan. Ett första steg på vägen är att utveckla en webbtjänst eller mobilapplikation som underlättar för konsumenter att få information om varors innehåll av särskilt farliga ämnen. 
  • Utred och utveckla upphandlingskriterier för utvalda varugrupper till stöd för upphandlare som vill ställa kemikaliekrav. 
  • Utred hur innovation av kemiska ämnen med mindre farliga egenskaper och utbyte av farliga ämnen kan stimuleras. Att inrätta ett kunskapscentrum för substitution bör övervägas.
  • Skatt på kadmium i mineralgödsel bör återinföras och nationella gränsvärden för kadmium i avloppsslam och biogödsel bör utredas för att minska exponeringen för kadmium.
  • Verka för att inrätta ett EU-gemensamt screeningprogram för farliga ämnen i miljön med fokus på hälsorelaterad miljöövervakning, samt stärka den nationella hälsorelaterade miljöövervakningen. Det finns även ett behov av utökad kunskap om förekomst av farliga ämnen i grundvatten.

Det är också viktigt att regeringen fortsätter att verka för utveckling av EU:s gemensamma kemikalielagstiftning. Särskilt viktigt är att verka för att EU:s strategi för en giftfri miljö sätter upp ambitiösa mål inom EU i likhet med de svenska målen för giftfri miljö, betonar skyddet av barn, stärker substitutionsprincipen och att kemikalier beaktas i arbetet med EU-förslaget om en cirkulär ekonomi, som bland annat innebär ökad materialåtervinning.

Övrigt

Varje år följer myndigheterna upp hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Ungefär vart fjärde år görs en utvärdering av hur miljöarbetet går. Den fördjupade utvärderingen samordnas av Naturvårdsverket. Mer information finns på sverigesmiljomal.se och naturvardsverket.se.

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen