Visa alla nyheter

Kemikalieinspektionen svarar EU om förslag till kriterier för hormonstörande ämnen

Nyheter 2014-12-18

EU-kommissionen har inlett ett offentligt samråd för att samla in synpunkter på deras förslag till kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen. Här är Kemikalieinspektionen synpunkter på kommissionens förslag.

Kemikalieinspektionen förespråkar det alternativ som säger att den definition som har fastställts av Världshälsoorganisationen (WHO) ska användas. Den har tagits fram inom WHO:s internationella program för kemikaliesäkerhet (IPCS, International Programme on Chemical Safety).

Definitionen ska kombineras med en indelning i tre kategorier, som avgörs av hur starka bevisen mot ämnena är. Ämnena ska alltså delas in i tre kategorier beroende på hur starka bevisen är att de har hormonstörande egenskaper. (Detta är alternativ 3 i kommissionens förslag till hur kriterierna ska se ut.)

Hur kriterierna införs

I samrådet finns också förslag på hur kriterierna ska införas i förordningarna (EG) nr 1107/2009 (växtskyddsmedelsförordningen) och (EU) nr 528/2012 (biocidförordningen).

Kemikalieinspektionen anser att kriterierna ska införas utan ytterligare krav på exempelvis riskbedömningar eller socioekonomiska överväganden. Endast de befintliga möjligheterna till undantag som redan finns i de aktuella förordningarna ska kunna användas. (Detta är Alternativ A i kommissionens förslag på införande och användning av kriterier.)

Uppmaning

Kemikalieinspektionen uppmanar också kommissionen att ta hänsyn till de studier som finns, bland annat om vad hormonstörande ämnen kostar samhället.

Kemikalieinspektionens svar

Vårt svar är skrivet på engelska och finns här att läsa i sin helhet. Samrådet är öppet till den 16 januari 2015. Alla kan komma med synpunkter.

Kemikalieinspektionens svar
(Avsnitt 2 handlar om kriterier, avsnitt 3 handlar om införande och avsnitt 4 övrigt information.)

Fakta

Europeiska kommissionens förslag på kriterier:

  1. Ingen förändring (behålla tillfälliga kriterier)
  2. WHO/IPCS definition.
  3. WHO/IPCS definition kompletterad med en indelning i tre kategorier som baseras på graden av bevis om att ämnet är hormonstörande.
  4. WHO/IPCS definition, avgränsad av att ämnet dessutom ska ha en viss potens. 

Tre alternativ för att införa kriterierna:

  • Alternativ A – Införa kriterier utan andra ändringar av förordningarna.
  • Alternativ B – Införa kriterier kombinerat med ytterligare krav på riskbedömning.
  • Alternativ C – Införa kriterier kombinerat med krav på socioekonomiska överväganden.

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen