Visa alla nyheter

Fortsatt fokus på varor och barn

Nyheter 2014-01-31

När Kemikalieinspektionen för ett år sedan skrev den första delredovisningen av uppdraget Handlingsplan för en giftfri vardag så hade vi identifierat tre särskilda utmaningar:

  1. Farliga ämnen i varor är ett växande problem.
  2. Våra livsmedel och dricksvattnet behöver skyddas bättre.
  3. Barn och unga är särskilt känsliga för påverkan av kemikalier.

– Att de tre utmaningarna kvarstår har under det senaste året bekräftats ytterligare, både av externa rapporter och av våra egna undersökningar, säger Jan Hammar, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen. Under 2014 kommer fokus fortsatt att ligga på varor och särskilt sådana varor som förekommer i barns närmiljö.

Varor och barn

Kemikalieinspektionen har under 2013 fortsatt öka antalet inspektioner och analyserade varor. Det finns relativt få regler om farliga ämnen i varor. Trots det upptäcker vi många överträdelser av reglerna. Leksaker och hemelektronik är de varukategorier där vi hittar flest regelöverträdelser. Av 550 analyserade leksaker var det 15 procent som inte uppfyllde reglerna. Motsvarande siffra för hemelektronik var 12 procent.

Miljöstyrningsrådet har på vårt uppdrag skrivit rapporten ”Giftfri förskola – Leka, äta, sova”. Den kommer att ligga till grund för riktlinjer som förskolor kan använda sig av för att ställa miljökrav om kemikalier på sådant de behöver i sin verksamhet, sovutrustning och leksaker till exempel.

Kemikalieinspektionen har under 2013 också undersökt hur ekonomiska styrmedel kan komplettera regler. Vi har föreslagit en kemikalieskatt på farliga kemikalier i varor och regeringen har tillsatt en utredning som ytterligare ska utreda om en sådan skatt skulle kunna införas.

Vi har i handlingsplanen särskilt prioriterat arbetet med EU:s kemikalielagstiftning. Sverige är ett av de medlemsländer som ger flest förslag på åtgärder mot farliga kemikalier. Förslagen gäller framförallt kemikalier som finns i konsumentvaror och som barn kan utsättas för.

Dricksvatten

Under det senaste året har det också visat sig att dricksvattentäkter i några svenska kommuner är förorenade av högfluorerade ämnen. Vi har tillsammans med Livsmedelsverket tagit fram en vägledning för att underlätta för kommunerna att undersöka hur omfattande föroreningen är.

– Vi ser med oro på det och ska under 2014 kartlägga om det fortfarande finns föroreningskällor. Vi planerar också ta fram förslag på åtgärder för att öka skyddet av vårt grundvatten mot dessa ämnen, säger Jan Hammar.

Om den här rapporten

I rapport 1/14 rapporterar Kemikalieinspektionen vad vi gjort inom ramen för Handlingsplanen för en giftfri vardag under åren 2011-2013. Den innehåller även en lista över alla våra publikationer som publicerats i samband med arbetet med handlingsplanen. Vår tidigare delredovisning publicerades för ett år sedan och innehåller information om arbetet under 2011-2012. I juni 2014 ska vi redovisa hur handlingsplanen kan vidareutvecklas för åren 2015 – 2020.

Rapport 1/14 – Handlingsplan för en giftfri vardag. Delredovisning 2011-2013.

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen