Visa alla nyheter

Så vill vi utveckla EU:s kemikalieregler

Nyheter 2014-06-17

EU:s kemikalielagstiftning Reach behöver utvecklas och effektiviseras på flera sätt om vi ska kunna nå miljömålet Giftfri miljö. Kemikalieinspektionen lämnar nu en rapport till regeringen med förslag på hur Reach kan utvecklas och hur tillämpningen kan bli mer effektiv.

Kemikalieinspektionens bedömning är att Reach behöver förbättras på flera sätt. Bland annat behöver principen att byta ut farliga ämnen, den så kallade substitutionsprincipen, förstärkas. Det behövs ett tydligare övergripande ansvar för företagen att byta ut särskilt farliga ämnen.

– Den strategi för en giftfri miljö som EU ska ta fram till 2018 kan leda till att kemikaliefrågorna får större tyngd och att utvecklingen av Reach prioriteras. Vi tycker att barns särskilda känslighet ska betonas i EU-strategin och vara en drivkraft för att byta ut farliga ämnen, säger Lisa Anfält, enhetschef för Kemikalieinspektionens EU-koordinering.

Företagens underlag måste bli bättre

Kvaliteten på de underlag som tillverkare och importörer lämnar till EU:s kemikaliemyndighet behöver förbättras. På så sätt kan tydligare information om kemikaliernas påverkan på människa och miljö föras vidare i leverantörskedjorna.

Ett annat problem som Kemikalieinspektionen pekar på är att processen att begränsa farliga kemiska ämnen i Reach behöver effektiviseras. Det finns också ett stort behov av att kunna riskbedöma och riskbegränsa hela grupper av kemikalier, istället för ett ämne i taget. Aktuella exempel där det skulle behövas är hormonstörande ämnen och högfluorerade ämnen.

Rapport 4/14 – Utveckla och effektivisera Reach

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen