Visa alla nyheter

Elektriska produkter har inspekterats

Nyheter 2014-03-20

Under 2013 har Kemikalieinspektionen haft tillsynsprojekt där elektriska och elektroniska produkter har analyserats. Av 71 granskade produkter var det fjorton som inte uppfyllde kraven i lagstiftningen. Av dessa innehöll sex produkter för höga halter bly. Åtta hade brister i dokumentation och märkning.

Kemikalieinspektionen kontrollerar regelbundet hur kemikaliereglerna för hemelektronik följs. Projekten sker i samarbete med Elsäkerhetsverket och produkterna analyseras för elsäkerhet och innehåll av kemiska ämnen. Vi har under flera år haft projekt där vi tittar på blandad hemelektronik. Under 2013 kontrollerades 33 produkter av typen blandad hemelektronik. Fyra av dessa produkter innehöll för höga halter bly.

Kemikaliereglerna för elektronik finns i EU:s RoHS-direktiv. Ämnena som regleras är: bly, kvicksilver, sexvärt krom och flamskyddsmedlen polybromerade difenyletrar (PDBE) och polybromerade bifenyler (PBB).

Den 2 januari 2013 började ett nytt RoHS-direktiv att gälla. Det innebar att nya regler om märkning och dokumentation infördes. Vissa av produkterna som kontrollerades av Kemikalieinspektionen 2013 var utsläppta på marknaden före den 2 januari 2013 medan andra släpptes ut på marknaden senare. Både RoHS 1 (2002/95/EG) och RoHS 2 (2011/65/EU) var alltså aktuella för kontroll under 2013.

Läs mer om RoHS-direktivet här. 

Extra fokus på hårfönar och locktänger

Under 2013 gjorde Kemikalieinspektionen även ett särskilt projekt där hårfönar, lock- och plattänger kontrollerades. Produkterna analyserades för att se om de innehöll icke tillåtna ämnen. Även märkning och dokumentation kontrollerades. Av 38 produkter innehöll två för hög halt av bly. Åtta produkter hade brister i dokumentation och märkning.

Påföljder

Produkter som innehåller för höga halter av ett begränsat ämne får inte släppas ut på EU-marknaden. Av de sex produkter som inte följde lagstiftningen avseende blyinnehåll anmäldes tre för misstänkt brott till miljöåklagare. De övriga hade förts in till Sverige från andra EU-länder och den ansvariga tillverkaren/importören var inte ett svenskt företag. Tre företag fick miljösanktionsavgift för att deras produkter hade brister i märkningen.

Främst ett miljöproblem

Den snabba tekniska utvecklingen gör att många elektriska och elektroniska produkter idag byts ut innan de är uttjänta vilket skapar stora mängder avfall. Förekomsten av de ämnen som regleras i RoHS-direktivet är framförallt ett avfallsproblem som påverkar miljön. Ämnena kan även medföra hälsorisker när produkterna tillverkas och vid avfallshanteringen. Exponering för bly kan bland annat ge skador på nervsystemet och medföra försämrad intellektuell utveckling och prestationsförmåga. Foster och små barn är särskilt känsliga. Regleringen ska leda till att antalet elektriska och elektroniska produkter som innehåller dessa ämnen minskar och därigenom ges det också större möjligheter för miljövänlig återvinning.

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen