Visa alla nyheter

Hälften av plastprodukterna innehöll farliga ämnen

Nyheter 2014-08-19

I nästan hälften av undersökta plastvaror som handväskor, plånböcker, pennskrin och fodral till mobiltelefoner har Kemikalieinspektionen hittat två mycket farliga hälso- och miljöfarliga ämnen. En ämnesgrupp, kortkedjiga klorparaffiner, är dessutom förbjudna.

Vi lät testa 62 varor för att se om de innehöll förbjudna kortkedjiga klorparaffiner (SCCP), vissa ftalater och blysalter. De ämnena finns med på den europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) lista över särskilt farliga ämnen, den så kallade kandidatförteckningen.

Analysresultat

Kortkedjiga klorparaffiner

16 varor innehöll kortkedjiga klorparaffiner i höga halter. I 11 varor fanns kortkedjiga klorparaffiner i sådana (låga) halter att varorna möjligen kan ha smittats med ämnet under tillverknings- eller transportprocessen. Klorparaffiner används bland annat för att göra plasten mjuk och ämnena är framförallt farliga för miljön eftersom de stannar kvar där mycket länge. Kortkedjiga klorparaffiner är förbjudna enligt POPs-förordningen.

Ftalaten DEHP

På en del varor analyserades flera delar. Totalt utfördes 66 analyser och ftalaten DEHP fanns i höga halter i 32 analyserade delar. DEHP är hormonstörande och kan skada fortplantningsförmågan. Ftalater är inte förbjudet att använda i varor som inte är riktade till barn, men små barn kan ju tänkas suga på andra varor också och på så sätt exponeras.

Företagen ska veta vad produkterna innehåller

– Det är företagen som har ansvar för att produkterna inte innehåller farliga ämnen och många företag arbetar idag aktivt med att kontrollera vad deras varor innehåller. I det här projektet var 26 procent av de undersökta varorna förbjudna att sälja, så det finns fortfarande företag som inte är medvetna om att kunskapskravet ligger på dem, säger Camilla Westlund, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Vi har informerat samtliga berörda företag om att kontrollen har gjorts och om analysresultaten och de har också fått information om reglerna. Företagen har stoppat försäljningen av de varor som innehöll kortkedjiga klorparaffiner. Kemikalieinspektionen kommer att anmäla företagen till miljöåklagaren.

Fråga i butiken

Kemikalieinspektionen råder konsumenter som är oroliga att fråga i butiken om en vara innehåller några ämnen på kandidatförteckningen. Konsumenten har rätt att få svar inom 45 dagar.

Det genomförda projektet är en del av Kemikalieinspektionens arbete med handlingsplanen för en giftfri vardag.

Fakta om ämnena och reglerna

Kortkedjiga klorparaffiner

Klorparaffiner är klorerade kolväten och de används ofta som mjukgörare och flamskyddsmedel i plast. Kortkedjiga klorparaffiner är förbjudna enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (POPs) eftersom de är skadliga för vattenlevande organismer samt mycket långlivade och de bryts inte ned i naturen.

Ftalater

Ftalater är samlingsnamnet på en grupp kemiska ämnen som är baserade på ämnet ftalsyra. Ftalater används bland annat som mjukningsmedel i plast och problem kan uppstå när de utsöndras och tas upp av kroppen. Flera ftalater har visat sig ha hormonstörande effekter hos människor. Några ftalater, bland annat dietylhexylftalat (DEHP), dibutylftalat (DBP) och bensylbutylftalat (BBP), klassas av EU som hälsofarliga (reproduktionstoxiska kategori 2).

DEHP, DBP och BBP är förbjudna i leksaker och barnavårdsartiklar om halten överskrider 0,1 procent. Ftalaterna DINP, DIDP och DNOP är förbjudna att användas i leksaker och barnavårdsartiklar som barn kan stoppa i munnen om halten överskrider 0,1 procent. Dessa regler finns i Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XVII, punkterna 51 och 52.

Ftalaterna DEHP, DBP, BBP och DIBP (diisobutylftalat) samt ytterligare några ftalater finns upptagna på Reach-förordningens kandidatförteckning, vilket kan medföra krav på att lämna information till yrkesmässiga användare och konsumenter.

Blysalter

Vissa blyföreningar används som stabilisatorer i PVC-plast och några av dessa finns med på kandidatförteckningen. Exponering för bly kan ge skador på nervsystemet och medföra försämrad intellektuell utveckling och prestationsförmåga. Foster och små barn är speciellt känsliga. Andra effekter av blyexponering är högt blodtryck och ökad förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar hos vuxna.

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen