Visa alla nyheter

Fem nya ämnen på kandidatförteckningen

Nyheter 2015-12-18

Kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen är uppdaterad med fem nya ämnen. Ett ämne som står med på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information, anmälan och tillstånd enligt Reach-förordningen.

Följande ämnen fördes upp på kandidatförteckningen den 17 december 2015:

  • Nitrobensen (CAS nr 98-95-3). Ämnet förs upp på listan på grund av sina reproduktionsstörande egenskaper. Det används bland annat för att tillverka andra ämnen.
  • 2-(5-klor-2H-bensotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimetyletyl)fenol (UV-327) (CAS nr 3864-99-1). Ämnet är långlivat och bioackumulerande och används främst som UV-skydd i bland annat plast och gummi.
  • 2-(3-sec-butyl-2-hydroxy-5-tert-butylphenyl)benzotriazole (UV-350) (CAS nr 36437-37-3). Ämnet är långlivat och bioackumulerande och används främst som UV-skydd i bland annat plast och gummi.
  • 1,3-propane sultone (CAS nr 1120-71-4). Ämnet förs upp på listan på grund av sina cancerogena egenskaper. Det används främst som elektrolytisk vätska i litiumjon-batterier
  • Perfluorononan-1-oic-acid and its sodium and ammonium salts (CAS nr 375-95-1, 21049-39-8 och 4149-60-4). Ämnena är reproduktionsstörande och giftiga, långlivade och bioackumulerande för miljön. De används främst som processhjälpmedel för tillverkning av bland annat fluorpolymerer och lcd-paneler.

Kandidatförteckningen innehåller ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller för miljön, så kallade Substances of Very High Concern (SVHC), det vill säga ämnen som inger mycket allvarliga betänkligheter. I oktober 2008 publicerade den europeiska kemikaliemyndigheten Echa den första kandidatförteckningen. Kandidatförteckningen innehåller nu 168 ämnen.

Vad innebär det att ett ämne finns upptaget på kandidatförteckningen?

När ett ämne har tagits upp på kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet. Om ämnet ingår i en vara ska leverantören av varan informera om detta och i vissa fall även gör en anmälan till Echa om i vilken typ av vara ämnet ingår. Konsumenter har på begäran rätt att få motsvarande information kostnadsfritt inom 45 dagar från leverans av varan.

När förs ämnen upp på listan?

Identifieringen av ämnen som kan komma att tas upp i kandidatförteckningen är en kontinuerlig process, vilket innebär att nya ämnen förs upp successivt. Echas mål är att föra upp nya ämnen på förteckningen två gånger per år.

Läs mer om Reach-förordningen och kandidatförteckningen.

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen