Kort om leksaksreglerna

Innehållsförteckning:

Det finns många regler för kemikalier i leksaker. Bland dem är leksaksdirektivet det mest omfattande regelverket. Kemikaliekraven i leksaksdirektivet är införda i svenska regler genom Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2017:8. Förutom leksaksdirektivet finns även kemikaliekrav för leksaker i flera andra regelverk som gäller parallellt. Här ser du vad som gäller om du tillverkar, importerar eller distribuerar leksaker.

Reglerna för leksaker

Faktablad: Kort om regler för kemikalier i leksaker

Vad är en leksak?

Leksaker definieras som varor utformade eller avsedda att användas för lek av barn under 14 år. Även om produkten också har andra syften kan den ändå betraktas som en leksak i lagens mening, som till exempel en nalle fäst vid en nyckelring.

De flesta leksaker är varor, men det finns även leksaker som är kemiska produkter. Beroende på om en leksak är en kemisk produkt eller en vara omfattas de av olika krav i olika regelverk. En kemisk produkt är antingen endast ett kemiskt ämne eller en blandning av flera kemiska ämnen. Exempel på leksaker som är kemiska produkter är målarfärg, modellera och smink för barn. En vara är ett föremål vars form, yta eller design har större betydelse för föremålets funktion än dess kemiska innehåll. Leksaker som är varor är exempelvis dockor, gosedjur och elektriska leksaksbilar.

Kemikaliekrav i leksaksdirektivet

Ett omfattande regelverk för leksaker är beslutat på EU-nivå genom leksaksdirektivet (2009/48/EG), som började gälla 2011. Direktivet handlar om leksakers säkerhet och innehåller regler om kemikalier, allmän säkerhet samt elsäkerhet. Enligt leksaksdirektivet får leksakers innehåll av kemiska ämnen inte innebära någon risk för människors hälsa.

Kemikaliekraven i direktivet har införts i svensk lagstiftning genom lag (2011:579) och förordning (2011:703) om leksakers säkerhet, samt genom Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:8).

Kemikaliekraven i direktivet började tillämpas först den 20 juli 2013. Alla leksaker som släpps ut på marknaden efter den 20 juli 2013 måste uppfylla kemikaliekraven i leksaksdirektivet. Följande kemikaliekrav har särskild betydelse i leksaksdirektivet:

 • För vissa ämnen finns en gräns för hur mycket som får läcka ut (migrera) ur leksaken. Det finns olika migrationsgränser beroende på vilket sorts material det gäller. Migrationsgränserna gäller för 19 ämnen, främst metaller.
 • Ämnen som klassificeras som CMR-ämnen, dvs. cancerframkallande, skadliga för arvsmassan (mutagena) eller ämnen som kan störa fortplantningsförmågan (reproduktionstoxiska) får inte användas i tillgängliga delar i leksaker i halter över klassificeringsgränsen enligt CLP.
 • 55 doftämnen är förbjudna i leksaker i halter över 100 mg/kg (100 ppm).
 • För 11 doftämnen som får finnas i leksaker gäller att de måste anges på förpackningen.
 • Nitrosaminer och nitroserbara ämnen får inte läcka ut ur leksaker för barn under 36 månader, inte heller ur leksaker som är avsedda att stoppas i munnen.

Övriga krav i direktivet är till exempel dokumentationskrav, krav på CE-märkning och krav på kemisk säkerhetsbedömning.

Standarder används för att testa och säkerställa att leksakerna uppfyller kemikaliekraven i leksaksdirektivet. Några av kraven i leksaksdirektivet omfattas av olika delar av standarden EN71, dock inte alla.

Information om kemiska standarder för leksaker finns på Kommissionens webbplats.länk till annan webbplats

Information vid e-handel

Enligt leksaksdirektivet ska varningar finnas på förpackningen eller på annat sätt vara klart synliga för konsumenten vid försäljning. Det gäller även vid försäljning via internet. Exempelvis ska kemiska leksaker, till exempel experimentlådor, märkas med följande varning:
"Inte lämplig för barn under (*) år. Ska användas under tillsyn av vuxen."
Varningen ska alltså även finnas på webbplatsen där leksaken marknadsförs till konsumenter.

Andra regler om kemiska ämnen i leksaker

Förutom leksaksdirektivet finns flera andra EU-gemensamma regelverk som reglerar kemiska ämnen i leksaker. Dessa regler gäller parallellt med leksaksdirektivet. Till exempel finns det regler i Reach-förordningen som begränsar användning av vissa ämnen i varor, som ftalater i plastleksaker och azofärgämnen i leksaker av tyg eller läder. En leksak som är en kemisk produkt, exempelvis fingerfärg eller såpbubblor, ska vara klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen. Om leksaken är elektrisk måste den uppfylla kraven i RoHS-direktivet, som bland annat begränsar innehåll av vissa tungmetaller och flamskyddsmedel. Därtill finns ytterligare ett flertal regelverk som även gäller leksaker.

En bild med en leksaksnalle och text som listar reglerna Leksaksdirektivet, Reach-förordningen, CLP-förordningen, RoHS-direktivet, POPs-förordningen, Förpackningsdirektivet, Kosmetikaförordningen och reglerna om anmälan till produktregistret.

Det finns många EU-gemensamma regelverk som reglerar kemiska ämnen i leksaker.

Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006

CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008

Direktiv 2011/65/EU (RoHS)

POPs-förordningen (EU) nr 2019/1021

Förpackningsdirektivet (94/62/EG)

Kosmetikaförordningen (EG) nr 1223/2009länk till annan webbplats

Anmälan till produktregistret

Läs mer

Här ser du vad som gäller för den som tillverkar, importerar eller distribuerar kemiska produkter och varor, inklusive leksaker

Uppfyller leksaken kraven?

Det är ditt ansvar att de leksaker du säljer är säkra och att de uppfyller kraven i olika lagstiftningar, oavsett om du är tillverkare, importör eller distributör. Förutom kemikalieregler finns även regler om allmän säkerhet och elsäkerhet i leksaksdirektivet. I Sverige är det Kemikalieinspektionen, Konsumentverket och Elsäkerhetsverket som är ansvariga myndigheter för direktivet och som ansvarar för att kontrollera att reglerna följs. Se till att leksaken uppfyller kraven som ställs i de olika myndigheternas föreskrifter. Här är det viktigt att du ber din leverantör om information om leksaken uppfyller alla krav som lagstiftningen ställer.

Här finns stöd till dig när du kontrollerar om de leksaker du planerar att köpa in uppfyller kraven som ställs för att få säljaslänk till annan webbplats

Din roll och ditt ansvar enligt leksaksdirektivet

Lagstiftningen ställer krav på alla aktörer i leverantörskedjan som tillhandahåller leksaker. Generellt sett är kraven mer omfattande för dig som tillverkar leksaker jämfört med dig som är importör. Ännu mindre omfattande är kraven för dig som är distributör av leksaker, men alla har ett ansvar att reglerna följs. Konsumentverket har i samarbete med Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket tagit fram följande information som sammanställer vilket ansvar en ekonomisk aktör har beroende på om denne uppträder i rollen som tillverkare, importör eller distributör.

Tillverkare

Du är tillverkare om du säljer en leksak under ditt eget varumärke eller namn. Du är även tillverkare om du ändrar på en leksak, som redan finns på marknaden, så att det påverkar leksakens överensstämmelse med gällande krav. Tillverkare är även den som har egen produktion av leksaker i Sverige, annat EU-land eller ett land utanför EU. Observera att det endast kan finnas en tillverkare för varje leksak.

Som tillverkare ska du se till att leksakerna överensstämmer med gällande säkerhetskrav och uppfyller lagstiftningen. Detta innebär att du måste beakta följande krav när det gäller säkerhet, dokumentation, information och märkning:

 • säkerhetsbedömning
 • förfarande för bedömning av överensstämmelse
 • teknisk dokumentation
 • CE-märkning
 • varningar, instruktioner och säkerhetsföreskrifter på svenska
 • spårbarhetsmärkning
 • märkning med ditt
 • namn och postadress
 • EG-försäkran om överensstämmelse (DoC)
 • identifiering av leveranskedja
 • skadeförebyggande åtgärder.

Du måste genast sluta sälja en leksak om du får vetskap om att den inte uppfyller säkerhetskraven. Om du har sålt en leksak som utgör en risk är du ansvarig att underrätta marknadskontrollmyndigheterna i de länder du sålt leksaken. Du är även ansvarig för att dra tillbaka eller återkalla leksaken om det behövs.

Läs mer om tillverkares ansvar för leksakers säkerhetlänk till annan webbplats

Importör

Du räknas som importör när du köper leksaker från ett land utanför EU och säljer till konsumenter eller företag. Observera att du räknas som tillverkare om du säljer leksaken under ditt eget varumärke eller namn.

När du som importör köper in leksaker ska du ha en rutin för att säkerställa att leksakerna uppfyller lagstiftningen och är försedda med:

 • CE-märkning
 • varningar, instruktioner och säkerhetsinformation på svenska
 • namn och postadress till tillverkare och importör
 • spårbarhetsmärkning.

Du som importör ska inneha en kopia av EG-försäkran om överensstämmelse (DoC) och ska förse leksaken med ditt namn och din postadress. Du ska även kunna förse tillsynsmyndigheten med den tekniska dokumentationen för de leksaker du köper in.

Du måste genast sluta sälja en leksak om du får vetskap om att den inte uppfyller säkerhetskraven. Om du har sålt en leksak som utgör en risk, är du ansvarig att underrätta marknadskontrollmyndigheterna i de länder som du har sålt leksaken. Du är även ansvarig för att dra tillbaka eller återkalla leksaken om det behövs.

Läs mer om importörers ansvar för leksakers säkerhetlänk till annan webbplats

Distributör

Du räknas distributör när du köper leksaker av ett företag i Sverige eller annat EU-land och säljer till konsumenter eller företag. Observera dock att om du säljer leksaken under ditt eget varumärke eller namn räknas du som tillverkare.

När du som distributör köper in leksaker ska du ha en rutin för att säkerställa att leksakerna uppfyller lagstiftningen. Leksaker som säljs ska vara försedda med:

 • CE-märkning
 • varningar, instruktioner och säkerhetsföreskrifter på svenska
 • namn och postadress till tillverkare och importör
 • spårbarhetsmärkning.

Du ska även kunna förse tillsynsmyndigheten med en kopia av EG-försäkran om överensstämmelse (DoC) och den tekniska dokumentationen för de leksaker du köper in.

Du måste genast sluta sälja en leksak om du får vetskap om att den inte uppfyller säkerhetskraven. Om du har sålt en leksak som utgör en risk är du ansvarig att underrätta marknadskontrollmyndigheterna i de länder du sålt leksaken. Du är även ansvarig för att dra tillbaka eller återkalla leksaken om det behövs.

Läs mer om distributörers ansvar för leksakers säkerhetlänk till annan webbplats

Läs mer hos andra

Konsumentverket

Konsumentverket har sammanställt information om lagstiftning gällande leksakers säkerhet och informerar om ditt ansvar som företagare.

På Konsumentverkets webbplats finns bland annat vägledningar och guider samt information om CE-märkning, EG-försäkran om överensstämmelse (DoC) och varningstexter på leksaker.

Här hittar du Konsumentverkets information om leksakers säkerhet.länk till annan webbplats

Kommissionen

Europeiska Kommissionen har tagit fram flera vägledningar och guider till hjälp för tolkning och tillämpning av reglerna om leksakers säkerhet.länk till annan webbplats

På Kommissionens webbplats finns också information om kemiska standarder för leksaker. Standarder används för att testa och säkerställa att leksakerna uppfyller kemikaliekraven i leksaksdirektivet. Många av kemikaliekraven i direktivet täcks in av standarder i EN 71-serien, dock inte alla. Det är upp till tillverkaren av leksaken att avgöra vilka ämnen och standarder som är relevant att testa leksaken för.

Följande europeiska standarder finns för kemikaliekraven i leksaksdirektivet:

 • EN 71-3 Migrering av vissa ämnen
 • EN 71-4 Experimentlådor för kemi
 • EN 71-5 Kemiska leksaker (hobbyutrustning utom kemilådor)
 • EN 71-7 Fingerfärger
 • EN 71-9 Organiska kemiska föreningar - Krav
 • EN 71-10 Organiska kemiska föreningar - Provberedning
 • EN 71-11 Organiska kemiska föreningar – Metoder för analys
 • EN 71-12 N-nitrosaminer och N-nitroserbara ämnen
 • EN 71-13 Doftspel, kosmetiklådor och smakspel.

Information om kemiska standarder för leksakers finns på kommissionens webbplats.länk till annan webbplats

Inom EU finns ett informations- och varningssystem, Safety Gate, för leksaker och andra produkter vilka har återkallats för att de klassats som farliga. Safety Gate finns på den Europeiska kommissionens webbplats och innehåller bland annat bilder och beskrivningar av de rapporterade varorna.

Gå till Safety Gate länk till annan webbplats

Läkemedelsverket

Kosmetikaförordningen (EG) nr 1223/2009 handlar dels om hur kosmetiska produkter ska vara förpackade, vilket språk informationen om dem ska vara skriven på samt reglering av kemikalier i kosmetik. Exempel på leksaker som också är kosmetiska produkter är smink för barn. I Sverige är det Läkemedelsverket som är ansvarig myndighet för förordningen.

Läs mer om kosmetikaförordningen på Läkemedelsverkets webbplats.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 18 maj 2021