Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Kort om reglerna för tvätt- och rengöringsmedel

Syftet med att reglera tvätt- och rengöringsmedel är att minska miljöriskerna och att förbättra informationen om medlens innehåll till konsumenter. De regleras genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel, den så kallade detergentförordningen.

Reglerna om tvätt- och rengöringsmedel.

EU:s detergentförordning gäller alla medel som används för att rengöra fasta ytor, kläder, textilier och husgeråd. Användningsområdet avgör om ett medel är ett tvätt- eller rengöringsmedel, inte medlets kemiska innehåll. Medlet behöver inte innehålla tensider eller tvål utan det räcker med en blandning av alkohol och vatten till exempel, för att medlet ska betraktas som ett rengöringsmedel. Spolarvätska och andra bilvårdsprodukter räknas som rengöringsmedel, liksom spolglans för diskmaskiner och sköljmedel för textiltvätt.

Om du importerar en produkt till EU, och om du marknadsför en produkt under eget varumärke räknas du också som tillverkare.

Förordningen i korthet

  • Tvättmedel till konsumenter som innehåller mer än 0,5 gram fosfor per tvätt får inte säljas. Från den 1 januari 2017 får maskindiskmedel som innehåller mer än 0,3 gram fosfor per standarddos inte säljas till konsumenter.
  • Alla tensider som ingår i tvätt- och rengöringsmedel ska vara biologiskt lätt nedbrytbara.
  • Innehållsdeklaration ska finnas på förpackningen för konsumentprodukter.
  • Informationen på förpackningen ska vara på svenska.
  • Reglerna om information gäller inte produkter för yrkesmässig användning där behovet täcks av ett säkerhetsdatablad.
  • Tillverkare ska lämna faktablad till medicinsk personal om det behövs.
  • Tillverkare måste på en webbsida som är tillgänglig och gratis för alla publicera en fullständig lista över ingående ämnen. Webbadressen dit ska vara lätt att hitta på förpackningen.
  • För maskintvättmedel ska en doseringsanvisning finnas på förpackningen.

Krav på biologisk nedbrytbarhet

Tensider som ingår i tvätt- och rengöringsmedel ska vara biologiskt lätt nedbrytbara. Om du tillverkar en blandning, är det viktigt att du kontaktar råvaruleverantören och begär skriftlig information att de tensider som ingår i medlet uppfyller kraven i förordningen. En tillverkare av ett rengöringsmedel där tensider ingår i produkter för yrkesmässigt bruk kan ansöka om undantag hos Kemikalieinspektionen från kravet på lätt nedbrytbarhet. Tensider som samtidigt är verksamma ämnen i biocidprodukter är undantagna från kravet på att vara lätt nedbrytbara.

Innehållsdeklaration på förpackningen

Om tvätt- eller rengöringsmedlet innehåller något av följande ämnen i en halt över 0,2 procent måste det stå på förpackningen (se bilaga VII i förordningen):

fosfater, fosfonater, anjoniska/­­ katjoniska/ amfotära/ nonjoniska tensider, syrebaserade/ ­klorbaserade blekmedel, EDTA/NTA och salter av dessa, fenoler och halogenerade fenoler, paradiklorbensen, aromatiska/ alifatiska/halogenerade kolväten, tvål, zeoliter, polykarboxylater.

Viktprocentintervall för ungefärlig koncentration ska finnas i märkningen på produkten: < 5 procent, 5-15 procent, 15-30 procent och > 30 procent.

Om produkten innehåller enzymer, desinfektionsmedel, optiska vitmedel, konserveringsmedel och parfym måste det stå på förpackningen. Allergiframkallande parfymämnen över 0,01 viktprocent ska stå med individuella så kallade INCI-namn, det vill säga den internationella benämningen för ämnen i kosmetiska produkter.

Gå till Europeiska kommissionens webbplats.

Doseringsinformation

Maskintvättmedel ska ha en doseringsanvisning på förpackningen för olika typer av vattenhårdhet och för 4,5 kg tvätt. Antalet tvättar som förpackningen räcker till ska stå på förpackningen och texten ska vara på svenska.

Faktablad till medicinsk personal

Tillverkare ska vid förfrågan kunna lämna ett särskilt faktablad till medicinsk personal. Ett sådant faktablad ska ge en fullständig innehållsförteckning och halten av varje ingrediens ska anges i koncentrationsintervallerna < 0,1 , 0,1-1 , 1-10 och > 10 viktprocent.

Ingredienserna ska finnas angivna i fallande koncentrationsordning. Kemiskt namn och CAS-nummer ska anges samt uppgift om INCI-namn och benämning enligt den europeiska farmakopén som rör läkemedel om sådan information finns. 

Gå till Läkemedelsverkets webbplatsinformation om farmakopén.

Tillverkaren/importören ska liksom tidigare lämna produktinformation till Giftinformationscentralen.

Gå till Giftinformationscentralen.

Kemikalieinspektionen deltar i aktiveter inom EU:s nätverk för tillsyn, CLEEN (Chemical Legislation European Enforcement Network), bland annat när det gäller tvätt- och rengöringsmedel.

Gå till webbplatsen för EU:s nätverk för tillsyn.