Visa alla nyheter

CLP-förordningen har uppdaterats – sjunde tekniska anpassningen (ATP7)

Nyheter 2015-09-02

Den sjunde tekniska anpassningen av CLP-förordningen (ATP7) är antagen och publicerad i EU:s officiella tidning. Ytterligare 20 ämnen förs därigenom upp på bilaga VI till CLP.

För ämnen som förs upp på bilaga VI har myndigheterna bestämt en viss klassificering och märkning som måste följas i hela EU, så kallad bindande klassificering och märkning.

Dessutom uppdateras klassificering och märkning för 12 ämnen som sedan tidigare finns upptagna i bilagan. Uppdateringarna innebär bland annat strängare specifik koncentrationsgräns för salpetersyra ..%  som oxiderande vätska.

Övergångsperiod till januari 2017

Eftersom det är nödvändigt att ge leverantörerna en viss tid för att anpassa märkningen och förpackningen av ämnen och blandningar till de nya klassificeringarna och att sälja befintliga lager, finns det inga krav på att omedelbart följa de nya harmoniserade klassificeringarna.

Dessutom behöver leverantörerna få tid på sig att anpassa sig till de registreringskrav som blir följden av de nya harmoniserade klassificeringarna. Det gäller ämnen som klassificeras som

  • cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska – kategorierna 1A och 1B (tabell 3.1) och
  • kategorierna 1 och 2 (tabell 3.2) 
  • eller som mycket giftiga för vattenlevande organismer och med potentiella långtidseffekter i vattenmiljön.

De nya klassificeringarna och märkningarna i ATP7 blir bindande från 1 januari 2017. För alla dessa ämnen gäller dock att ändringarna får börja tillämpas redan nu.

ATP 7 – Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 2015/1221

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen