Visa alla nyheter

Dom om dispens för växt­skydds­medlet Movento 100 SC

Nyheter 2015-07-31

Kemikalieinspektionen beviljade den 3 juli 2015 delar av LRF:s ansökan om dispens från kravet på produkt­god­kännande för växt­skydds­medlet Movento 100 SC. Vissa delar av ansökan avslogs.

LRF överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen och yrkade att dispens skulle medges i alla delar som ansökan gällde. I samband med överklagandet kompletterande LRF information om vissa användnings­områden. Med anledning av den nya informationen medgav Kemikalie­inspektionen överklagandet i de delarna.

Domstolen meddelade sin dom den 24 juli 2015 och ändrade dispensen i enlighet med vad Kemikalieinspektionen hade medgett. Överklagandet avslogs i övriga delar. Dispensen gäller fram till 4 september 2015.

I den del där domstolen avslog överklagandet instämde den i Kemikalie­inspektionens bedömning att det inte finns grund för dispens ifall det finns växtskyddsmedel som är godkända för bekämpning av de aktuella skadegörarna i de aktuella grödorna. Enbart ett påstående om att de godkända medlen inte är tillräckligt effektiva är inte en tillräcklig grund för dispens.

Att domstolen har bedömt saken på samma sätt som Kemikalie­inspek­tionen innebär att myndigheten även i fortsättningen kan bedöma dispensansökningar på samma sätt.

Domstolens dom vinner laga kraft om den inte överklagas senast den 14 augusti 2015.

Mark- och miljödomstolens dom med bilagor

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen